chor
Visi šių metų seminaro dalyviai. Ritos Kliorienės nuotraukos
 

Chorvedžiai rinkosi į Dainavą

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Prasideda naujas veiklos sezonas meno kolektyvams, mokslo metai – mokiniams ir studentams. Atgyja veikla ir lietuviškose bendruomenėse, parapijose, būreliuose, sudaromi metiniai veiklos planai, prie kurių šiais metais reikia įrašyti ir IX Išeivijos dainų šventę Toronto mieste, kuri įvyks 2010 metais.

Chorvedžiai ruoštis šventei pradėjo šių metų rugpjūčio 20–23 dienomis, suvažiavę į Dainavos stovyklą (Manchester, Michigan), į antrąją Šiaurės Amerikos chorvedžių seminarą, kurio tikslas buvo visus supažindinti su ateinančios IX Dainų šventės Toronte programa. Seminarą organizavo VIII Dainų šventės vadovė Rita Kliorienė.

,,Stebėjau, dalyvavau, džiaugiausi, dainavau, sėmiausi žinių ir energijos, kad grįžusi galėčiau perduoti tą dainos meilės spindulį vaikams ir jų tėveliams”, – pasidžiaugė pirmą kartą seminare dalyvaujanti Dalia Mockienė iš Indianapolis miesto.

Seminaro organizatorė stengėsi, kad kiekviena šio savaitgalio minutė būtų panaudota kuo naudingiau. Antroje ketvirtadienio pusėje pradėję rinktis dalyviai tuoj pat R. Kliorienės buvo informuojami, kur turi apsistoti ir kokia jų laukia dienotvarkė. Prieš susipažinimo vakarą visus pasveikino šventės org. komiteto pirmininkai Rasa ir Paulius Kurai. Po nuoširdžių padėkų visi buvo apdovanoti marškinėliais, padabintais šventine emblema, krepšiais gaidoms ir kitomis dovanėlėmis, kuriomis kiekvienas chorvedys grįžęs tikrai pasidalins ir su savo dainininkais.

Susipažinimo vakaras, surengtas R. Kliorienės ir Aušrinės Širvinskienės, ne tik visus supažindino, bet lyg geru vynu, kurio irgi buvo tą vakarą, apsvaigino kūrybos, meno ir muzikos mūza. Visų ego buvo palikti prie Dainavos vartų, o stovyklos viduje dalijomės patirtimi, pasakojimais ir prisiminimais, daina ir muzikavimu, nes tik taip gimsta tikras menas.

Choro ,,Šiaurinė” atstovė Jurgita Kazokaitis ir vadovė Laima Adomavičienė iš Minneapolis miesto liko sužavėtos puikia seminaro programa, ypač joms buvo malonu susitikti su muzikais ,,asais” (gerąja prasme), pasidalyti savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Laukiame dainų šventės – sakė energingos mineapolietės.

Geraldine Sintautaitė-Ganzer, Šv. Andriejaus parapijos choro vadovė, į seminarą atvyko jau antrą kartą ir vien tik dėl tos meilės lietuviškai dainai. Kartu su ja seminare dalyvavo ir choro dainininkai Liudžiai, kurie ne tik gražiai dainuoja, bet dar visiems lauktuvių kiškio pyragą atvežė – jų pačių keptą lietuvišką šakotį. Ansamblio ,,Dainelė” iš Florida valstijos vadovė Renata Armalaitė nemoka būti rimta. Ji visą laiką šypsosi ir viskuo džiaugiasi, todėl nenuostabu, kad žmonės po darbo važiuoja 20 mylių į jos repeticijas, o ji tūkstančius mylių skrenda, kad atvyktų į chorvedžių seminarą Dainavoje.

Penktadienio programą pradėjome punktualiai 9 val. ryto. Tvarkingai, pagal nustatytą laiką kiekvienas vadovas buvo kviečiamas pristatyti iš anksto jam ar jai paskirtą kūrinį, atkreipiant susirinkusiųjų dėmesį į sudėtingesnes harmonijos ar ritmines vietas. Visi dirigavome ir visi dainavome. O kad balsai per daug nenuvargtų, organizatorė į šį seminarą pakvietė Frank Bianchi, kuris jau ketvirtą sezoną dirba Cleveland Orchestra Youth Chorus direktoriumi. Daugiau nei 30 metų chorų dirigavimą dėstęs ir įvairiuose choruose dirbęs Frank seminare dalijosi savo gausia patirtimi. Jo paskaita ir įdomūs užsiėmimai buvo ne tik naudingi visiems chorvedžiams, bet visus iki vieno įkvėpė tolesniam darbui.

Kęstutis Daugirdas, jaunas kompozitorius iš Čikagos, džiaugėsi ne tik puikiai surengtu seminaru, bet ir organizacinio komiteto dovanomis: marškinėliais, maišeliais gaidoms ir kitomis gėrybėmis. Jis atkreipė dėmesį į puikią šio seminaro programą, kurioje ypatingai gerą įspūdį paliko Bianchi patarimai, užsiėmimai, pastangos į choro intonavimą įdėti daug laiko, nors rezultatai ir pasigirstų žymiai vėliau.

Jauna chorvedė iš Čikagos, perėmusi vadovauti buvusiam maestro Fausto Strolios Vyčių chorui, sakė, kad šiame seminare dalyvauja pirmą kartą ir jai čia labai patinka. ,,Mano siela prisipildo gerumo, kai esu su tokiais žmonėmis, kurie dainuoja. Ypač patiko Frank Bianchi. Taip norėčiau viską iš visų išmokti”, – mintimis dalijosi Aušra Bužėnaitė.

Dalyvių atsiliepimai geriausiai perteikia seminaro nuotaiką ir jo naudą išeivijos chorų vadovams. Penktadienio vakaras dvelkė elegancija, klausantis Petro Aglinsko gitara atliekamų kūrinių, kurie buvo raminantys ir atpalaiduojantys po visos dienos įtempto dainavimo. ,,Petras Aglinskas glostė kiekvieno sielą švelniais akordais ir ‘dainavo’ sava kalba”, – po seminaro rašė D. Viskontienė.

Išaušęs šeštadienis taip pat žadėjo įdomią dieną, nes ir vėl, pasistiprinę puikiausiais lietuviškais pusryčiais, kuriuos taip skaniai gamino Rusnės Kasputienės iš Detroit jaunų šeimininkių komanda, sėdome prie šventės programos.

,,Aš labai džiaugiuosi seminaru ir esu labai patenkintas, kad yra kompetentingų žmonių arba turinčių didelį potencialą vadovų, – sakė Darius Polikaitis. – Frank ypatingai gražiai vedė savo sesiją, žmonės domėjosi jo mokymu ir šių dienų naujovėmis. Tokia proga labai reta, kai visi susirenkam, skaitome gaidas, dainuojame įvairių stilių, žanrų, atlikimo sunkumų kūrinius. Ir šiaip visas repertuaras yra puikus. Esu nustebintas kūrinių, tikrai yra už ko užsigriebti”, – seminarą įvertino ansamblio ,,Dainava” vadovas D. Polikaitis.


Prie didžiausios seminaro sėkmės ir nelengvo programos išmokimo labai daug prisidėjo akompaniatorius, muzikas Ričardas Sokas. R. Kliorienė padėkojo Sokui už super-fantastišką akompanavimą! ,,Kaip lengva buvo diriguoti, kai akompaniatorius taip puikiai seka ir tvirtai remia,” – šią padėką dar daugiau pastiprino ir šventės vyr. vadovė D. Viskontienė. Jos nuomone, R. Sokas vertas aukščiausios prezidentienės premijos! Akompanuoti 30-čiai dirigentų – ne bet kas galėtų! O kad jis tą darė lyg kiekvienas būtumėm Robert Shaw, tai neįtikėtina – sakė Dalia.

Visi ypatingai džiaugėmės jaunais veidais, papildžiusiais išeivijos chorvedžių gretas. Pradžią padarė R. Kliorienė, pakvietusi ir paskatinusi jaunimą kurti, rašyti, gražinti pasaulį. Ji ne kartą yra sakiusi tiek jaunimui, tiek dabar mums – nežiūrėkite į debesis ir nelaukite, kol kas ateis ir padarys už jus, imkitės veiklos savo telkiniuose. Iš mažos liepsnelės įsiliepsnoja didelis laužas. Rita įpūtė tą dainų laužą po 15 metų tylos. Todėl dabar džiaugiamės K. Daugirdu, S. Klioriu, A. Bužėnaite ir kitais jaunais vadovais. Saulius Kliorys, sukūręs dainą būsimai šventei, yra vienintelis Amerikos lietuvių jaunimo chorų vadovas, subūręs jaunimo chorą praėjusiai šventei ir sugebėjęs išlaikyti ir tęsti choro ,,Naujoji intriga” veiklą iki dabar.


Šeštadienį baigę išdainuoti visą programą susėdome pakalbėti apie Muzikos sąjungos veiklą, apie tolesnį dainų švenčių organizavimą, apie tokių seminarų naudą, kuris iš buvusių dalyvių susilaukė šimtaprocentinio pritarimo. Vakare klausėmės R. Soko autorinių kūrinių, jam pačiam dainuojant ir akompanuojant gitara, o vėliau gėrėjomės ,,Triumfo arka” vaizdais ir muzika.

Sekmadienio ryte vieni skubėdami į lėktuvus, kiti – tolimas keliones automobiliais, treti – į šv. Mišias vietiniame Manchester miestelyje, dar spėjome padėkoti vienas kitam ir organizatorei už tokį puikų renginį ir pažadėjome susitikti dainų šventėje Toronto mieste.

dainu

Chorvedžiams koncertuoja Petras Aglinskas.

Dalia Viskontienė – IX Dainų šventės ,,Daina aš gyvenu” vyr. meno vadovė.