Pasikeitimai Lietuvių Bendruomenėje New York

LAURYNAS VISMANAS

Bėgant laikui, gyvenimas nuolat keičiasi: gyvenimo sąlygos, žmonių pasaulėžiūra ir lūkesčiai įgyja vis naujus atspalvius, atrandamos naujos galimybės, keičiasi poreikiai. Organizacijos, atstovaujančios ir vienijančios šiuos žmones taip pat privalo keistis, nes antraip rizikuoja tapti istorinėmis relikvijomis, neatitinkančiomis šių dienų gyvenimo būdo, tempo, lūkesčių. Šiemet New York Lietuvių Bendruomenėje (LB) įvyko net keli svarbūs pasikeitimai, tikėkimės, atnešiantys į Bendruomenę naujų idėjų ir šviežios energijos.

Susijungė New York miesto apylinkės

New York miestą sudaro penki pagrindiniai rajonai (angl. boroughs): Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island ir the Bronx. Per ilgametę LB istoriją New York mieste visada veikė bent kelios apylinkės. Jos įsikurdavo, persigrupuodavo ir vykdė veiklą ten, kur tuo metu būdavo susibūrusi didesnė lietuvių bendruomenė. Pastaruoju metu New York veikė dvi apylinkės: Manhattan/Staten Island/ Bronx ir Brooklyn/Queens. Manhattan/Staten Island/Bronx apylinkė veiklą vykdė daugiausiai Manhattan, kur apylinkė glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu New York ir anksčiau veikusia Aušros Vartų bažnyčia. Brooklyn/Queens apylinkės veikla buvo vykdoma netoli kitų lietuvių institucijų Brooklyn ir Queens rajonuose: Apreiškimo parapijos, Maironio lituanistinės mokyklos, New York lietuvių atletų klubo.

Šių apylinkių ilgametės pirmininkės Laima Šileikytė-Hood (Manhattan) ir Vida Jankauskienė (Brooklyn/Queens) jau kuris laikas minėjo, kad norėtų pasitraukti iš aktyvių apylinkių vadovavimo pareigų ir perleisti jas naujiems vadovams. Matydamos, kad apylinkėse užaugo nauja atsakingų ir veiklių auklėtinių karta, jos abi nusprendė atsistatydinti iš pirmininkių pareigų ir likti apylinkių valdybose, kad padėtų naujiems pirmininkams vykdyti sklandžią apylinkių veiklą. Prieš dvejus metus Laurynas Vismanas buvo išrinktas Manhattan apylinkės pirmininku, o Rasa Sprindys tapo Brooklyn/Queens apylinkės pirmininke.

Dėl nedidelio atstumo tarp apylinkių ir aktyvaus apylinkių narių tarpusavio bendravimo dauguma renginių buvo organizuojami kartu. Anot Brooklyn/Queens apylinkės pirmininkės Rasos Sprindys, renginiai ir daugelis projektų sėkmingai pavyko būtent dėl glaudaus šių apylinkių valdybos narių bendradarbiavimo. Todėl šiemet buvo nuspręsta sujungti Manhattan ir Brooklyn/Queens apylinkes į vieną New York miesto apylinkę. Renginiai bus organizuojami ir Brook-lyn/Queens, ir Manhattan esančiose patalpose, atsižvelgiant į numatomą dalyvių skaičių, renginio tematiką, laiką ir kitas aplinkybes.

Naujosios New York miesto apylinkės valdybą sudaro: Rasa Sprindys ir Laurynas Vismanas (kopirmininkai), Vida Jankauskienė (vicepirmininkė), Laima Šileikytė-Hood (iždininkė), Gelmina Židelytė (sekretorė), Gintarė Bukauskienė (atstovė kultūrai ir švietimui), Arūnas Tirkšliūnas (atstovas spaudai), Raimundas Šližys (atstovas visuomeniniams ir religiniams reikalams), Jonas Jankauskas (lietuvių ,,Atleto” klubo atstovas).

Atgaivinama veikla Rochester ir Long Island

JAV LB Rochester ir Long Island apylinkės kadaise buvo labai veiklios, tačiau dėl įvairių priežasčių veikla nusilpo. Šiemet šiose apylinkėse atsirado naujų pastangų ir naujo susidomėjimo LB veikla.

2013 metų Rochester Lietuvos Nepriklausomybės švenčių minėjimo metu vietiniai lietuviai balsavo už LB veiklos atgaivinimą ir visuotiniame susirinkime apylinkės pirmininku išrinko Dainių Jasinevičių. Į klausimą, kaip gimė mintis atgaivinti LB apylinkę, D. Jasinevičius atsakė: „Atgaivinti LB apylinkę jau seniai buvo noro, ypač jaunimui, tik nebuvo pakankamai informacijos ir paskatinimo. Rochester lietuviška veikla niekada nesustojo, nors nuo LB ir buvome atitolę. Mes turime ir lietuvišką šeštadieninę mokyklėlę, ir radijo valandėlę, veikia keli organizaciniai klubai šventėms, koncertams ir kitai lietuviškai veiklai. Labiausiai norėčiau padėkoti Laurynui Vismanui, kurio trumpas apsilankymas Rochester galutinai paskatino mus atkurti LB veiklą.”

Paklaustas, kodėl sutiko kandidatuoti į pirmininkus, Dainius sakė: „Kartais pamirštame įvertinti tai, ką turime brangiausia. Atvažiavęs čia, supratau, kokia brangi man yra gimtinė, ir kaip jos pasiilgstu. Visuomeninė veikla padeda ir man, ir visai bendruomenei palaikyti glaudų ryšį su Lietuva, lietuviškomis tradicijomis, kalba ir papročiais. Vien tai mane labai motyvuoja.”

Pernai rytiniame Long Island įsikūrė ir sėkmingai veiklą vysto nauja apylinkė, o štai lietuviai vakarinėje Long Island pusėje pastaruoju metu dažniausiai glausdavosi prie New York miesto apylinkių. Nors Long Island apylinkė buvo įsteigta dar 1953 m. (tuomet – Great Neck apylinkės vardu), pastaruoju metu veikla buvo sulėtėjusi. Buvusios New York apygardos pirmininkės Ramutės Žukaitės pastangų dėka, Long Island kasmet vis dar būdavo surengiama Joninių šventė, bet buvo akivaizdu, kad ilgainiui teks burti komandą.

Šį pavasarį Ramutė sėkmingai ėmėsi iniciatyvos atgaivinti Long Island apylinkę: savo nuoširdžia šypsena bei užkrečiančia energija jai pavyko suburti net aštuonių šaunių lietuvių Long Island apylinkės valdybą. Išrinkta valdyba paskyrė Ramutę pirmininke, kuri, atsistatydinusi iš New York apygardos pirmininkės pareigų, dabar visą savo energiją skiria šiai apylinkei atgaivinti. Neabejojame, kad, vadovaujant tokiai patyrusiai bendruomenininkei, Vakarų Long Island vėl taps aktyviu lietuvių kultūros židiniu New York valstijoje.

Naują Long Island apylinkės valdybą sudaro: Ramutė Žukaitė (pirmininkė), Jurgita Maciūnaitė (sekretorė), Dovilė Klimavičienė (iždininkė), Nida Angeleadis, Danguolė Pašytė, Asta Barkauskienė, Asta Guobienė ir Stefanija Gudaitytė.

Pasikeitimai New York apygardoje

Viena pagrindinių JAV LB apygardos užduočių yra derinti apygardoje veikiančių apylinkių veiklą ir rūpintis tais lietuviais, kurių gyvenamose vietovėse apylinkės nėra. Ilgus metus Ramutės Žukaitės vadovaujama New York apygarda daugiausiai dėmesio skyrė New York mieste veikiančių apylinkių veiklai. Atsiradus norinčių atnaujinti ar pradėti LB veiklą už New York miesto ribų, apygardos valdybą papildė ir patyrę veikėjai, ir nauji savanoriai: Rasa Mitrulevičienė, Laurynas Vismanas, Rasa Sprindys, Angelė Miknius (iždininkė), Algirdas Grybas, Vytautas Goštautas, Laima Šileikytė-Hood (patarėja). Algirdas Grybas, kuris sukūrė apygardos interneto svetainę ir sėkmingai vadovauja jos komandai, o šių metų apygardos suvažiavime buvo išrinktas apygardos pirmininku. Svetainės adresas  – www.nylithuanian. org. Užsiregistravusieji kiekvieną sekmadienį sulaukia elektroninio laiško su informacija apie artimiausius lietuvių renginius ne tik New York, bet ir kaimyninėse valstijose.

Į klausimą, kas traukia į visuomeninę veiklą, Algirdas atsakė: „Visuomeninė veikla man yra ypatinga tuo, kad joje dalyvaujantys žmonės nėra motyvuoti pašalinių, antraeilių veiksnių. Ši veikla niekada nebus apvainikuota finansinėmis paskatomis ar karjeros galimybėmis. Todėl darbas pelno nesiekiančioje organizacijoje išskirtinai paremtas bendraminčių entuziazmu, tikėjimu organizacijos tikslais ir prasmingumu, ką pasiekti privačiame versle nėra lengva. Nebelikus vietos asmeninėms ambicijoms ir pogrindiniams interesams, visų pastangos gali būti nukreiptos pagrindinio tikslo link.

Visuomeniniam darbui lietuvių bendruomenėje paskatino ir noras išlaikyti lietuvybę bei stiprų ryšį su Lietuva. Į New York atvykau prieš ketverius su puse metų, baigęs magistrantūros studijas Pittsburgh. Kadangi lietuvių draugų New York neturėjau, o visi mano šeimos nariai gyvena Lietuvoje, man buvo labai svarbu išlaikyti lietuvybę ir ryšį su Lietuva. Todėl ėmiau aktyviai ieškoti lietuvių bendruomenės, o ją suradęs, įsitraukiau į organizacijos veiklą. Nors Lietuvių Bendruomenėje veikiu vos keleri metai, džiaugiuosi, kad Bendruomenės nariai išreiškė pasitikėjimą manimi ir suteikė galimybę ženkliai prisidėti prie tolimesnio šios organizacijos vystymosi.”

Kalbėdamas apie jo akimis matomą New York apygardos viziją, Algirdas teigė: „New York Lietuvių Bendruomenė yra labai įvairi. Kai kurie čia emigravo karo metais ar bėgdami nuo sovietų priespaudos, kiti atvyksta iš šiuolaikinės Lietuvos – laisvos, savarankiškos Europos Sąjungos valstybės – turintys puikų vakarietišką išsilavinimą ir gyvenantys modernų, kosmopolitišką gyvenimą. Dar kiti gimė ar užaugo čia, Amerikoje, o Lietuvoje yra buvę vos kelis kartus. Tokia amžiaus, socialinių sluoksnių ir pasaulėžiūros įvairovė yra ir didžiulis iššūkis mūsų apygardai, ir puiki galimybė tapti įvairialype bendruomene, turtinga savo žmonių istorijomis, einančia koja kojon su šių dienų gyvenimu, tačiau visada išlaikančia geriausias lietuvių kultūros savybes bei tradicijas. Manau, kad New York apygardos pagrindinis tikslas yra sukurti tokias narystės bendruomenėje sąlygas, kad čia gyvenantys lietuviai džiaugtųsi ir didžiuotųsi, būdami šios bendruomenės nariais. Lietuvybės puoselėjimas išeivijoje neturėtų būti našta ar prievolė, atvirkščiai – tai turėtų teikti džiaugsmą, sukurti naujas galimybes bendrauti, kurti ir siekti. Tokioje aplinkoje lietuvių vienybė, lietuvių kalbos ir kultūros išlaikymas būtų natūrali pasekmė, o ne vien varginančiu darbu grįsta kasdienybė. Sieksiu, kad New York apygarda atstovautų visų New York valstijoje gyvenančių lietuvių interesams, skatintų jų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, padėtų įsitvirtinti ir atrasti savo unikalias vertybes gyvenant dinamiškoje, daugiatautėje New York visuomenėje.”

Sunku būtų rasti reikšmingesnę viziją! Linkime visiems New York LB veikėjams sėkmės tolimesnėje jų veikloje!