2011 m. suvažiavimas

Kviečiame į JAV LKMA suvažiavimą

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Visi, kurie domisi išeivijos lietuvių moksliniais darbais, maloniai kvie­čiami atvykti į JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos (JAV LKMA) su­va­žiavimą, kuris vyks š. m. lapkri­čio mėn. 3 d. Putnam, CT.

Mokslinė suvažiavimo programa vyks Nekalto Prasidėjimo vienuolyne nuo 1 val. p. p. iki 5:30 val. p. p. Norintys kartu pa­pietauti kviečiami atvykti 12 val. p. p.

Šiais metais suvažiavimo progra­moje mokslinius pranešimus skaitys:

– Dr. Saulius Vainauskas, vykdantis mokslinius tyrinėjimus New Eng­land Biolabs. Dr. Vainauskas daktaro laipsnį apsigynė Vilniaus universitete, o podoktorines studijas atliko University Wisconsin bei Weill Cornell medicinos kolegijos biochemijos skyriuose. Dr. Vainauskas skaitys pranešimą apie rekombinantinių baltymų sinte­zę įvairiuose organizmuose, jų reikš­mę bei pritaikymą tyrimo procesuo­se, biotechnologijoje ir pramonėje.

– Dr. Saulius Kuprys, tei­sės daktaras, šiuo metu Katalikų advokatų gil­dos gubernatorių tarybos narys kalbės tema ,,Lietuvių išeivijos parapijų demografinis vystymasis: šimtmečio patirtis Čikagos apy­lin­kėse”.

– Dr. Tomas Girnius, matema­tikos mokslų daktaras (California Ins­ti­tute of Technology), šiuo metu dirba vy­resniuoju mokslininku ,,AIR Worl­dwide” bendrovėje. AIR mokslinin­kai modeliuoja kataklizminius gamtos reiškinius (pvz.,  uraganus, žemės dre­bėjimus, viesulus ir laukinius gais­rus) bei pagal tuos modelius ruo­šia programinę įrangą. Dr. Girnius suvažiavime kal­­bės apie California ir Australi­jos katastrofinių laukinių gaisrų mo­deliavimą.

– Onutė Traitor, šiuo metu ruo­šianti istorijos doktoratą State Uni­ver­sity of New York, Oneonta, ten pat dėstanti istoriją bei vedanti SUNY stu­dentų tyrimus Lietuvoje, skaitys pra­nešimą ,,Grūto parkas ir lie­tuviška tautinė atmintis”. Onutė Trai­tor taip pat trumpai kalbės apie savo pokalbį su arkivyskupu Tamkevičiu­mi: ,,Dvidešimt metų su Kronika (1968–1988) – arkivysk. Tamkevi­čiaus prisiminimai”.

Prieš mokslinę programą JAV LKMA nariai kviečiami organiza­ciniam susirinkimui ALK’oje. Susirinkimas vyks nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.

Prašome aplankyti JAV LKMA in­ternetinę svetainę adresu: www.lk­ma.org.

Dr. Mirga Girniuvienė – JAV LK­MA pirmininkė.