federation

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskrities suvažiavimo 
dalyviai iš kairės: Viktoras Kelmelis, dr. Linas Sidrys, Algis Kazlauskas,
kun. Jaunius Kelpšas, Salomėja Daulienė.


ALRK federacijos Čikagos apskrities suvažiavimas

LAIMA APANAVIČIENĖ

Kaip žinia, ateinančiais metais Amerikos lietuvių Romos katalikų (ALRK) federacija – JAV lietuvių katalikų organizacijų sąjunga, švęs garbingą 105 metų sukaktį (įsteigta Wilkes-Barre, PA, 1906 m. balandžio 17 d. vykusiame Amerikos lietuvių katalikų kongrese). Federacija turi centro valdybą, prie jos veikia Federacijos taryba, kurią sudaro Federacijos valdyba, katalikų centrinių organizacijų centro valdybų pirmininkai, katalikiškų laikraščių redaktoriai. Kas dveji metai šaukiami Sąjungos kongresai.

Š. m. rugpjūčio 28 d., šeštadienį, vyko bendras Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskrities suvažiavimas. Jis prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po Mišių suvažiavimo dalyviai rinkosi į parapijos salę pažvelgti į ateities planus ir naujos Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Čikagos apskrities valdybos rinkimams.

Į suvažiavimą atvyko (ALRK) federacijos valdybos pirmininkas Saulius Kuprys, kunigai Jaunius Kelpšas ir tėvas Antanas Saulaitis, SJ, seselės kazimierietės Teresė Papšytė ir seselė Janina Galubickytė bei Palaimintojo J. Matulaičio misijos seselė Laimutė Kabišaitytė, Čikagos apylinkių parapijų atstovai. Registracijos, kurią puikiai vykdė Mildred Jagiella, metu susirinkusiems buvo išdalinta renginio dienotvarkė ir sukalbėta malda.

Suvažiavimą atidarė Čikagos apskrities valdybos pirmininkas Algis Kazlauskas. Pasveikinęs visus susirinkusius, jis perskaitė dienotvarkę. Buvo sudaryta Nominacijų komisija (dr. Linas Sidrys ir Vida Kuprytė), diskutuota dėl valdybos narių skaičiaus (siūlyta, kad valdyboje būtų žmonės iš kiekvienos parapijos, taip pat pasiūlyta įtraukti į valdybą seseles kazimierietes).

Praėjusio ALRK federacijos suvažiavimo protokolą perskaitė Vida Sakevičiūtė. ALRK federacijos valdybos pirmininkas S. Kuprys trumpai nubrėžė federacijos ateities kelius.

Toliau buvo kalbama apie katalikiškus Čikagos apskrities rūpesčius. ALRK federacijos Čikagos apskrities valdyba turi daug progų prisidėti prie veiklesnio lietuviškų parapijų gyvenimo. Buvo daug diskutuojama apie tai, kaip sekasi parapijose vykdyti katalikiškąją veiklą, kokiais rūpesčiais gyvena šios apskrities parapijų žmonės.

Brighton Park parapijos atstovė Salomėja Daulienė apgailestavo, kad po 98rių metų parapija nebeturi lietuvio kunigo. Ji papasakojo apie kelius, kuriuos nuėjo parapijiečiai, norėdami turėti savo kunigą (jie rašė laišką Vilkaviškio vyskupui, prašydami skirti lietuvį kunigą Brighton Park parapijai), deja, kol kas atsakymo, kaip išspręsti susidariusią problemą, nėra.

V. Sakevičiūtės nuotaikos buvo daug geresnės. Jos tvirtinimu, atėjus į Marquette Park parapiją kunigui Jauniui Kelpšui, parapijos gyvenimas pagyvėjo, atsinaujino.

Šios parapijos parapijietis Antanas Paužuolis pasidžiaugė, kad padidėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčios pajamos, per šv. Mišias bažnyčioje vis daugiau matyti jaunų žmonių veidų.

Tėvas A. Saulaitis, SJ, pastebėjęs, kad misija savo dydžiu siekia tik ketvirtį parapijos, džiaugėsi Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai priklausančiomis šeimomis. Šiuo metu jų yra apie 700. Jam susirūpinimą kelia lietuvių, gyvenančių toli nuo lietuviškų parapijų, sielovados klausimai. Jis siūlė juos spręsti kartu. Jis ypač susirūpinęs šiaurinėje Čikagos dalyje ir Indiana valstijoje gyvenančių lietuvių sielovados reikalais.

Vida Kuprytė trumpai papasakojo apie darnią ir gražią Šv. Antano parapijos (Cicero) lietuvių veiklą.

Apie ateities perspektyvas kalbėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorius kun. J. Kelpšas, pabrėžęs, kad dabartiniai parapijiečiai turi puikų pagrindą savo veiklai vystyti ir apgailestavo, kad kartais per mažai dėkojame tą pagrindą sukūrusiems. Kunigas kvietė suvažiavimo dalyvius būti optimistais, nepasiduoti pesimistinėms nuotaikoms. ,,Reikia įkvėpti gyvybės, reikia išjudinti sustingimą. Darykime, galvokime visi kartu, o Romos katalikų federacija mums tikrai padės”, – sakė kun. J. Kelpšas, kviesdamas visus didžiai Vilčiai, Tikėjimui ir Meilei.

Po kunigo pasisakymo vyko karštos diskusijos. Pasisakė Marija Remienė, dr. L. Sidrys, A. Paužuolis, S. Kuprys, ses. Laimutė ir kiti suvažiavimo dalyviai.

Nominacijų komisijai pristačius kandidatus, buvo renkama nauja ALRK federacijos Čikagos apskrities valdyba. Į ją išrinkti: V. Sakevičiūtė, Mildred Jagiella, ses. Laimutė Kabišaitytė, Viktoras Kelmelis, Salomėja Daulienė, ses. J. Golubickis, kun. J. Kelpšas. Suvažiavimas įgaliojo valdybą, esant reikalui, priimti naujus narius.

Kun. J. Kelpšui sukalbėjus maldą, ALRK federacijos Čikagos apskrities suvažiavimas baigė savo darbą. Suvažiavimo dalyviai skirstytis neskubėjo. Jie vaišinosi ALRK Moterų sąjungos 3-os kuopos paruoštais užkandžiais, daug ir ilgai diskutavo. O pakalbėti iš tiesų yra apie ką.

federa
Algis Kazlauskas, kun. J. Kelpšas, Salomėja Daulienė, Mildred Jagiella, V. Sakevičiūtė.

fede