Čikagoje įsikūrė nauja lietuvių grupė

DALIA CIDZIKAITĖ

Tik atvykusi į Ameriką išgirdau bent jau anksčiau lietuvių mėgtą juoką, pasak kurio, jei trys lietuviai susitinka ketindami įkurti organizaciją, įkuriama ne viena, bet viso keturios. Be abejo, šiame juoke slypi nemažai pašaipos ir gal net kartėlio. Bet jame įžvelgiu ir vieną lietuviams palankų bruožą – nors ir kaip nenorėtume, nemokėtume ar nesugebėtume išsitekti vienos organizacijos rėmuose, nors neretai ir pasirodome esą „solistai”, mes vis tiek paklūstame žmogiškajai prigimčiai, kuri ragina mus burtis, telktis, gundo kažką nuveikti drauge.

Matyt, tokios prigimties pavilioti rugpjūčio 16 dieną, antradienį, Čikagos centre rinkosi naujos grupės, pasivadinusios Čikagos lietuvių profesionalų grupė (Chicago Lithuanian Professionals Group), dalyviai. Grupės sumanytojas Audrius Remeikis nėra linkęs lietuviško žodžio „profesionalas” siaurinti iki, pavyzdžiui, žmonių, kurie dirba tik intelektualinį darbą, apibūdinimo. Tad nauja grupė vienys visus Čikagos lietuvius profesionalus, kurie, kaip pastarąjį žodį aiškina ,,Lietuvių kalbos žodynas”, kurį nors darbą yra pasirinkę savo nuolatiniu, pagrindiniu užsiėmimu, pavertę šį užsiėmimą savo profesija. Žodžiu, ne dykaduoniai.

Nauja grupė (bent kol kas) neturi didelių ambicijų: nežada politikuoti, kovoti už lietuvių teises čia, Amerikoje, ar Lietuvoje, nebandys imtis labdaringos veiklos ar kitais būdais lengvinti vargingesnių žmonių socialinės naštos ir pan. Pagrindinis Čikagos lietuvių profesionalų grupės tikslas – apjungti po plačiąją Čikagą išsibarsčiusius lietuvius profesionalus, suteikti jiems galimybę pažinti vienas kitą, apsikeisti informacija, užmegzti ryšį, kuris ateityje gal padės grupės nariams susirasti geriau apmokamą ar įdomesnį darbą, studentams – būsimą darbo vietą, o verslininkams padės plėsti jų verslą. Žodžiu, kurs ryšių ir pažinčių tinklą, kuriuo galės pasinaudoti kiekvienas šios grupės narys. Amerikiečiai tokiam tikslui įvardyti net atskirą žodį yra sukūrę – ,,networking”.

Į pirmą Čikagos lietuvių profesionalų grupės susitikimą atvyko 25 lietuviai, dirbantys Čikagos miesto centre. Tarp jų – įvairių profesijų atstovai, dirbantys kultūros, ekonomikos, įstatymų, žiniasklaidos, kompiuterių ir kitose srityse. Susitikime dalyvavusieji trumpai prisistatė, vėliau būrėsi į mažesnes grupeles. Dalis jų vienas kitą pažįsta jau iš seniau, atsirado ir tokių, kurie drauge lankė lituanistinę mokyklą ar skautavo. Tačiau užsimezgė ir naujų pažinčių.

,,Vakare apsilankė 25 įdomūs ir entuziastingi dalyviai, užmezgę naujas pažintis, apsikeitę mintimis, sumanymais”, – pirmąjį grupės susitikimą įvertino Remeikis. Tad pagrindinis naujos grupės tikslas, atrodo, buvo nesunkiai pasiektas. Pasak Audriaus, apie norą rengti panašų susitikimą jau prakalbo ir Oak Brook dirbantys lietuviai. Gali būti, jog jų pavyzdžiu paseks ir kituose Čikagos priemiesčiuose dirbantieji.

Belaukiant naujų šios grupės susitikimų, jau šiandien galima tapti jos nariu. Tereikia aplankyti susitikimo vietą virtualioje erdvėje, socialiniame tinkle ,,Linked in” (www. linkedin.com), kur kiekvieną dieną grupės nariai turi progą ,,susitikti” ir apsikeisti mintimis. Tad dėl įvairių priežasčių negalėję dalyvauti pirmame Čikagos lietuvių profesionalų grupės susitikime prie šios grupės gali prisijungti nelaukdami ypatingo pakvietimo ar progos.

grupe


grupe
A. Remeikio nuotraukos