diplo

Kristijonas Akerley su Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos diplomu.
Kazio Razgaičio nuotr.
Philadelphia lituanistinė mokykla laukia mokinių,
o parapija – tikinčiųjų

Šv. Andriejaus lietuvių parapijos patalpose sekmadieniais veikianti JAV LB V. Krėvės lituanistinė mokykla pirmąją mokyklos dieną pradeda Darbo dienos savaitgalyje įvyksiančia mokinių (sugrįžtančių ir naujai įstojančių) ir jų tėvelių išvyka į Pennsylvania gamtą. Išvykoje bus nakvojama palapinėse, mezgamos pažintys, aptariama mokslo programa, aiškinamasi, ko mokykla laukia iš mokinių ir jų tėvų. Toks pabendravimas vyksta jau keleri metai ir, viliamės, bus tęsiamas ir ateityje.

V. Krėvės mokykla Philadelphia veikia jau 59 metai. Prieš 30 metų mokyklą lankė apie 70 vaikų. Pereitais mokslo metais mokėsi vos 18 mokinių, atėjusių į mokyklą iš lietuviškas šaknis turinčių JAV gimusių tėvų ir naujai į JAV atvykusių ,,trečiabangių” šeimų. Pereitais mokslo metais mokyklai vadovavo dr. Jorūnė Balčiūnienė su Irina Brusokiene, o joms talkino mokytojais buvę dr. Vitalija Dunčienė, Renata Paškevičienė, Jūratė Vrubliauskienė ir Virgus Volertas. Tėvų komitete darbavosi Darius Paškevičius (pirm.), dr. Kristina Antanavičienė, dr. Gintarė Gečytė Akerley, Rima Jonaitienė ir Vilma Židanavičienė.

V. Krėvės mokykla pereitais mokslo metais išleido ir vieną abiturientą – Kristijoną Akerley, dr. Gintarės Gečytės ir muz. George Akerley (amerikiečio, talkinančio vietos lietuvių chorinėje veikloje) sūnų. Baigimo diplomas Kristijonui buvo įteiktas gegužės 23 d. vykusio ,,Laisvė” ir ,,Krėviukai” chorų koncerto metu. Kartu vyko ir JAV LB Kultūros tarybos suruošta XIX šimtmečio viduryje į Texas valstiją atvykusių Mažosios Lietuvos lietuvių buities paroda, ją aptarė dr. Milda Richardson, smuiku grojo smuikininkas virtuozas Martynas Švėgžda von Bekker. Trylikametis Kristijonas Akerley vienerius metus lankė lituanistinės mokyklos sudėtyje veikiantį vaikų darželį, aštuonerius metus mokėsi lituanistinėje mokykloje. Savo amžiaus grupėje pasižymintis kaip vilčių teikiantis jaunas lauko tenisininkas, Kristijonas priklauso skautų ir ateitininkų organizacijoms. Deja, paskutiniaisiais metais Philadelphia jaunimo veikla šlubuoja, nešaukiami susirinkimai ir sueigos, organizacijos pasitenkina parapijoje ypatingoms sukaktims užsakytomis šv. Mišiomis. Malonu, kad sėkmingai tęsiama vyresniųjų skaučių ir skautų tėvų bendrai ruošiamų Kūčių tradicija. Būtina sukrusti, nes, kaip žinome, jaunimo organizacijos bręstančiam jaunimui yra svarbus ramstis lituanistinei mokyklai, lietuvių parapijai, Jaunimo sąjungai ir JAV LB.

Tad V. Krėvės mokykla laukia mokinių. Smulkesnes žinias apie mokyklą rasite tinklalapyje: www. phillylac.org/VK/apiemus.html, taip pat parašę dr. J.Balčiūnienei: jorunebalciuniene@yahoo.com. Esant norui mūsų jaunoje kartoje įtvirtinti lietuvybę, lengvai turėtume pajėgti mokinių skaičių V. Krėvės mokykloje padvigubinti.

* * *
Atvirai kalbant, Philadelphia lietuvių veikloje jaučiasi susilpnėjimas, trūksta anksčiau telkinyje turėto entuziazmo. Tačiau atsiranda asmenų, jaučiančių svarbą skatinti lietuvybės išlaikymą, ypač savoje parapijoje. Vienas iš tokių yra mokslininkas išradėjas dr. Jonas Dunčia, pereitų metų pavasarį ryžęsis paruošti vaikučius Pirmajai komunijai. Daug kas laikė jį svajotoju, klausė ,,Kur mes tų vaikų rasime? Prie geriausių norų gal tris, daugiausia keturis.” Švenčiant Motinos dieną, Šv. Andriejaus parapijoje Pirmąją komuniją priėmė dvylika vaikų. Pasisekimas įkvėpė dr. Dunčią sustiprinti kiek anksčiau užsibrėžtą uždavinį – paruošti vaikus Sutvirtinimo sakramentui. Daugelį sekmadienių, prieš prasidedant lietuvių Šv. Mišioms, jis vaikams aiškindavo tikėjimo tiesas ir, pasistatęs didžiulį televizorių, ekrane vaikams rodydavo specialiai tam tikslui paruoštas programas. Įdomu, kad klausytis jo aiškinimų prisėsdavo ne tik okupuotoje Lietuvoje neturėję progos pilnai įsisąmoninti tikėjimo tiesų ,,trečiabangiai”, bet ir JAV gimę vaikų tėveliai. Ir žinote ką, š. m. rugsėjo 12 d., sekmadienį, 10:30 val. ryte Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje Philadelphia arkivyskupijos vyskupas pagalbininkas J. E. Timothy C. Senior net penkiolikai lietuvių jaunuolių suteiks Sutvirtinimo sakramentą. Tai bus senokai Šv. Andriejaus parapijoje neturėta iškilminga šventė. Klebonas kun. Petras Burkauskas tikisi, kad Philadelphia mieste ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai tikintieji šventėje gausiai dalyvaus. Parodykime atsilankiusiam vyskupui, kad lietuvių parapija mums svarbi, būtina, kad ją remiame ir ryžtamės ją išsaugoti ateities kartoms. Kad, kaip kun. dr. Valdas Aušra yra pastebėjęs pokalbyje su ,,Draugo” vyriausiąja redaktore dr. D. Cidzikaite, privalome būti ne retkartiniai bažnyčios vartotojai, o tikintieji pilnąja to žodžio prasme.

A. Gč.