96-TAJAM LIETUVOS VYČIŲ 
METINIAM SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

Pirma dalis

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Lietuvos Vyčių ryšininkė su visuomene

Prieš seimą – išvyka

Lietuvos Vyčių 96-tas metinis suvažiavimas/seimas įvyko š. m. rugpjūčio 6-9 d. ,,Drake Oak Brook” (Wydham) viešbutyje, Oak Brook, IL. Anksčiau atvykusiems seimo dalyviams trečiadienį, rugpjūčio 5 d., buvo suruošta įdomi išvyka į Springfield, IL, kur aplankėme buvusio 16-to JAV prezidento Abraham Lincoln muziejų – President Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, atidaryą 1995 m. Turėjome gerą progą pamatyti įdomių, prezidentui priklausiusių rodinių.
Išvykoje dalyvavo 36 asmenys. Diena prasidėjo anksti ryte. Keliavome net 3 valandas, kol pasiekėme bibilioteką. Nors kelionė ir ilga, tikrai buvo verta ten nuvažiuoti. Muziejus yra padalintas į dvylika galerijų. Aplankėme kelias jų. Galerijoje, skirtoje apžvelgti Abraham Lincoln gyvenimą, prieš jam tampant prezidentu, matėme iš medžio išdrožtą kopiją namelio, kuriame jis užaugo Indiana valstijoje. Aplankėme ,,Lincoln’s Eyes Union” kino teatrą, kur vaizduojamas tuometinis laikas, svarbūs prezidento asmeninio ir politinio gyvenimo įvykiai nušviečiami žvelgiant Lincoln akimis. ,,Treasures” galerijoje turėjome galimybę pamatyti prezidento Lincoln bei jo šeimos namų apyvokos daiktus, šeimos nuotraukas, krištolo dirbinius, kinų stiliaus indus, knygas, raštus, laiškus bei kitus rodinius. Taip pat buvo įdomu apsilankyti galerijoje, skirtoje prezidento antrai kadencijai. Vaikščiodami ir stebėdami jautėme, kokią didelę ir svarbią įtaką šis JAV prezidentas turėjo, geriau supratome jo idėjas ir indėlį Amerikos istorijoje. Po to nuvažiavome į kapines pamatyti Lincoln ir jo šeimos narių paskutinio poilsio vietas.

Turiningai praleidę laiką ir maloniai pavargę į viešbutį grįžome laimingi ir patenkinti įdomiai ir smagiai praleista diena.

Naująjį šimtmetį pasitinkant

96-tas Lietuvos Vyčių seimas/suvažiavimas prasidėjo su šūkiu ,,Knights of Lithuania – At the Dawn of a New Centrury; Lietuvos Vyčiai – naująjį šimtmetį pasitinkant”. Seimą globojo Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa, jau trečią kartą rengianti visuotinį narių suvažiavimą. (Šias pareigas ji atliko 1994 metais ir 2002 metais.)

Suvažiavimas prasidėjo ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d., šv. Mišiomis ,,Drake Oak Brook” (Wydham) viešbučio pokylių salėje. Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos Vyčių organizacijos dvasios vadas, garbės narys, dr. prelatas Juozas Anderlonis, prelatas Algimantas Bartkus, prelatas Petras Šiurys ir kun. Antanas Markus. Visų suvažiavimo dienų giesmes vedė garbės narė Ann Marie Kassel, fortepijonu skambino garbės narys, muzikas Faustas Strolia.

Iškilmingai įnešus vėliavas, Mišios buvo aukojamos už Lietuvos Vyčius. Savo pamoksle prel. Anderlonis išreiškė padėką dalyvavusiems šv. Mišiose, o delegatams ir svečiams palinkėjo sėkmingo ir vaisingo suvažiavimo.

 Pirmasis posėdis

Oficialus seimo atidarymas įvyko viešbučio salėje. Įnešus vėliavas, įžengė Centro valdyba ir komitetų pirmininkai. Centro valdybos pirmininkė Elena Nakrošienė atidarė seimą ir pakvietė organizacijos Centro valdybos dvasios vadą prel. Anderlonį sukalbėti maldą. Buvo sugiedoti JAV, Lietuvos ir Vyčių himnai. Dalyvius pasveikino 16-tos kuopos pirmininkas Peter Paul Zansitis.

Prezidiumą sudarė: pirmininkas Michael F. Petkus (96 kuopa iš Dayton, OH), ko-pirmininkai Vivian Rogers (26 kuopa, Worcester, MA) ir John Mankus (72 kuopa, Binghamton, NY). Sekretoriavo seselė vienuolė Johanna Shainauskas ir seselė vienuolė Theresa Papsis – abi iš 112 kuopos, Chicago, IL. Seimo parlamentarinės eigos patarėjas buvo Walter Svekla (3 kuopa, Philadelphia, PA); tvarkdariai (sargeant at arms) išrinkti atstovauti visoms penkioms apygardoms: Paul Moore (86 kuopa, Du Bois, PA), Barbara Miller (72 kuopa, Binghamton, NY), John Sakal (152 kuopa, E. Long Island, NY) ir Charles Treciokas (27 kuopa, Norwood, MA). Rezoliucijų komisiją sudarė: garbės narė Bernice Aviza (136 kuopa, Hudson-Mohawk, NY), garbės narė Anne Marie Kassel (157 kuopa, Lemont, IL), Lauretta Pant (96 kuopa, Dayton, OH) ir Carol Treciokas (27 kuopa, Norwood, MA).
Aukų/sveikinimų komitetą sudarė: Anna Marie Berger (96 kuopa, Dayton, OH), Phyllis Gendreau (17 kuopa, South Boston, MA), Julia Schroder (152 kuopa, Eatern Long Island, NY) ir garbės narys Robert A. Martin, Jr.

Mandatų komitetą sudarė: Aldona Zajauskas (16 kuopa, Chicago, IL), Lillian Greymas (3 kuopa, Philadelphia, PA), Georgianna Macke (157 kuopa Lemont, IL), Lee Moore (86 kuopa, DuBois, PA) ir Cathy Nakrosis (90 kuopa, Kearny, NJ).

Centro valdybos pirmininkė Nakrošienė perskaitė išsamų praėjusių metų organizacijos veiklos pranešimą. Iždininkė Bernice Avižaitė supažindino su 2008-2009 m. organizacijos iždu. Seimą žodžiu sveikino: kazimieriečių vienuolių seselės vyr. kazimierietės Immaculata Wendt vardu – ses. vienuolė Johanna Shainauskas; seselės vienuolės Helen Ivanauskas, ,,Lithuanian Childrens’ Relief” vardu – Marytė Bizinkauskaitė (1 kuopa, Brockton, MA); Lietuvių katalikų religinės šalpos (LCRA) prelato Algimanto Bartkaus ir prelato Alberto Contons, Amerikos Lietuvių Romos katalikų kunigų vienybės vardu, – Mark Bell (96 kuopa, Dayton, OH) ir aktorės Rūtos KilmonytėsLee vardu – Marytė Sepikaitė (133 kuopa, Los Angeles, CA).

Buvo gauta 13 raštiškų sveikinimų: Lietuvos Respublikos konsulo, ambasadoriaus Jono Paslausko; LR garbės konsulo New York, NY dr. Thorsteinn Gislason; Lietuvos garbės konsulo, JAV garbės nario, Amerikos Lietuvių Romos katalikų kunigų vienybės (Lithuanian Roman Catholic Priests League in America) pirmininko prel. Albert Contons; Amerikos lietuvių kultūros archyvų pirmininko Juozo Rygelio; ,,Bridges” redaktorės Jeanne Dorr; Nukryžiuotojo Jėzaus seselių kongregacijos seselės vienuolės Mary Valliere; ALT’o pirmininko ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacijos pirmininko advokato Sauliaus Kuprio; dienraščio ,,Draugas” vyr. redaktorės dr. Dalios Cidzikaitės; Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary seselės vienuolės Mary Bernadette Matakas; seselės vienuolės Janet Gardner, general minister of the Sisters of St. Francis of the Providence of God, ir Pranciškonų provincijos delegato tėvo Placido Bariaus.
 
Pranešimą apie Lietuvos našlaičius skaitė Indrė Tijūnėlienė ir Robert Duda. I. Tijūnėlienė, ,,Saulutės” pirmininkė, papasakojo apie šią labdaros organizaciją, globojančią našlaičius Lietuvoje. ,,Saulutės” organizacija buvo įsteigta 1993 m., ji remia našlaičius vaikų prieglaudos namuose, vaikus su negalia, šeimas, kurioms reikia finansinės ir moralinės paramos, pinigais remia sriubos virtuves/valgyklas, o mokyklas – maistu. ,,Saulutės” pirmininkė taip pat papasakojo apie jos vadovaujamos organizacijos paramą našlaičiams. Už 360 dol. auką metams galima paremti vieną našlaitį. I. Tijūnėlienė kasmet keliauja Lietuvon aplankyti prieglaudos namus, pamatyti, kaip panaudojamos jos organizacijos nusiųstos aukos. Ji padėkojo vyčiams, kurių kelios kuopos remia po vieną Lietuvos našlaitį. I. Tijūnėlienė pateikė kelis pavyzdžius, kaip ,,Saulutė” finansiškai padėjo keliems vaikams. Ji taip pat pranešė visiems, kad ,,Saulutės” būreliai veikia Illinois, Florida ir Michigan valstijose. 

Robert Duda papasakojo apie savo ir jo kolegos Ginger Houghton pastangas padedant ,,Saulutei” įsigyti įvairios medicininės įrangos bei vaistų. Jis bendradarbiauja su I. Tijūnėliene nuo 1996 m. Kaip padėkos ženklą už paramą Lietuvos našlaičiams, I. Tijūnėlienė įteikė Bob Duda ir Ginger Houghton po gintarinę gėlytę.

Mandatų komisijos pranešimu, pirmajame posėdyje dalyvavo 76 asmenys. Tarp jų: garbės nariai, 51 delegatai, 7 apygardų delegatai, 4 svečiai ir 7 Centro valdybos nariai, atstovavę 5 rajonams ir 19 kuopoms. Posėdis baigtas malda, kurią sukalbėjo prel. Anderlonis.

Vakare vyko pramoginis pažintinis vakaras ,,Chicago Dinner and International Trolley Tour”. Vakarieniavome ,,The Greek Islands” restorane. Po vakarienės dalyvavome išvykoje su autobusiukais, pamatėme žymias Čikagos vietas ir grožybes: Millenium Park, įvairius etninius rajonus (italų ir kinų), Buckingham fontaną. Grįžome į viešbutį pavargę, bet įdomiai praleidę laiką.


Bus daugiau