Lietuvių katalikų spaudos draugijai vadovauja naujas pirmininkas

Šių metų rugpjūčio 28 dieną ,,Draugo” patalpose vykusio laikraščio darbuotojų susitikime su ,,Draugą” leidžiančios Lietuvių katalikų spaudos draugijos taryba buvo pristatyti nauji tarybos nariai ir jos pirmininkas. Šiuo metu Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybą sudaro: Vytas Stanevičius (pirmininkas), Saulius Kuprys, Marija Remienė, Juozas Polikaitis, Vaclovas Momkus, Pranas Povilaitis, Jonas Daugirdas, Mildred Jagiella ir Viktoras Jautokas.

Vytas  Stanevičius, naujai išrinktas Lietuvių katalikų spaudos draugijos pirmininkas, turi didelę visuome­ninės veiklos patirtį. Gimė 1949 m. Vokietijoje. Šeimai atvykus į Ameri­ką, Čikagoje lankė lietuviškų parapijų pradžios mokyklas: Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijose. Mokėsi Šv. Ritos gimnazijoje. Studijavo fiziką De Paul University. Studijų metais prisijungė prie Studentų ateitininkų sąjungos veiklos – buvo išrinktas į Čikagos drau­govės ir centro valdybas.

Dirbo finansų srityje – buvo „commodities broker” bendrovėje „Collins Com­modities” ir savo bendrovės „Am­ber Trading” steigėjas ir savi­nin­kas.

Aktyvus Švč. Mergelės Ma­rijos Nekalto Prasidėjimo parapijos narys – dirba parapijos finansų komi­tete, yra parapijos choro kopirmi­nin­kas. Dalyvauja JAV Lietuvių Bend­ruomenės veikloje ir Brighton Park apylinkės valdyboje. Aktyviai rūpi­na­si lietuviškų parapijų klestėjimu. Paskutiniu metu daug pastangų įdėjo rūpindamasis lietuviškų parapijų atei­timi, ypatingai jų dvasiniu aptarnavimu.

Savo asmenyje jungia visas tris išeivijos bangas: priklauso Lie­tuvos vyčių organizacijai, yra daug padėjęs neseniai į Ameriką atvyku­siems, kaip vertėjas talkininkaudamas jiems teismuose.

Savaitraščio „Amerikos lietuvis” skaitytojai, įvertindami jo dosnumą ir pagalbą naujiems lietuviams imigrantams, prieš kelis metus V. Stanevičių paskelbė „Metų žmogumi”.

,,Draugo” info