danavoje
Dainavoje vyko visuotinis LTŠI narių suvažiavimas


DALIA CIDZIKAITĖ

Kas ketverius metus rengiamas Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) narių suvažiavimas šiais metais vyko rugpjūčio 10 dieną Dainavoje, Manchester, MI. Po suvažiavimo „Draugo” redakcijoje apsilankiusi LTŠI pirmininkė Danguolė Varnienė papasakojo apie renginį, jame priimtus nutarimus, taip pat apie pasiruošimą kitais metais Boston mieste vyksiančią XIV Lietuvių tautinių šokių šventę.

Šiuo metu LTŠI turi apie 90 pilnateisių narių, suvažiavime Dainavoje dalyvavo apie 40 (kai kurie jų – su kitų narių 25iais įgaliojimais), tad, pasidžiaugė D. Varnienė, kvorumas buvo. Suvažiavimo, kurį vedė LTŠI vicepirmininkas Tomas Mikuckis, pradžioje buvo perskaitytas Genovaitės Breichmanienės sveikinimas, atvežtas iš Hamilton, Canada. ,,Džiaugiuosi, – savo laiške rašo G. Breichmanienė, – kad pirmųjų švenčių ruošėjų pasėta sėkla vis dar auga ir gražėja, kad jaunimas su ta pačia energija ir šypsena suvažiuoja į šventes, vykstančias toli nuo mūsų tėvynės. (...) Linkiu Jums sėkmės ir džiaugsmo, kurį pajusite po gerai atlikto darbo.”

Savo pranešime LTŠI pirmininkė D. Varnienė ilgėliau sustojo ties dabartimi. Pasak jos, po sėkmingai surengtos XIII Lietuvių tautinių šokių šventės Los Angeles gimė mintis pasiūlyti būsimą šventę rengti Boston mieste. Dar šventei vykstant Los Angeles, jaunimas jau kalbėjo, kad jeigu LA lietuviai galėjo taip puikiai suruošti šventę, tai gal ir Boston to paties iššūkio imsis, sakė D. Varnienė.

Tuoj po šventės D. Varnienei lankantis Čikagoje, atsirado galimybė LTŠI įregistruoti kaip pelno nesiekiančią organizaciją (inkorporuoti). Šio reikalo ėmėsi keturios LTŠI valdybos narės, ir 2009 m. pavasarį IRS patvirtino naujos organizacijos – LTSI, Inc. (angl. Lithuanian Folk Dance Institute, Inc. arba LFDI, Inc.) – legalumą ir suteikė jai teisę būti atleistai nuo federalinių mokesčių („tax exempt”). ,,Atgavome užšaldytus pinigus, – sakė D. Varnienė, – ir toliau jau galėjome dirbti, tvirtai stovėdami ant abiejų kojų.” Beveik iš karto po to Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL buvo surengti nedideli kursai šokių mokytojams ir šokėjams, skirti pasiruošti Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui. Į šventę, vykusią 2009 m. vasarą Lietuvoje, išvyko net 7 išeivijos šokių grupės iš Šiaurės Amerikos: „Grandis” iš Čikagos, „Gintaras” iš Toronto, „Gyvataras” iš Hamilton, „Atžalynas” iš Toronto, „Laumė” iš šiaurės Illinois, „LB Spindulys” iš Los Angeles ir „Spindulys” iš Lemont.

LTŠI pirmininkė pasidžiaugė, jog Lietuvoje užsimezgusi draugystė su Pietų Amerikos ir Australijos lietuviais šokėjais pirmiausia suteikė progą šokių grupei „Žaibas“ iš Madison, Wisconsin apsilankyti Pietų Amerikos lietuvių šventėje 2009 metais. Kitais metais į Australijos lietuvių šventę jau vyko LA ,,LB Spindulio” šokėjai. Šokėjus suartino ir Cleveland šokių grupės „Švyturys” tais pačiais metais surengtas festivalis „Juventus”, kuriame dalyvavo šokių grupės iš kelių aplinkinių valstijų. O šiais metais Čikagos „Grandis” visus pakvietė į žymiai Lietuvos choreografei Tamarai Kalibataitei skirtą koncertą. Neatsilieka ir Los Angeles jaunimas, draugiškai kviečiantis JAV lietuvių tautinių šokių grupes atvykti į LA ,,Lietuvių dienas”, kurios vyksta jau daugiau nei 25 metai.

LTŠI pirmininkė pasidalijo ir rūpesčiais, susijusiais su artėjančia tautinių šokių švente Boston. Pasak D. Varnienės, nors už sėkmingą pasiruošimą lietuvių tautinių šokių šventei yra atsakingi JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės, LTŠI ir vietinio miesto rengimo komitetas, deja, Instituto vadovybė vėl ir vėl turi aiškinti ir „įtikinėti” LB vadovybę jo svarba ir „teisėmis”. Laiške, LTŠI pirmininkės parašytame JAV LB Krašto valdybos pirmininkui Vytui Maciūnui 2010 m. liepos 19 dieną, primenama, jog „visose 13oje šokių švenčių LTŠI atliko gyvybiškai svarbų vaidmenį. Institutas jungia šokių mokytojus, ansamblių vadovus ir rengėjus. LTŠI yra tas organas, kuris, atsižvelgdamas į narių daugelio metų patirtį ir profesinius sugebėjimus, parenka meno vadovus, šokius, sudaro programą. Tolimesnius darbus deriname su vietos komitetu ir LB.” Todėl D. Varnienė ragino JAV LB Krašto valdybą nesirūpinti nei šokių šventės programos, nei dalyvių organizaciniais, nei meniniais reikalais ir juos patikėti Institutui. Šio suvažiavimo metu buvo pasirašyta rezoliucija, skirta JAV LB vadovybei, prašant, kad ir toliau, žiūrint į būsimų šokių švenčių ruošos planus (2016 metais), LB pasitikėtų sutelktomis kūrybinėmis jėgomis. Suvažiavimas paprašė sudarytą trijų narių komitetą susisiekti su LB vadovybe ir pasiteirauti, kas atsitiko su Folk Dance Festivals, Inc. (FDF), panaikinto po LA vykusios šokių šventės, lėšomis, jas perėmus LB, taip pat, kas atsitiko su FDF tarybos veikla, jai vadovauti atsisakius tarybos buvusiai pirmininkei J. Budrienei.

Dabartinei LTŠI valdybai, į kurią, be pirmininkės D. Varnienės, įeina vicepirmininkas T. Mikuckis, sekretorė Daina Žemaitaitytė, iždininkė Vida Brazaitytė ir narys Gintaras Grinkevičius, iki kadencijos pabaigos liko dar dveji su puse metų. D. Varnienės teigimu, nors ir vargingai, bent tris kartus per metus stengiamasi išleisti žiniaraštį, šios valdybos planuose yra ir tinklalapio pagerinimas (www.lttsi.org). Jame jau dabar galima rasti daug žinių, galima naudotis ten esančiais šokių muzikos įrašais. ,,Norime, – sakė D. Varnienė, – kad nariai nepamirštų pasinaudoti šaltiniais, kurie buvo suvežti ir laikomi Lemont LTŠI archyvų kambaryje.” Šalia šokių šventės ruošos darbų valdyba dirba su lituanistinių mokyklų vadovais ir JAV LB Švietimo taryba, siekiant gerinti lit. mokyklų šokių pamokų gaires. Tuo tikslu siūlomas projektas, skirtas visiems išeivijos vaikams, – „ABCėlė – ratelių, šokių pamokėlės”.

Tradiciškai suvažiavimo metu vyksta balsavimas dėl garbės nario vardo suteikimo. LTŠI valdyba, atsižvelgdama į buvusių šokių vadovų ilgametę veiklą, jau pasitraukusiems arba perdavusiems mokytojo lazdelę kitiems, pasiūlo suteikti garbės nario vardą. Šiais metais buvo pasiūlyti septyni kandidatai: Stasė Bacevičienė (Čikaga), buvusi įvairių grupių vadovė, LTŠI valdybos narė; Danutė Janutienė, buvusi San Francisko šokių grupės „Vakarų vaikai” vadovė; Giedrė Milašienė, grupių „Jūra” (San Diego) ir „Klumpė” (Wiscon sin) steigėja ir vadovė; Anita Strumillo, Kansas City grupės „Aidas” vadovė ir steigėja; Estera Washofsky, Pennsylvania „Žilvino” buvusi vadovė; Aldona Zander, Toronto „Atžalyno” buvusi vadovė, LTŠI valdybos narė ir Frank Zapolis, Čikagos grupės „Lietuvos vyčiai” steigėjas, buvęs ilgametis vadovas, LTŠI valdybos narys, žinomas visuomenės veikėjas. Visi septyni pasiūlyti kandidatai susirinkusiųjų buvo patvirtinti.

Suvažiavimo metu buvo pasiūlytos dar trys kandidatės, nors, kaip sakė D. Varnienė, kiek ir prasilenkiant su įsigalėjusia tradicija – visos trys mokytojos vis dar darbuojasi tautinių šokių grupėse. Tai Violeta Fabianovich, Čikagos „Grandis” vadovė, Rita Karasijienė, Toronto „Gintaras” mokytoja, ir Viktorija Viskantienė, Detroit „Šaltinis” vadovė. Po karštų diskusijų suvažiavimas patvirtino ir pasiūlytas tris naujas garbės nares.

„Svarbiausia, – sakė LTŠI pirmininkė, – visiems kartu dirbti, gerbti kiekvieno įnašą ir atpažinti atskiras paskirtis.” Tai daryti ji siūlo įsiklausius į suvažiavimo pradžioje jos ant lentos užrašytą palinkėjimąšūkį – „Likime sveiki, gyvi ir draugiški!” D. Varnienė įsitikinusi, jog tik bendros jėgos atneš laukiamus darbo vaisius.


sokiai
Indianapolis Lietuvių Bendruomenės ką tik įsteigtų šokių grupių „Trepsiukas” (vaikų) ir „Vijūnas” (suaugusių) vadovė Raimonda Balčiūnienė (pirma iš kairės) su LTŠI pirmininke Danguole Varniene (viduryje) ir šokių kursų dalyviais Dainavoje.


sok
Nijolė Pupienė ir svečias iš Lietuvos, choreografas Vidmantas Mačiulskis
su LTŠI pirmininke Danguole Varniene šių metų LTŠI kursuose..  
D. Varnienės asmeninio archyvo nuotr.