svente

Įamžinti per muziką

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Noras kažką įamžinti, prisiminti mielą žmogų ar įvykį dažnai įsikūnija kokia nors kūrybine forma, ar tai būtų akmuo, drobė, medis ar metalas. Svarbesnieji istorijos įvykiai ar asmenys, įamžinami pastatant statulą miesto aikštėje, menišką skulptūrą ar paminklinę lentą prie pastatų. Mums asmeniškai artimi asmenys įamžinami mūsų atmintyje arba antkapio forma papuošdami mūsų kapinaites. Pažvelkime į lietuvių kapines Anapilyje – kiek ten sukaupta meniško darbo, meilės ir pagarbos. Antkapis kaip tik ir teikia ateities kartoms prisiminimus asmenų, kurie yra brangūs mūsų šeimos nariai. Jų dėka paliekama istorijos tyrinėtojams įdomi medžiaga apie tam tikrame laikotarpyje gyvenusius asmenis. Beieškant lietuvių išeivių istorijos pėdsakų Vokietijoje, ne vienas esame radę vokiečių tvarkingai laikomose ,,auslander” kapinaitėse lietuvišką kampelį, kuris svetimoje žemėje tampa ypač savas ir mielas, kai pamatai lietuvišką koplytstulpį ar perskaitai lietuviškus vardus ir pavardes ant dar stovinčių antkapių. Šitoks ,,įamžinimas” nors svarbus ir prasmingas, yra statiškas, negyvas.

Verta pasvarstyti ir kitą įamžinimo būdą – dinamiškesnį, gyvesnį, nes jis pakartotinai naudojamas ir duoda malonumo ateities kartoms. Tai – brangaus asmens ar įvykio įamžinimas per muziką!

Neretas, prieš kelis šimtmečius Handel, Bach, Mozart bei kitų sukurtas klasikinis muzikos kūrinys išvydo dienos šviesą mecenatų, kurie tiesiogiai ir aktyviai rėmė jų darbus, dėka kitaip sakant, sudarė sąlygas jiems nesirūpinti kasdieniniais gyvenimo bei buities reikalais, kad galėtų laisvi kurti. Buvo kuriama ir pagal užsakymą – pildant mecenato norą, kad to veikalo dėka būtų pagerbtas koks nors svarbus įvykis ar asmuo. Tokiu būdu dėl aktyvaus rėmėjo/mecenato ir kūrėjo bendradarbiavimo gimė aibė darbų, kuriais iki šiai dienai džiaugiamės, džiaugsis po mūsų ateinančios kartos.

Tą rėmėjo/kūrėjo santykį svarbu išlaikyti bei vystyti mums, ypač norint išlaikyti bei skatinti lietuvišką kūrybą. Niekas kitas be lietuvių (su retom išimtim) nerems lietuvių kūrėjų. Didieji lietuviški renginiai tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje duoda paspirtį naujiems kūriniams išvysti dienos šviesą ir tapti mūsų kultūrinio gyvenimo lobyno dalimi – lobyno, kurį teks ateinančioms kartoms saugoti, naudoti bei vystyti, prie jo prisidedant naujais kūriniais. Kaip džiaugėmės išgirdę naujus, galingus ir įspūdingus kūrinius paskutinėje VIII Dainų šventėje 2006 m. Čikagoje, JAV! Tie kūriniai paliudijo, kad esame kūrybiškai gyvi ir našūs savos lietuviškos bendruomenės nariai, kad mūsų tauta, kur ji bebūtų išsisklaidžiusi, yra gyva! Jie praturtino Šventę ir parodė, kad kūrybiškai esame dar labai pajėgūs. Tos dainos iki dabar dainuojamos įvairiuose lietuviškų telkinių minėjimuose, subuvimuose, vasaros stovyklose. Tai didžiulė dovana lietuviškai visuomenei, kuri kiekvieną kartą duodama lyg iš naujo, kai ji giedama ar dainuojama.

Koks džiaugsmas sekmadienio pamaldose giedoti ne taip seniai mus palikusio talento – Jono Govėdo kūrinius! Lyg Jonas būtų dar čia, tarp mūsų – koks malonus ir artimas prisiminimas! Dalis Jono kūrinių gimė mecenatų/rėmėjų bei užsakymų dėka. Be to rėmėjo/kūrėjo santykio jų neturėtume dabar mūsų kultūriniame lobyne. Pagal užsakymą Leonidas Abarius sukūrė naujas giesmes ,,Šv. Jono Mišioms”, skirtoms Jono Govėdo atminimui. Giesmė ,,Jėzau, tu dar pasilik su mumis” sukurta J. Govėdo pagal Skrinskų/Viskontų šeimos užsakymą V. Skrinskiui atminti.

,,Volungė” ateinančiais metais ruošiasi trijų chorų (Toronto ,,Volungė”, Čikagos ,,Dainava” ir Cleveland ,,Exultate”) koncertų ciklui. Artėja 2010 m. Toronto mieste įvyksianti IX išeivijos Lietuvių dainų šventė. Šiems ypatingiems įvykiams reikalingi nauji muzikiniai kūriniai. Tai ideali proga perimti mecenato/rėmėjo vaidmenį ir paremti naujos muzikos kūrinius. Taip toliau kursime santykį su kūrybinėmis jėgomis ir įamžinsime mylimą asmenį, pažymėsime gyvenime svarbų įvykį, pvz., 50-mečio gimtadienį ar 30 m. bei 40 m. vedybinio gyvenimo sukaktį.

Kviečiame pagalvoti apie galimybes paremti mūsų lietuviškas, kultūrines pajėgas, prasmingai įamžinant svarbius mums įvykius ar asmenis. Visi, kurie kreipsis, bus mielai priimti, duodami patarimai, paaiškinimai apie konkrečias galimybes. Rašykite ,,Volungės” vadovei bei Prisikėlimo parapijos tarybos muzikos direktorei Daliai Viskontienei, c/o Prisikėlimo parapija, 1 Resurrection Road, Toronto, ON, Canada M9A 5G1.