Stovykloje netrūko išvykų Žemaitijos krikšto ir istoriniais keliais.    
Stovyklos foto būrelio nuotraukos.

Stovyklų sezonas jau praeityje, laukiame rudens veiklos

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ


2013 metų vasara stovyklautojams buvo turtinga bei turininga – tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Lietuvoje.  Štai tik keli stovyklų įvairovės pavyzdžiai. Birželio 23–29 d. Dainavoje vykusi Sendraugių ateitininkų ir jų šeimų stovykla atšventė stovyklos penkmetį  tema „Būkime principingi”. Rugpjūčio 4–11 d. JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba Dainavoje sušaukė lituanistinėse mokyklose dirbančius mokytojus į stovyklą, kurios tema buvo „Palikime pėdsaką”. Lietuvių skautai šventė savo 95-erių metų jubiliejų  stovyklose „Viltis” Peninsula, Ohio ir „Gėrio pėdomis” Telšiuose (liepos 6–14 d.), kur stovyklavo ne vien žemės, jūros, skautai akademikai, bet  ir raitieji skautai (su 8 žirgais, 4 šunimis ir 3 ožkomis) bei svečiai skautai iš Prancūzijos,  Ukrainos, Čeki-jos.  

Lietuvoje įvairios organizacijos sugalvojo prasmingų bei įdomių būdų atšvęsti žemaičių 600 metų krikšto jubiliejų. Vienas jų – Žemaitijoje rengti savo stovyklas. Kai kuriose buvo ir stovyklautojų iš užsienio. Jau paminėta skautų stovykla, vykusi Telšiuose. Tradicinė ateitininkų moksleivijos ir studentijos „keliaujanti stovykla” šiemet kaip tik žygiavo per Žemaitiją. Susiskirstę į keturias grupes, stovyklautojai pėsčiomis ėjo per įvairius Žemaitijos miestelius ir kaimus, bendraudami su vietiniais žmonėmis, aplankydami bažnyčias bei kitas įdomybes. Jų susitikimo punktas buvo Žemaičių Kalvarija. Lietuvos sendraugiai ateitininkai ir jų šeimos, suvažiavę iš visos Lietuvos ir net iš užsienio, stovyklavo sodyboje „Po ąžuolais” Paplatelės k.,  Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r., netoli Žemaitijos nacionalinio parko (stovykla pavadinta „KompASaS”). Panevėžio krašto ateitininkai liepos mėn. taip pat stovyklavo Žemaitijoje, o po to su kitomis dviem ateitininkų grupėmis dalyvavo šv. Mišiose ir ateitininkų intencijos apeigose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Stovyklų finansavimas  ir planavimas

Stovyklas rengia organizacijos, parapijos, vietovės ir  t. t. Prasminga  ruoša pareikalauja daug išankstinio darbo. Reikia sukviesti ir atrinkti vadovus ir kitus stovyklų štabo narius, sugalvoti temas, programą ir užsiėmimus. Stovyklų finansavimas rengėjams taip pat kelia rūpesčių – už stovyklas imti mokesčiai dažnai nepadengia visų išlaidų. Tenka taupyti ir telkti lėšas, prašyti įvairių fondų paramos. Katalikiškų stovyklų organizatoriai rašė specialius projektus ir gavo paramą iš Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondo, kuris remia katalikiško ugdymo ir kitokius projektus Lietuvoje bei išeivijoje.

Vienas iš projektų, sulaukęs paramos – stovykla „Dešimt Dievo įsakymų”, kurią gavo „Vilties vėrinėliai”, vaikų ir jaunimo centras įsteigtas Žemaičių Kalvarijoje 2005 metais. Centras įsikūręs savo steigėjo, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos patalpose. Pagrindinė jo veikla – darbas su rizikos grupės šeimų vaikais (plačiau galite paskaityti  Plungės rajono savivaldybės svetainėje: http://www. plunge.lt/go. php /lit/ Septintasis-Vilties-verineliu-gimtadienis/1819). Centrą nuolat remia JAV labdaros organizacija „Vaiko vartai į mokslą”. Kita parama (iš savivaldybės ar LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), keičiasi metai po metų.  Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” parama, nors ir nuolatinė, yra nukreipta į „Vilties vėrinėlių” mokslo metų poreikius. Specialiems renginiams, stovykloms ir pan., tenka ieškoti paramos kitur. Šiemet programos vedėjos Jolantos Virbickienės Lietuvių Katalikų religinei šalpai (LKRŠ) įteiktas paramos prašymas birželio 10–28 d. rengiamai stovyklai buvo patenkintas. Stovykla „Dešimt Dievo įsakymų” sįkmingai įvyko, įtraukdama ir vietinius bei org. „Vaiko vartai į mokslą” paruoštus jaunus savanorius.

Dvi prasmingos savaitės

Stovykla „Dešimt Dievo įsakymų” vyko ne kur nors miškuose, prie ežero, ar upės, o pačioje Žemaičių Kalvarijoje, dienos centro ir gretimos mokyklos patalpose bei centro apylinkėje. Buvo ir išvykų už miestelio ribų. Programos vadovė, psichologė Jolanta Virbickienė dar prieš prasidedant stovyklai rašė: „Žinau, jog pavargsim, tačiau, tai būna toks malonus nuovargis, kai darai išties kažką prasmingo. Kasdien dalyvausime šv. Mišiose, kurios bus aukojamos ne tik bazilikoje, bet kasdien vis kitoje (kalnų) koplyčioje. O išvykų metu taip pat nepraleisime susitikimo su Dievu.” 

Stovyklos metu visi dirbo nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p. nuo pirmadienio iki penktadienio. Savaitgaliai buvo laisvi. Dvi dienas stovyklautojai autobusėliais keliavo žemaičių krikšto keliu, o vieną dieną jie buvo pakviesti į ekologinį vaistažolių ūkį pas centro meno vadovę Vaivą. Kai stovyklautojai nekeliavo, jie su vadovais rinkdavosi užsiėmimams pagal dienos temą judriems žaidimams, šv. Mišioms, apmąstymui, grupių savarankiško darbo pristatymams, darbui skirtinguose būreliuose. Buvo: virėjų grupė, švaros palaikymo grupė, bitininkystės ir vaško grupė, ekologiško ūkininkavimo grupė, menų grupė, teatro grupė, vaistažolių pažinimo grupė, sveikos gyvensenos grupė, pasiruošimo liturgijai bei giesmių grupė. Keliauta Žematijos krikšto ir istorijos keliais: Telšiai, Varsėdžiai, Girdiškė, Bijotai, Dionyzo Poškos „Baubliai”, Upyna, Varniai, Rainių miškas ir  t. t. Vakarais, jauniems „dieniniams stovyklautojams” išvykus namo, vadovai dar nesiskirstydavo, o aptardavo, sėkmes bei nesklandumus, ir rengdavosi kitai dienai. Dvi savaites trukusi stovykla Žemaičių Kalvarijoje buvo turininga ir prasminga jauniems stovyklautojams bei jų vadovams, nes dirbant kartu, buvo progos suartėti, geriau vieniems kitus suprasti ir užjausti, kartu juoktis ir džiaugtis.

***

Jauki stovykla gražioje Žemaičių Kalvarijoje finansinės paramos dėka, taip pat galėjo suteikti jauniems žmonėms atgaivos nuo kasdienybės. Joje buvo ne tik ugdymo, katalikiškų principų, istorijos, geografijos, gamtos pažinimo, bet ir žaidimų bei nuotykių.

Vasaros stovyklų sezonas jau praeityje. Reikia žiūrėti į darbą ir veiklą prieš akis – laukia mokslai, sportas, užsiėmimai, lėšų telkimas, projektų rašymas ir t. t.

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą” spalio 13 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemonte) rengia tradicinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”. Kviečiame savo dalyvavimu padėti organizacijai toliau remti „Vilties vėrinėlius” ir kitus dešimt šios organizacijos globojamų centrų Lietuvoje. Padėkime darbščioms bitutėms, kurios rūpinasi Lietuvos rizikos grupės šeimų vaikais.Žemaičių Kalvarijos centro ,,Vilties vėrinėliai” vaikai stovyklavo kartu su jaunais savanoriais iš Lietuvos ir užsienio.  


Stovykloje ,,Dešimt Dievo įsakymų” buvo ir liturginių užsiėmimų.