skouts

Brolis Audrius Viktora įteikia psl. Olivijai Petry stovyklinę gairelę. Sesė Olivija laimėjo šių metų stovyklinio ženklo konkursą. s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotraukos

Šių metų „Aušros vartų/Kernavės” tunto veikla


s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Sveikinu visus ir visas su mokslo metų pradžia. Sunku patikėti, kad jau pradedame 2011–2012 metų skautišką veiklą. Tunto vadija smarkiai dirba ruošdamasi sėkmingiems skautiškiems metams. Noriu priminti, kad registracija jau prasidėjo. Registracijos anketas galite rasti tunto tinklalapyje adresu; www.avktuntas.org. Netrukus registracijos formos bus išsiųstos ir paštu. Registracija taip pat vyks šeštadienį, rugsėjo 10 d., Pasaulio lietuvių centre (Lemont), Jaunimo centre (Čikaga), ir „Rasos” lituanistinėje mokykloje (Naperville).

* * *
Noriu padėkoti visai savo vadijai, tunto draugininkėms, būrelio vadovėms – be Jūsų mūsų tuntas negalėtų gyvuoti.

Noriu pristatyti šių metų draugininkes ir administracinę vadiją: vyr. sk.vsl. Rima Lintakaitė ir vyr. sk. vsl. Alicija Viktoraitė, kurios vadovaus Lemont „Saulučių” paukštyčių draugovei; jvs. Dana Mikužienė ir s. Aušra JasaitytėPetry – Lemont „Živilės” skaučių ir prityrusių skaučių draugovė; vyr. skaučių kandidačių globėja s. Loreta Jučienė; Naperville „Jūratės” draugovės draugininkės: vyr. sk. vsl. Regina Ramanauskaitė, s. fil. Renata RamanauskaitėBorucki ir ps. Rasa Ramanauskienė; Čikagos Jaunimo centro „Dubysos” draugovės draugininkės – ps. fil. Lilė Gelažius, s. fil. Ramunė Papartienė, vyr. sk. vsl. Kristina Borukaitė ir vyr. sk. vsl. Diana Ramanauskaitė.

Tunto administracinę vadiją sudaro: vyr. sk. vsl. Lidija Viktorienė – tuntininkės pavaduotoja, jvs. Dana Mikužienė – tunto adjutantė, ps. Rita Stončius – tunto iždininkė, s. Loreta Jučienė – tunto teikimo skyriaus vadovė, ps. Aras Lintakas ir s. Audra Lintakienė – „Kernavės” pastovyklės tėvūnai ir vyr. sk. vsl. Alicija Viktoraitė – tunto komendantė.

Taip pat tuntas gali pasigirti turėdamas 13 vyr. skaučių būrelių, kurie smarkiai dirba, padėdami tunto veiklai ir jo išlaikymui. Nuoširdus skautiškas ačiū visoms ir visiems už Jūsų nepailstančią meilę auklėjant mūsų tunto seses lietuviška skautavimo dvasia.

* * *
Taip pat noriu pranešti apie du labai svarbius lietuvių visuomenės įvykius, kuriuose dalyvaus ir „Aušros vartų/Kernavės” tunto sesės. Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 9:45 v. r. renkamės Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (69ta ir Washtenaw gatvės, Čikaga, Marquette Park apylinkė) Šiluvos atlaidams, procesijai ir šv. Mišioms. Sesės dalyvaus procesijoje su tunto vėliava. Sesės turi vilkėti visą išeiginę uniformą (sijoną, uniformos marškinius, diržą, kaklaraištį, juodus batus ir trumpas, iki kelių mėlynas kojines).

Sekmadienį, rugsėjo 18 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, vyks Bendruomenės diena. Diena prasidės su šv. Mišiomis lauke 10 v. r. Tuntas turės savo stalą, kur parodysime lietuviškai visuomenei, ką per metus veikiame. Sesės turi dalyvauti su išeiginėmis uniformomis.

Kiti planuojami tunto įvykiai: spalio mėnesį jodinėsime su arkliais ir žuvausime. Lapkričio mėnesį vyks tunto sueiga. Gruodžio mėnesį kartu švęsime artėjančias Kalėdines šventes, iškylaudamos Brookfield zoologijos sode. Vasario mėnesį minėsime lordo Robert Baden Powell, skautų įkūrėjo, gimtadienį, kitas seses prisiminsime Susimąstymo dieną. Kovo mėnesį vyks tradicinė pavasarinė šventė – skautų ruošiama Kaziuko mugė. Bandysime kartu iškylauti pavasarį po mugės. Gegužės mėnesį vyks paskutinės sueigos ir tunto sueiga. Liepos mėnesį važiuojame stovyklauti į Rako miškus. Sesės skautės per šiuos metus įgis daug patyrimų ir specialybių.

Daugiau informacijos apie tunto veiklą rasite tunto tinklalapyje: www.avktuntas.org.

Kviečiame visas jaunas mergaites užsiregistruoti į „Aušros vartų/Kernavės” tuntą ir kartu augti mūsų lietuviškoje skautiškoje šeimoje.

skouts
Trys draugės prie laužo: sesė Valentina („Neringos” tuntas, Cleveland), sesė Olivija ir sesė Lilė („Aušros vartų/Kernavės” tuntas, Lemont).

skouts
Sesės Karolina, Ieva, Rasa, Karolina ir Lina slankiojimo metu pagavo keletą vilkiukų. Dabar vilkiukai turi išpirkti savo kaklaraiščius. Slankiojimas – tai vienas iš visų skautų mėgstamiausių naktinių žaidimų.