phila
Marius Vilemaitis

Naujasis Philadelphia LB pirmininkas
viščiukus skaičiuos rudenį


LORETA TIMUKIENĖ

Kiekvieną sykį, gavę žinutę iš kurio nors lietuvių telkinio ir išgirdę naujus vardus žmonių, prisidedančių prie bendruomeninės veiklos, pasidžiaugiame, kad ir šiandien išeivijoje netrūksta pasišventėlių, branginančių savo tautiškumą, puoselėjančių lietuvybę, negailinčių tokiai veiklai nei laiko, nei jėgų. Vienas jų – Marius Vilemaitis, naujasis Philadelphia Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, su kuriuo ir kalbamės apie jo kelią į Ameriką bei atėjimą į Lietuvių Bendruomenę. Rugpjūčio pabaigoje Marius lankėsi Čikagoje, kur dalyvavo filmo „Pavergtųjų sukilimas” pristatyme, jis trumpam buvo užsukęs ir į ,,Draugo” redakciją.

Vilemaičių šeima į Jungtines Valstijas persikėlė gyventi prieš porą metų. Marius, su žmona mėgstantis keliauti, vienos iš kelionių metu pasvarstė, kad būtų smagu pagyventi kurioje nors šalyje ir pažiūrėti į ją ne turisto akimis. Pageidavimų sąraše buvo keletas šalių, tačiau JAV pasirodė lengviausiai pasiekiamas tikslas, nes abu jauni žmonės šiek tiek mokėjo kalbą, turėjo visus reikiamus dokumentus. Darbą Mariui susirasti pavyko internetu, dar gyvenant Lietuvoje. Pagrindinis Vilemaičių atvykimo tikslas buvo pamatyti šalį ir pasimokyti kažko naujo. ,,Jis, atrodo, pildosi”, – džiaugiasi Marius.

Ką tik atvykusi į Ameriką Vilemaičių šeima ieškojo, kur būtų galima rasti lietuvaičių. Taip jau gavosi, kad pirmus pusantrų metų jie dažniau dalyvaudavo Washington, DC, Baltimore, New York ar Elizabeth Lietuvių Bendruomenių veikloje, kadangi apie jas pirmiausia sužinojo iš draugų, pažįstamų. Prie Philadelphia LB prisijungė tik šių metų pradžioje, kai pradėjo domėtis lietuviškomis mokykėlėmis sūnui. Ši Bendruomenė yra arčiausiai Vilemaičių namų.

Philadelphia lietuvaičiai turtingi – turi ne tik Lietuvių namus, bet ir nemažai šokėjų, dainininkų, sportininkų. Apylinkėje šiuo metu yra keletas branduolių, kiekvienas jų užsiima tam tikra veikla: yra vaikų mokyklėlė, lietuvių bažnyčios parapija, jaunimo organizacija, tautinių šokių kolektyvai, dar keletas būrelių. Bendruomenės pirmininkas kol kas pasigenda bendros jų veiklos ir plačiau prieinamos informacijos apie kiekvieną jų.

Naujasis pirmininkas, dar neseniai perėmęs šias pareigas, sako kol kas tik planuojantis būsimus darbus, dėl jų jis tariasi su kitais valdybos nariais. Kaip sako šis veiklus žmogus, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl sutiko būti renkamas į pirmininkus, yra ta, kad čia mato tikrai nemažas galimybes. ,,Belieka tik sėsti ir daryti. Niekas nepasikeis per dieną ar mėnesį. Niekas greičiausiai ir neplanuos radikalių permainų. Tačiau jei po metų darbo pavyks pamatyti pasistūmėjimą pirmyn, būsiu labai laimingas,” – taip jis nusako savo būsimą veiklą.

Kalbėdamas apie Bendruomenės gyvenimą Marius sako, kad šiandien pagrindinis jų darbas – kuo greičiau susistyguoti valdybai, jog būtų galima tinkamai sutarti, kas ir kada reikalinga Bendruomenei. Nuspręsta iki rugsėjo skirti laiko susidėlioti mintims ir pasiūlymams, o rudenį jau teks spręsti, ką Bendruomenė planuoja daryti per ateinančius metus. Daug dalykų veiklūs lietuvaičiai stengsis atlikti patys, tačiau pagrindinis variklis Bendruomenės gyvenime, Mariaus įsitikinimu, yra ne valdyba, o kiekvienas Bendruomenės narys.

Philadelphia lietuvių vadovui jau teko kalbėtis su Krašto valdybos pirmininku ir apsikeisti požiūriais į veiklą Lietuvių Bendruomenėse. Pirmas įspūdis, pasak Mariaus, toks, kad ,,turime ne tik daug bendrų požiūrių, bet ir nusimato nemažai bendros veiklos”. ,,Tačiau skaičiuokim viščiukus rudenį”, – priduria jis.

Šiuo metu Philadelphia LB žmonės ruošiasi rugsėjo 25 d. vyksiančiam M. K. Čiurlionio koncertui. Be Philadelphia, koncertas dar suplanuotas devyniose didžiausiose Lietuvių Bendruomenėse JAV ir Kanadoje. Marius yra tikras, kad Europos krepšinio čempionatas nepraeis nesutelkus apylinkės lietuvaičių vienoje vietoje. Kaip ir kiti lietuvių telkiniai, Philadelphia šokėjai repetuoja ir ruošiasi 2012 metais Boston vyksiančiai lietuvių šokių šventei. Tuo tarpu Vinco Krėvės lituanistinė mokyklėlė ruošiasi naujiems mokslo metams. Praeitais metais mokyklėlėje buvo juntamas didelis pagyvėjimas ir šiemet, pasikalbėjus su mokyklos direktore ar tėvų komiteto atstovais, galima išgirsti tik viena – susidomėjimas mokyklėle vėl auga. Bendruomenės valdyba nori prisidėti prie vaikų pritraukimo į mokyklą, nes visi supranta, kad tai – ne tik puiki proga vaikams pramokti lietuvių kalbos ir išlaikyti lietuvybę, bet ir galimybė jų tėveliams susirinkus pabendrauti.

Prieš išrenkant pirmininku, kaip ir kiti Bendruomenės žmonės, Marius bendravo su aplinkinių LB lietuviais. Kiekvienas šių telkinių turi tradiciniais tapusius renginius, ruošiamus skirtingomis progomis, todėl jau tapo įprasta tiesiog lankytis vieniems pas kitus įvairiuose susiėjimuose, šventėse. Mariui visai neseniai teko būti Centrinės New Jersey apylinkės organizuotoje Joninių šventėje, kuri vyksta jau antrus metus ir tikriausiai taps tradicine. Jis sako buvęs labai maloniai nustebintas šventės paruošimu ir dar kartą įsitikinęs, kad vienas geriausių būdų palaikyti bendravimą – ne bandyti atkartoti vieniems kitų šventes, o daryti tai, ko aplinkiniai nedaro. Taip pavyks aprėpti daugiau sričių, o lietuvaičiai poros valandų atstumu galės lankyti įvairiausius renginius visus metus. Vilemaičiui gerą įspūdį paliko ir praeitais metais surengtas Artūro Karnišovo turnyras, kuris šiemet vėl įvyko Seton Hall University, NJ. Daug žmonių iš Philadelphia lankosi apylinkių LB organizuojamuose festivaliuose Baltimore, Putnam, Frackville.

Į klausimą, ar apylinkėje jaučiama trintis tarp skirtingų bangų žmonių, Marius atsako, kad jis yra girdėjęs apie šiuos ,,bangų” terminus, tačiau pats kol kas tokios trinties nepajutęs. Vilemaičiui ,,bangininkų” terminas priimtinas tik nusakant laikotarpį, kada žmogus yra atvykęs į JAV. Jis sako nematantis nė vienos priežasties, kodėl vienos ar kitos ,,bangos” atstovas gali turėti pranašumą ar trūkumą prieš kitos ,,bangos” atstovą tik dėl to, kad jie atvyko skirtingu metu. Pats į savo žodyną Marius stengiasi neįsileisti tokių terminų kaip ,,jie”. Veiklus lietuvis juokauja: ,,Patinka palyginimas, kad jei po paties atvykimo į JAV dar atplaukė bent vienas laivas, gali laikyti save vietiniu.”

Marius sako, kad dabartinėje bendruomeninėje veikloje praverčia ir jo paties, kaip naujoko, neseniai atvykusio į JAV, patirtis. Vyras tikisi, kad šis kraitis pravers ieškant kelių, kaip labiau į bendruomeninį gyvenimą įtraukti neseniai atvykusius, iš jų išgirsti naujausias nuotaikas iš Lietuvos, nes to, ką skaitome spaudoje ar stebime televizijoje, nepakanka.

Vis pasigirsta balsų, siūlančių permainas LB, girdime ir kritikos. ,,Permainos turėtų būti vienintelis pastovus dalykas ne tik Lietuvių Bendruomenėje, tačiau ir bet kurioje kitoje organizacijoje. Belieka tik atsakyti į klausimą, kokios. Aš pats matau, kad LB šiuo metu neranda savo vaidmens. Tas vaidmuo, kuris buvo iki Nepriklausomybės atgavimo, jau yra nebeaktualus. O naujojo, atrodo, išeivija neranda. Kol kas esu tų gretose, kurie irgi neturi aiškaus atsakymo, koks vis dėlto šiandien turėtų būti Bendruomenės vaidmuo”, – sako Philadelphia LB apylinkės pirmininkas.

Marius prisipažįsta esantis iš tų žmonių, kurie negali skųstis sumanymų trūkumu. Pastebėjęs, kad gyvenant Šiaurės Amerikoje sunku įsigyti kokį lietuvišką suvenyrą internetu, Marius prieš metus įkūrė internetinę lietuviškų suvenyrų parduotuvę dalelelietuvos.lt. Ši parduotuvėlė – ne tik puikus laisvalaikio užsiėmimas, leidžiantis suderinti profesines žinias (jis dirba IT srityje), bet ir galimybė pasididžiuoti, kad esi lietuvis. Dar viena šios veiklos priežastis – noras pailsėti nuo tiesioginio darbo. ,,Buvo itin įdomus užsiėmimas išbandyti pačiam naują sritį, tačiau šiuo metu daugiau laiko vėl stengiuosi skirti savo tiesioginiam darbui ir, kiek įmanoma, ilgiau pabūti su šeima”, – sako Marius. Vilemaičiai augina trimetį sūnų, kuris, pasak jų, keičiasi tiesiog dienomis. ,,Įdomu ne tik stebėti jo pasikeitimus, tačiau norisi palikti paties pėdsakus jo augime”, – sako vyras.

Norisi tikėti, kad šis žmogus nepritrūks laiko ne tik atžalos auginimui, bet ir kelionėms, lietuviškai veiklai, internetinei parduotuvei – juk tai tokie jo širdžiai mieli užsiėmimai, kad be jų jau sunkiai įsivaizduojamas Mariaus gyvenimas čia, Amerikoje.