la

Visi kviečiami į bendrą šokio ir darbo ratą

Atėjo laikas ir vėl pradėti rūpintis būsimos išeivijos šokių šventės planavimu. Šią savaitę Danguolė Razutytė-Varnienė, Lietuvių tautinių šokių instituto (LTSI) pirmininkė, skrenda į Bostono miestą susitikti su jau veikiančiu Bostono ruošos komitetu ir JAV LB atstovais. Posėdis vyks rugpjūčio 28–29 dienomis.

Svarbiausias šio ypatingo susirinkimo tikslas bus pristatyti jau išrinktus XIV Šokių šventės meno vadovus: Vidą Brazaitytę iš Čikagos ir Romą Jonušonį iš Toronto, susipažinti su Mariaus Žiaugro vadovaujamu Šventės ruošos komitetu.

Visi turės progos kartu apžiūrėti ir aptarti parinktas kelias sales būsimai šventei. Bus proga pabendrauti, pasidalinti svajonėmis, aptarti meninę programą ir kibti į bendrą darbą.

 Į didelio masto švenčių rengimo darbą įeina trys labai svarbūs vienetai: Lietuvių Bendruomenė (JAV ir Kanados), Lietuvių tautinių šokių institutas ir vietinio miesto rengimo komitetas. Visų jų pastangos, talentai, pasiūlymai ir sumanymai sukurs švytintį rezultatą, kultūrinį pasididžiavimą. Pasikliaunant technologija, susikalbėjimas tarp rengėjų, gyvenančių toliau vieniems nuo kitų, lengvai įveikiamas.

Į posėdį žada atvykti JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas ir Kanados Krašto valdybos pirmininkė Joana Lasienė, jie nori, kad visų lietuviškų miestų ir miestelių bendruomenės jau pradėtų galvoti apie būsimą šventę.

 LTSI, kurios misija yra įgyvendinti tokias šventes, užtikrina, kad jų šokių mokytojai ir vadovai yra pasiruošę ir jau planuoja šokių kursus kitai vasarai. Institutas jungia šokių mokytojus, ansamblio vadovus ir rengėjus. LTSI taip pat yra ta organizacija, kuri atsižvelgdama į daugelio metų narių patirtį ir profesinius sugebėjimus parenka šventės meno vadovus, šokius, sudaro programą. Tolimesnis darbas prižiūrimas vietos komitetų ir LB.

Esame laimingi, kad jau surengta 13 švenčių, kad siūlas nenutrūksta. Vadinasi, kažką darome gerai!

 Tad visos trys šakos – LB, LTSI ir Bostono komitetas – žada šiame posėdyje pakloti ruošos pamatus, aptarti iškilusius neaiškumus ir užtikrinti artėjančios XIV Šokių šventės sėkmę!

 Pasižymėkite savo kalendoriuose – XIV Lietuvių tautinių šokių šventė įvyks 2012 m. liepos mėn. Bostone! Kviečiame visus į bendrą šokio ir darbo ratą!
 
Danguolė Razutytė-Varnienė
LTSI pirmininkė ir buvusios XIII Šokių šventės meno vadovė


sok
Danguolė Razutytė-Varnienė su JAV LB Krašto valdybos pirmininku Vytu Maciūnu IX Dainų šventėje Toronto mieste.