studs

ŠALSS nariai su prezidentu. V. Adamkum.

Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungai – vieneri!

PAULIUS VERTELKA

Prieš metus JAV Lietuvių Bendruomenė praturtėjo dar viena organizacija – Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS). ŠALSS – tai atkurtos 1951-ųjų metų Lietuvių studentų sąjungos (LSS), kuriai priklausė buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, tęsinys. LSS pagrindinis tikslas buvo kovoti už Lietuvos laisvę vienijant lietuvių studentų jėgas ir idėjas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę organizacijos veikla sustojo. Nors ŠALSS tikslai ir skiriasi nuo jos pirmtakų, LSS idėja – suburti lietuvius studentus – išliko gyva. Uždegti Sauliaus Kuprio sumanymo ir entuziazmo atnaujinti šią organizaciją, Paulius Vertelka ir Aldona Gintautaitė įkūrė ŠALSS.

ŠALSS yra tautinė, pelno nesiekianti organizacija, sukurta atstovauti lietuvių kilmės studentus Šiaurės Amerikoje, pristatyti juos lietuvių išeivijai, JAV įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms. ŠALSS stengiasi padėti išsaugoti studentų lietuvybę, taipogi supažindinti Šiaurės Amerikos moksleivius ir studentus su Lietuvos kultūra ir istorija, organizuoti renginius, konferencijas ir bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis studentų organizacijomis. ŠALSS yra jauna organizacija, bet per mažiau nei metus sugebėjo suorganizuoti, paremti, bei pravesti gausybę renginių JAV lietuvių telkiniuose. ŠALSS narių skaičius jau artėja prie šimto studentų. Tikimės, kad jis ir toliau sparčiai augs. Studentų organizacijos ateities planuose – suburti savo gretose kuo daugiai narių, gyvenančių visose JAV valstijose ir tęsti aktyvią veiklą tarp išeivijos lietuvių.

Tad ką ši jauna organizacija nuveikė per praėjusius metus. ŠALSS veiklos pradžia – 2009 m. rugsėjo mėn., kai per dvidešimt studentų atvyko į pirmąją ŠALSS organizuotą gegužinę. Joje buvo suruoštos lietuviškos vaišės, žaidžiami tradiciniai lietuviški žaidimai, vyko pirmoji naujų narių registracija. ŠALSS pristatė savo istoriją ir misiją bei diskutavo tolimesnius plėtros ir veiklos klausimais.

Netrukus buvo įkurta ŠALSS internetinė svetainė, kuri suteikė didesnę galimybę skleisti informaciją apie šią organizaciją bei jos ruošiamus renginius. Apsilankę ŠALSS svetainėje (www.lsana.org) galite rasti išsamią informaciją, vaizdo įrašus bei nuotraukas iš ŠALSS remtų renginių, taipogi joje skelbiama apie artėjančius renginius apylinkėse.

Viena iš nepamirštamiausių ŠALSS akimirkų – 2009 m. spalio mėnesį šios organizacijos narių dalyvavimas PLB Lituanistikos katedros organizuotame susitikime su prezidentu Valdu Adamkumi University of Illinois at Chicago. Prezidentas V. Adamkus ne tik apsilankė katedroje, bet ir skaitė paskaitą apie savo veiksmus ir patirtį Lietuvos bei JAV politikoje, atsakė į studentų klausimus. Šio renginio metu ŠALSS pristatė savo misiją ir veiklą bei pasiūlė prezidentui tapti šios organizacijos globėju. Visų mūsų nuostabai – jis sutiko!

ŠALSS nemažai prisidėjo prie informacijos platinimo apie Lietuvių Fondo organizuojamą iškilmingą pokylį Valdo ir Almos Adamkų garbei.

Spalio mėn. vykusiame Čikagos maratone, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje suorganizavo lietuvių komandą ir šį bėgimą paskyrė Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. ŠALSS padėjo platinti informaciją apie renginį ir netgi keletas ŠALSS narių prisidėjo prie bėgikų komandos. Komandą palaikantys lietuviai pasipuošė tautine atributika ir nuo konsulato iki bėgimo starto žygiavo su trispalvėmis. Šiais metais keletas ŠALSS narių taip pat planuoja dalyvauti Čikagos maratone.

2009 m. spalio mėnesio pabaigoje dienraščio ,,Draugas” tarybos pirmininkas S. Kuprys maloniai pakvietė būrį ŠALSS narių į ,,Draugo” šimto metų gimtadienį. Pokylyje S. Kuprys pristatė naują studentų organizaciją visiems svečiams. ŠALSS nariai turėjo progos susipažinti su Europos Parlamentaru, žymiu Lietuvos politiku Vytautu Landsbergiu. Tai buvo išties didelė garbė jauniems studentams, kuri be abejonės liks visų mūsų atmintyje.

ŠALSS nariai prisidėjo ir prie Vasario 16-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – šventės planavimo. ŠALSS prezidentas Paulius Vertelka kartu su Austėja Kaveckaite buvo šventės vedėjais ir pristatė garbės svečią Stasį Goštautą bei buvo Lietuvių Operos koncerto pranešėjais.

Studentai dalyvavo ir prisidėjo prie šių renginių reklamos platinimo: „Susitikimas su Prelatu Alfonsu Svarinsku”, „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio minėjimas Midway oro uoste”, „Lietuviškų filmų festivalis Čikagoje” bei „13-asis Europos Sąjungos filmų festivalis”.

Siekiant išsaugoti lietuvybę ir lietuvių kalbą tarp lietuvių studentų išeivijoje, ŠALSS padalinys Lietuvių studentų sąjunga University of Illinois at Chicago (LSA-UIC) padėjo LR generaliniam konsulatui Čikagoje organizuoti Nacionalinio diktanto rašymą. Šis renginys – puiki proga paskatinti jaunus žmones nepamiršti gimtosios kalbos rašybos. Būrys studentų nepabūgo ankstyvą rytą susirinkti Pasaulio lietuvių centre, Lemont. Studentai prisidėjo ir prie 5-ojo Nacionalinio lietuvių kalbos diktanto rašymo gimtadienio šventės – išpuošė Bočių menę trispalvės spalvomis, suruošė vaišes ir uždegė žvakutes žaismingai aplinkai sukurti, o po šventinės dalies visi ryžtingai ėmė rašiklius ir rašė diktantą.

ŠALSS kartu su LSA-UIC suruošė Aukštojo mokslo forumą studentams ir jų tėvelius, kuriame papasakojo apie Amerikos aukštojo mokslo sistemą, na, o visai neseniai ŠALSS dalyvavo organizuojant „Lietuvos dieną” Čikagoje, padėjo ruošiant akordeonisto Martyno Levickio koncertus bei prisidėjo ruošiant Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių paminėjimo šventę, kuri vyko rugpjūčio 8 d. Lemont.

ŠALSS planuose numatyta stiprinti ryšius su JBANC (,,Joint Baltic American National Committee”). Norime, kad studentai galėtų dalyvauti kas dvejus metus JBANC organizuojamose konferencijose ir netgi atliktų vasaros praktiką Washington, DC.

Tuo siekiama supažindinti aukštojo mokslo siekiančius JAV lietuvius išeivius su JBANC veikla, supažindinti žmones su Baltijos šalimis, pritraukti besimokantį jaunimą aktyviau dalyvauti išeivijos gyvenime.

ŠALSS kviečia visus lietuvius moksleivius ir studentus jungtis į organizacijos gretas, puoselėti lietuvybę, plėsti pažinčių ratą tarp bendraminčių bei aktyviai dalyvauti lietuviškos išeivijos veikloje. ŠALSS nario anketą galima rasti adresu www.lsana.org.


stud