Mokytojų kursų programoje aktyviai dalyvavo ir kanadietės (iš kairės): Lidija Puteriūtė, Aida Labanaus kienė, Kanados LB Švietimo komisijos vicepirmininkė Virginija Zubric kienė, Elenutė Zubrickaitė, Kanados LB valdybos pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė. Laimos Apanavičienės nuotraukos

Ten, kur ,,ausį džiugina lietuviška šneka”

Lituanistinio švietimo kursų savaitei Dainavoje pasibaigus

LAIMA APANAVIČIENĖ


Nors lauke dar tvyroja karštis, ta­čiau rytais nusidriekę voratinkliai ir išskridimui besibūriuojančios ger­vės primena, kad jau ruduo. Sudie, vasarėle, prasideda mokslo metai. Šeš­tadienį, rugsėjo 7 d., mokyklinis skambutis nuskambės ir 36-iose JAV lituanistinėse mokyklose, įsikūrusio­se nuo Atlanto iki Ramiojo vande­ny­no, nuo šiaurinės JAV dalies iki Flo­ridos. Į klases sugūžės arti 2,300 lietuviukų, kurie gyvendami toli nuo savo tėvynės, mokysis neužmiršti kalbos, susipažins su lietuviškais papročiais, šoks tautinius šokius, dainuos lietuviškas dainas. Kartu su mokiniais kas šeštadienį į lituanistines mokyklas skubės ir beveiki 500 mokytojų.

Žinia, geras mokytojas ne tik tas, kuris kartą išmoko mokomąjį dalyką ir kasmet jį dėsto. Geras mokytojas, kaip ir mokinys, turi mokytis visą gy­venimą. Kad mokytojas galėtų pa­sisemti naujovių, įgyti patirties, susipažinti su gražiais savo bendraminčių darbais, JAV LB Švietimo taryba (JAV LB ŠT) kasmet per mokslo metus surengia net keletą mokytojų konferencijų, o šiemet, rugpjūčio 4–10 dienomis, po ketverių metų pertraukos pakvietė mokytojus į 41-ąją JAV lituanistinio švietimo kursų savaitę ,,Palikime pėdsaką” Daina­voje.

Po ketverių metų atnaujinti stovyklą – sudėtingas uždavinys. Tad nenuostabu, kad ir rengėjus – JAV LB ŠT, ir stovyklos organizacinį komi­tetą kankino nežinia – ar mokytojai atvyks į stovyklą, kokią progra­mą paruošti, kad atvykusiems būtų įdomu, kokius pranešėjus pasikvies­ti?

Šiandien galima drąsiai pasakyti – tokios šaunios stovyklos seniai nebuvo. Į Dainavą pasisemti patirties, pasimokyti, pasidalinti savo darbo pasie­kimais, na ir pasiilsėti susirin­ko mokytojai iš 19 JAV lituanistinių mokyklų. Ypač džiugu, kad po daugelio metų stovykloje dalyvavo ir mokytojos iš dviejų Kanados mokyklų.

Pirmą dieną susirinkę į paskai­tas, mokytojai išklausė JAV LB ŠT pirmininkės Daivos Navickienės ir Kanados Lietuvių Bendruomenės val­dybos pirmininkės Joanos Kurai­tės-Lasienės sveikinimus, vyko mo­kyklų prisistatymas. Apie savo mo­kyklos džiaugsmus ir rūpesčius kal­bėjo ir dar tik pradėjusių kurtis, ir jau net 63 metus veikiančių mokyklų atstovai. Savo mokinių skaičiumi mokyklos taip pat labai skiriasi – kai kurios mokinius skaičiuoja dešimtimis, kai kurios – šimtais. Tačiau rū­pesčiai visur panašūs: patalpų trūkumas, vaikų lietuvių kalbos žinių silpnėjimas, skirtingas vienoje klasėje besimokančių mokinių mokslo žinių kraitis.

Kiekviena stovyklos ,,Palikime pėdsaką” diena buvo darbinga. Šv. Ka­zimiero lit. m-los direktorė Marytė Newsom iš Los Angeles pasidalino patirtimi, kaip vaizdžiai mokyti literatūros, pabrėžė, kaip svarbu mokiniams perduoti meilę mūsų literatūros klasikai ir tautosakai. Paskaitininkė Jūratė Krokytė-Stirblienė aptarė bū­dus, kaip įtraukti mokinius į aktyvią veiklą, sakė, kad dirbant mokykloje svarbiausi dalykai yra dėmesys kiek­vienam mokiniui, kalba, bendravimas, motyvacija, vaizdinės priemo­nės. Kitoje savo paskaitoje J. Krokytė-Stirblienė kalbėjo apie mokinių skirtybes, tuo pačiu tarsi atsakydama į dažnai mokytojus varginantį klau­simą, kaip dirbti klasėje su skirtingas žinias turinčiais mokiniais. Dar vienos šios prelegentės skaitytos paskaitos – ,,Mokinio motyvacija ir kla­sės aplinkos kūrimas” – mintys sukosi apie pareigą, pagarbą knygai, apie mokytojo svarbą mokiniui.

Savo patirtimi su kursų dalyviais pasidalijo JAV LB Švietimo tarybos apdovanojimo ,,Gintarinis obuoliu­kas” laimėtojos mokytojos Giedrė Sa­vukynienė ir Erika Kuncienė (abi iš Maironio lit. m-los, Lemont, IL), šios mokyklos mokytojos Taiyda Chia­petta ir Kristina Vyšniauskienė, mo­kytojos: Rita Klimavičienė (A. Kazic­kienės lit. m-la,  Aquebogue, NY), Aida Labanauskienė (Vytauto Didžio­jo lit. m-la, Calgary, Canada), Vanesa Kašelionytė (,,Genio” lit. m-la, San Fran­cisco, CA), Svaja Mikulionytė (,,Baltijos kranto” lit. m-la, Grand Rapids, MI), Danutė Petraitienė (Či­kagos lit. m-la, Čikaga, IL). D. Na­vickienė vedė mokytojams parodo­mąją pamoką ,,Kaip nuteikti moki­nius pamokai? Įvairūs užsiėmimai”.

Į stovyklą atvažiavęs 2015 me­tų Čikagoje vyksiančios Šiaurės Amerikos lietuvių XX dainų šventės organizacinio komiteto pirmininkas Kastytis Giedraitis pasidalino būsimos Dainų šventės komiteto planais, kvietė mokyklas aktyviai joje dalyvauti.

Stovyklos organizacinio komiteto narės Jūratė Dovilienė ir Audronė Elvikienė, abi ilgus metus dirbusios lituanistinių mokyklų direktorėmis, kalbėjo apie vadovavimą mokyklai, apie mokytojavimo ypatumus tauti­nėje mokykloje. Buvo kalbama ir apie JAV bei Kanados lituanistinių mo­kyklų ryšį su Pasaulio Lietuvių Ben­druomene, su projeku ,,Globali Lie­tuva” (D. Navickienė, J. Kuraitė-La­sienė).

Mokytojai ne tik klausėsi prane­šėjų paskaitose. Kasdien vyko įvai­riausi užsiėmimai: šokių pamokas vedė Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė Danguolė Varnienė (Los Angeles, CA) su meno paslaptimis  supažindino Danguolė Kuolienė (Cohasset, MA), Rolandas Kiaulevi­čius (Los Angeles, CA) ir Lina Giusti (Elizabeth, NJ). Reikėjo tik pamatyti suruoštą jų vadovaujamų mokytojų ir vaikų darbų parodą! Akys raibo nuo piešinių, keramikos darbų, gra­fikos atspaudų, erdvinių projektų. Žiū­ri ir galvoji: ,,Iš kur tie žmonės turi tiek išmonės?”

Na, o vakarais buvo rodomi spektakliai, skambėjo dainos prie laužo, palydint saulę į Spyglio ežerą buvo  paleisti vainikai su degančiomis žvakelėmis. O kiek katučių susilaukė stovyklos talentai! Visiems vakarinių programų renginiams sumaniai va­dovavo Auksė Motto (,,Lietuvėlės” lit. m-la, Jackson, NJ).

Šalia mokytojų stovyklos vyko ir vaikų stovykla, turėjusi ne mažiau puikią programą. Jai vadovavo Re­nata Armalaitė (,,Saulėto kranto” lit. m-la, West Palm Beach, FL) ir Renata Kanclerienė (Čikagos lit. m-la, IL).

Tuo pat metu veikė ir lietuviškai besimokančiųjų kursai suaugusiems, kuriems vadovavo Aušrelė Sakalaitė, o jai talkino ilgametis buvęs šių kur­sų vadovas, dėstytojas Vytautas Jo­naitis ir šių eilučių autorė. Šiemet V. Jonaitis už gražų ilgametį darbą bu­vo pagerbtas ,,Žalgirio medaliu”, kurį jam įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, o visi stovyklautojai, gitara pritariant muzikui David Tamulevich, kartu sudainavo V. Jonaičiui skirtą dainą, kurią šia gražia proga sukūrė minėtas muzikas ir JAV LB ŠT narė Laima Petroliūnienė.

Negalima nepaminėti ir visą sa­vaitę stovyklautojus skaniai maitinu­sių virtuvės darbuotojų, kuriems su­maniai vadovavo šeimininkė Zita Kušeliauskienė.

Kaip niekada, šiemet stovykloje apsilankė daug garbių svečių. Be jau minėtų S. Šimkuvienės ir J. Kuraitės-Lasienės, stovykloje pabuvojo Lietu­vos Respublikos (LR) generalinis konsulas New Yorke Valdemaras Sara­pinas, LR garbės konsulas Michigano valstijoje Algis Zaparackas, JAV LB Michigano apygardos pirmininkė Ja­nina Udrienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas. Kartu su stovyklautojais stovyklos darbe dalyvavo Kanados LB Švietimo komisijos vicepirmininkė Virginija Zubrickienė, JAV LB Colorado apy­linkės pirmininkė Rita Anceravičie­nė, Kazickų šeimos fondo New Yorko skyriaus direktorė Neila Baumilienė. Toks aukštų asmenų susidomėjimas mokytojų kursais rodo, kad lituanistinių mokyklų mokytojų darbas yra vertinamas. Tai rodo ir tai, kad šiais metais stovyklos darbą parėmė net keletas organizacijų. Stovyklos organizatoriai ir kursų dalyviai už finan­sinę paramą nuoširdžiai dėkoja JAV LB Krašto valdybai, Aleksandros Kazickienės atminimui skirtos para­mos programos komitetui (AKGP) bei Lietuvių Fondui.

Po keletos metų atkurta stovykla parodė – ji mokytojams labai reika­linga. Į mokyklas kursuose dalyvavę mokytojai ateina pasisėmę naujų ži­nių ir sumanymų ir tikisi, kad JAV LB ŠT ir vėl imsis juos organizuoti, o mokytojai gausiai suvažiuos ten, kur, anot Maironio lit. m-los (Lemont, IL) mokytojos K. Vyšniauskienės:

Aplinkui ausį džiugina lietuviška kalba.
Ji – kaltininkė, dėl jos čia susirinkom.
Byloja tai kasryt trispalvė keliama,
Dėkingi esam Dainavai už galimybę būti ypatingais. 
Žiūrovų palaikymo susilaukė sto vykloje susikūręs mokytojų kvar tetas (iš kairės): Daiva Simonytė-Miller (Indianapolis),Aušra Covalesky (New Jersey), Simona Gavrilenko ir Eglė Garbenienė (abi iš Detroito, MI).