<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>DRAUGAS</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"></span></big></big><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br /> <br /> <big style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"><big>Nauja ,,Liepsna&rdquo; Lietuvis Fondo dubenlyje</big></big></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">ROMUALDAS KRIAU IjNAS<br /> <br /> 2009 m. rugpjk io mn. Lietuvis Fondo (LF) narius pasiek naujas ,,Liepsnos&rdquo; numeris. Kaip daugumai yra ~inoma, LF simbolis yra rankoje laikomas dubenlis, i&scaron; kurio kyla liepsnos lie~uviai. O ,,Liepsna&rdquo; yra LF neperiodinis leidinys, informuojantis LF narius apie Fondo naujienas. &Scaron;is leidinio numeris yra skirtas 2009 mets LF paramos skirstymo rezultatams apibendrinti. .domu buvo su juo ar iau susipa~inti.<br /> <br /> Pa ioje prad~ioje Algis Saulis, 2009 m. Pelno skirstymo komisijos pirmininkas, prane&scaron;a, kad &scaron;iais metais skirstymui LF Taryba patvirtino 400,000 dol. Dl ekonomins krizs pasaulyje Taryba pinigus skyr i&scaron; Fondo kapitalo. Pirmenyb duota svarbiausioms sritims: &scaron;vietimui, jaunimo veiklai, ~iniasklaidai ir svarbiems kultkriniams projektams, kurie be LF paramos negalts /vykti. A. Saulis ra&scaron;o, kad stipendijoms skirta suma buvo apribota nutarimu dalinti tik peln, gaunam i&scaron; 50 specialios paskirties fonds. I&scaron; viso buvo paskirstyta 65,729 dol., i&scaron; dalies patenkinant 54 stipendijs pra&scaron;ymus. Buvo gautas 101 pra&scaron;ymas stipendijoms.<br /> <br /> Kita kategorija, &scaron;alia stipendijs studentams ir moksleiviams, buvo&nbsp; parama /vairiems projektams.  ia pra&scaron;ytojs dauguma buvo /vairios organizacijos. ,,Gavome 100 paramos pra&scaron;yms, kuris suma siek 1,199,185 dol. I&scaron; turimos 334,271 dol. sumos, skirtos paramos pra&scaron;ymams patenkinti, buvo i&scaron;dalinti 307,580 dol., patenkinant 61 pra&scaron;ym. Likusieji 26,691 dol. palikti nenumatytiems reikalams ir galimam antram pelno skirstymo posd~iui&rdquo;, &ndash; teig A. Saulis. Kam buvo tie 400,000 dol. paskirstyti? Pridtoje diagramoje matome, kad 28 proc. buvo paskirti &scaron;vietimui, 16 proc. stipendijoms, 14 proc. jaunimo reikalams, 14 proc. kultkriniams reikalams, 14 proc. visuomeniniams reikalams, 7 proc. ~iniasklaidai ir 7 proc. palikti antram skirstymui. Taip pat parodomas stipendijs paskirstymas pagal kra&scaron;t. Lietuvai teko 37 proc., &Scaron;iaurs Amerikai &ndash; 35 proc., Piets Amerikai &ndash; likusieji 28 proc. .domi diagrama, rodanti paramos paskirstym pagal organizacijas. Beveik pus paramos &ndash; 48 proc. &ndash; atiteko JAV LB. Kitoms JAV esan ioms organizacijoms teko 41 proc.: PLB &ndash; 7 proc., kitoms i&scaron;eivijos organizacijoms &ndash; 5 proc. Lietuvos organizacijoms skirta 1,500 dol., bet &scaron;ita suma tesudar ma~iau nei pus nuo&scaron;im io skirts l&scaron;s.<br /> <br /> Paminsiu tris stambiausias sumas kiekvienoje paramos kategorijoje. &Scaron;vietimo srityje 70,000 dol. gavo JAV LB &Scaron;vietimo taryba JAV lituanistinis mokykls paramai. Pasaulio Lietuvis Bendruomens Fondas gavo 20,000 dol., skirts PLB lituanistikos katedros University of Illinois at Chicago paramai. Kaip ~inome, PLB Fondas prie&scaron; kelet mnesis u~sidar, o Fondo liku ius perdav LF. Tre ia did~iausia suma &ndash; 5,000 dol. &ndash; &scaron;ioje kategorijoje irgi duota JAV LB &Scaron;vietimo tarybai. &Scaron;i parama skiriama jaunimo internetiniam ~urnaliukui ,,Eglut&rdquo;.<br /> <br /> Jaunimo kategorijoje did~iausia suma &ndash; 28,000 dol. &ndash; skirta lietuvis i&scaron;eivijos sta~uotms. Pra&scaron;ytojas buvo JAV LB kra&scaron;to valdyba. 10,000 dol. skirta Dainavos jaunimo stovyklos infrastruktkros tobulinimo darbams. Tre ia pagal dyd/ suma &ndash; 5,000 dol. &ndash; skirta Pasaulio lietuvis jaunimo sjungos ruo&scaron;iamai meninei programai XIII PLJS kongresui Piets Amerikoje. Paramos kultkriniams reikalams srityje did~iausia ksn/ &ndash; 19,000 dol. &ndash; gavo Lituanistikos tyrims ir studijs centras archyvs ir muziejs tvarkymui ir saugojimui. Antra pagal dyd/ suma 9,000 dol. skirta ,,Ma~osios Lietuvos Enciklopedijos&rdquo; ketvirtam tomui. JAV LB Kultkros tarybai skirta 7,000 dol., kad galts ruo&scaron;ti ,,Vaivoros&rdquo; ansamblio ir I. Milkevi ikts koncertus JAV.<br /> <br /> I&scaron; pirmo ~vilgsnio atrodyts, kad visuomeninis reikals bare did~iausia suma atiteko PLB atstovybs veiklai Lietuvoje. Leidinyje pa~ymta suma yra 1,4000 dol. Atrodo, kad ten be reikalo pridtas paskutinis nulis. Tokiu atveju, &scaron;is projektas nra vienas i&scaron; trijs, gavusis did~iausi sum. }ikrkime toliau. Randame, kad daugiausia &ndash; 10,000 dol. &ndash; gavo Pasaulio Lietuvis Centras centro i&scaron;laikymui. Antroje vietoje matome JAV LB Socialinis reikals taryb, gavusi 7,000 dol. Vyresnisjs lietuvis centrui  ikagoje paremti. Tre ioje vietoje lieka Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje, gavusi 4,500 dol. gimnazijos priestato, klasis /rengimui bei statybai paremti. Ta iau ta pati gimnazija toki pat sum gavo ir gimnazijos bendrabu io i&scaron;laikymui. Taigi, sudjus abi sumas gauname 9,000 dol., taip pastumiant jos viet i&scaron; tre ios / antr. <br /> <br /> Ar iau nams &ndash; ~iniasklaidos. ,,Draugas&rdquo;, &scaron;/met &scaron;ven iantis savo gyvavimo &scaron;imtmet/, gavo 10,000 dol. ,,Margutis II&rdquo; LF dka savo skolas suma~ino 5,000 dol. JAV LB leid~iamas ~urnalas angls kalba ,,Bridges&rdquo; gavo 2,000 dol. Tokia pat suma atiteko ~urnalui ,,Pasaulio lietuvis&rdquo; bei Kanadoje leid~iamam savaitra&scaron; iui ,,Tvi&scaron;ks ~iburiai&rdquo;.<br /> <br /> &Scaron;iame leidinyje neminima, kiek visa tai LF kainavo, nes metai dar nepasibaig. 2008 m. LF tvarkymo, investavimo ir ra&scaron;tins i&scaron;laidoms biud~ete buvo paskirta 389,199 dol. Ta iau vliau metinje pajams ir i&scaron;laids ataskaitoje prane&scaron;ama, kad bendroms ir administrcinms, renginis, skelbims ir vajaus bei nekilnojamo turto i&scaron;laidoms buvo i&scaron;leista 146,183 dol. Tai tikrai ry~tingas ir sveikintinas ~ingsnis. &Scaron;is mets i&scaron;laids ataskaitos teks palkkti iki kito LF suva~iavimo.<br /> <br /> Leidinio ,,Liepsna&rdquo; pabaigoje duodamas prez. Valdo Adamkaus ~odis. Primenama, kad LF rengia i&scaron;kilming pokyl/ Prezidento V. Adamkaus ir A. Adamkiens garbei, kuris vyks spalio 3 d. Pasaulio lietuvis centre, Lemont. Pokylis skiriamas nuo&scaron;ird~iai padkoti u~ Prezidento darbus bei nuopelnus Lietuvai. Tikimasi, kad Prezident savo apsilankymu pokylyje pagerbs daugelis auk&scaron;ts JAV valstybs pareigkns, visuomens veikjs, Prezidento draugs ir bi iulis bei didelis bkrys dkings pilie is. Iki greito pasimatymo pokylyje!<br /> <br /> <br /> </span></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>