vyciai

96-TAJAM LIETUVOS VYČIŲ 
METINIAM SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS

Antra dalis

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Lietuvos Vyčių ryšininkė su visuomene


Antroji diena
 
Penktadienį, rugpjūčio 7 d., viešbutyje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius Lietuvos vyčius ir organizacijos rėmėjus. Mišias koncelebravo prel. Anderlonis, prel. Algimantas Bartkus ir prel. Petras Šiurys.

Po Mišių antrą posėdžio sesiją malda pradėjo prel. Anderlonis. Centro valdybos pirmininkės antroji pavaduotoja Becky Pataki perskaitė organizacijos narystės pranešimą. Kaip ir visose organizacijose, taip ir Lietuvos Vyčiuose, nariai jas palieka, miršta, todėl organizacijos narių skaičius mažėja. Šiuo metu kartais yra sunku pritraukti naujų narių, bet Lietuvos Vyčių organizacija gali didžiuotis, kad per paskutiniuosius metus į jų gretas įstojo 68 nauji nariai. Šiuo laiku Lietuvos Vyčių organizacijai priklauso beveik 2,000 narių iš 5 apygardų/rajonų ir 46 kuopų. 157 kuopa, Lemont, IL į savo gretas priėmė 4 naujus narius; į 17 kuopą S. Boston, MA, įstojo 4 nauji nariai, 144 kuopa Anthracite, PA, pritraukė 12 naujų narių. Minėtos kuopos buvo apdovanotos dovanėlėmis ir žymenimis. Kuopų nares, kurios surado daugiausiai naujų narių, yra Barbara Miller (72 kuopa, Binghamton, NY) ir Adelė Lichtenberg (17 kuopa, S. Boston, MA). Abi vytės pritraukė po 4 naujus narius. Larry Domalakes (144 kuopa iš Anthracite, PA) surado net 6 naujus narius.

Irene Ožalis, Lietuvos Vyčių fondo pirmininkė, perskaitė Fondo ataskaitą ir papasakojo apie šio padalinio praėjusių metų veiklą. Buvo pakeistas vienas iš pagrindinių šio padalinio statutų: prieš pakeitimą paramai galėjo būti naudojamos tik palūkanos, šiuo metu įvairioms vyčių programoms ir paramai pinigus bus galima imti iš organizacijos banko sąskaitos. Tad 2009–2010 metais bus paaukota: šv. Klaros ligoninei Utenoje – 5,000.00 dol.; Lithuanian Children’s Relief – 3,000.00 dol.; Nekalto Prasidėjimo bazilikos Šiluvos Mergelės Marijos koplyčiai, Washington, DC – 2,000 dol.; dienraščiui ,,Draugas” – 2,500 dol.; JBANC – 2,000 dol.; Šiluvos Mergelės Marijos tinklalapiui patobulinti kita kalba – 1,500 dol.; jaunųjų vyčių suvažiavimo stipendijai – 100 dol. kiekvienam dalyviui; 3,000 dol. – Servants of the Lord (Lietuvos misijai); 1,000 dol. Orphan Care kalėdų dovanėlėms; 2,000 dol. – šv. Kazimiero vienuolynui Pažaislyje, Lietuvoje; 500 dol. – American Professional Patnership for Lithuanian Education (A.P.P.L.E.); 400 dol. – paremti vieną našlaitį vieneriems metams per ,,Saulutės” organizaciją ir 1,000 dol. paremti kuopą, kuri globos kitą Lietuvos Vyčių metinį suvažiavimą/seimą.

Toliau I. Ožalis paskelbė rašinio konkurso laimėtojus: 1-a vieta (300 dol.) teko Natalia Padalino (112 kuopa, Chicago, IL); 2-tra vieta (200 dol.) – Andrea Deksnis (112 kuopa, Chicago, IL); 3-ia vieta (100 dol.) – kun. Arvydui P. Rygui (103 kuopa, Providence, RI). Baigdama savo pranešima, I. Ožalis prašė visų ir toliau teikti paramą Lietuvos vyčių fondui.

Toliau posėdyje Centro valdybos ritualų komiteto pirmininkė Georgiana Macke paskelbė 4to laipsnio kadidatus. Tai: Stephany Gustautas (3 kuopa, Philadelphia, PA), June Grenier (6 kuopa, Hartford, CT), Aldona Zajauskas (16 kuopa, Chicago, IL), Brian Johnson (19 kuopa, Pittsburgh, PA), kun. Alfonas Babonas, Theresa ir Michael Shea (102 kuopa, Detroit, MI) ir seselė vienuolė Johanna Shainauskas ir seselė Taraciscia Stuglis (abi iš 112 kuopos, Chicago, IL). Kiti 9 ketvirto laipsnio kandidatai, kurie negalėjo dalyvauti dėl įvarių priežasčių, bus pagerbti artimiausiu laiku.

Garbės narystės komiteto pirmininkė, garbės narė Rita Sussko pranešė, kad šiais metais garbės narystės kandidatų nėra. Yra pasiūlytas vienas kandidatas 2010 m. Tai kun. Antanas Markus, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas, 16 kuopos vyčių sielovados ir Lietuvos Vyčių Šiluvos Mergelės Marijos padalinio pirmininkas. Delegatai vienbalsiai patvirtino garbės nario kandidatūrą. kun. Markui garbės narystė bus suteikta per 2010 metinį suvažiavimą.

Mark H. Bell, Šv. Kazimiero gildijos padalinio pirmininkas, pranešė apie šio vieneto praėjusių metų veiklą. Buvo gauti du palikimai, sudarantys beveik 150,000 dol. Gauta 540 Mišių užsakymų. (Mišias galima užsakyti dėl sveikatos, už mirusiuosius ir specialias intencijas.) Aukų už 80,000.00 dol. buvo nusiųstos kun. Petrui Šiuriui, Popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektoriui. M. Bell pranešė, kad šiais metais Šv. Kazimiero gildijai sukanka 20 metų. Pirmasis šios gildijos susirinkimas įvyko 1989 m. rugpjūčio 5 d., per Lietuvos Vyčių metinį suvažiavimą. Kadangi finansinė parama klierikams sumažėjo, reikia žiūrėti į ateitį ir kurti naujus projektus, siekiant išlaikyti kolegiją. Lietuvos Vyčių organizacija yra vienintelė organizacija, kuri pastoviai remia kolegiją. Kitos aukos ateina iš palikimų, stipendijų klierikams ir iš ,,Villa Lituania” svečių namų. Praėjusių metų projektas buvo įstatyti dešimt naujų langų kolegijos pirmame aukšte. Išlaidos gali siekti daugiau nei 15,000 dol.

Praėjusiais metais spalio 26–28 d. Šv. Kazimiero kolegija atšventė savo 60 metų sukaktį. Jubiliejinė šventė buvo įamžinta dokumentiniuose filmuose lietuvių ir anglų kalbomis. Tai pat buvo suprojektuotas jubiliejinis medalis. M. Bell taip pat supažindino suvažiavimo delegatus ir svečius su buvusiu Šv. Kazimiero kolegijos rektoriumi, prelatu Algimantu Bartkumi ir dabartiniu rektoriumi prelatu Petru Šiuriu. Prel. Šiurys prisiminė savo pirmuosius žingsnius Romoje, sakė, jog manė, jog kai prel. Bartkus išvyks, jis liks vienas. Prel. Šiuriui šio suvažiavimo metu buvo priminta, kad Lietuvos Vyčių organizacija įsūnijo Šv. Kazimiero kolegiją, taigi ir jį. Prel. Bartkus papasakojo apie praėjusią kolegijos 60čio šventę. Šia proga į Romą atvyko ir Vilniaus metropolitas kardinolas Audrys J. Bačkis. Per šiuos 60 gyvavimo metų kolegijoje studijavo 300 kunigų. 2008 metais studijavo 8, o šiais metais studijuoja 13 iš Lietuvos.

Naujas statutas patvirtino, kad nuo šiol Šv. Kazimiero kolegija priklausys Lietuvos vyskupų konferencijai. Abu prelatai padėkojo Lietuvos Vyčių organizacijai už nuolatinę finansinę paramą kolegijai. Kaip padėkos ženklą prel. Šiurys įteikė Lietuvos Vyčių organizacijai prisiminimo dovanėlę – specialų Šv. Kazimiero kolegijos 60čio medalį.

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje dalyvavo 65 balsuojantys delegatai: garbės nariai, 5 centro valdybos nariai, 8 apygardos delegatai, 45 delegatai, 5 svečiai, atstovaujantys 5 rajonams ir 19 kuopoms. Posėdis baigtas malda.

Vakare pokylių salėje vyko kultūros vakaras ,,The Sights and Sounds and Flavor of Lithuania, an evening at the Balzekas Museum”. Lietuvos Vyčių organizacijos narys, LR garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr. sutiko vyčiams specialiai šiam vakarui atidaryti savo muziejų. Turėjome retą progą pamatyti nuostabius muziejaus rodinius. Muziejus buvo atidarytas 1966 m. Jame yra daugiausiai su Lietuva susijusių rodinių už Lietuvos ribų. Aplankėme kelis muziejaus skyrius: ,,Lithuanian Through the Ages,” ,,Honored Lithuanians”, vaikų muziejų ir ,,War after War.” Visiems dalyviams buvo įteikta po šio muziejaus 40 metų gyvavimo sukakčiai skirtą jubiliejinį žurnalą. Po apsilankymo muziejuje vaišinomės muziejaus ,,Gintaro salėje”. Stanley Balzekas, Jr. pasveikino vyčius ir pasidžiaugė, jog turi galimybę visus pavedžioti po muziejų. Prel. Anderlonis padėkojo Balzekui už jo nuoširdumą, svetingumą, pagyrė muziejų. Vakaro metu klausėmės Stasės Jagminienės vadovaujamos kapelos atliekamos muzikos. Vakaras praėjo gražiai, laikas prabėjo nepastebimai.

Trečioji suvažiavimo diena

Rugpjūčio 8 diena pradėta prel. Anderlonio, prel. Bartkaus ir prel. Šiuriaus aukotomis šv. Mišiomis viešbutyje už taiką, klestėjimą ir tvirtumą Lietuvoje. Trečiasis seimo posėdis prasidėjo su dvasios vado, prel. Anderlonio malda.

Kun. Markus buvo pakviestas pakalbėti apie Šiluvos Mergelės Marijos padalinio praėjusių metų veiklą. Įvairiuose lietuvių telkiniuose vyko Šiluvos Mergelės Marijos 400 metų apsireiškimo jubiliejaus šventės. Pagrindinis jubiliejus įvyko 2008 m. rugsėjo 8–14 d. Čikagoje, IL, įvairiose šventovėse. Iškilmingos padėkos Mišios buvo aukojamos sekmadienį, rugsėjo 14 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur Mišias aukojo Čikagos kardinolas Francis George. Kun. Markus paragino visus delegatus garsinti Šiluvos Mergelės Marijos istoriją draugams, pažįstamiems ir svetimtaučiams. Kiek ir kaip bus Šiluvos Mergelės apsireiškimas išgarsintas, priklausys nuo mūsų visų. Padalinio tinklalapyje (www. ourladyofsiluva.com) yra daug istorinės medžiagos apie Šiluvą. Ši informacija yra prieinama lenkų ir ispanų kalbomis. Kun. Markus ir jo specialiai sudarytas komitetas turi paruošęs įvairios spausdintos medžiagos apie apsireiškimą.

Taip pat yra parduota įvairių dovanėlių: sidabrinių ir auksinių medalių, ženkliukų, paveikslų ir kompaktinių plokštelių (DVD) iš 2008 m. šventės Čikagoje bei Šiluvos Mergelės Marijos statula, atvežta iš Lietuvos. Ši statula stovėjo viešbučio susirinkimų salėje. Yra parašyta daug knygų apie Šiluvą ir apie Mergelės Marijos apsireiškimą. Bet, atrodo, kad keliose jų pateikiama skirtinga informacija apie Mergelės Marijos apsireiškimą. Baigdamas kun. Markus priminė, kad 400 metų Šiluvos Mergelės Marijos apsireiškimo Lietuvoje jubiliejaus užbaigimo šv. Mišios vyks š. m. sekmadienį, rugsėjo 13 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių procesija vyks lauke, vėliau bus surengti pietūs Oak Lawn ,,Hilton” viešbutyje. Visi kviečiami dalyvauti užbaigimo šventėje.

John Mankus, Lietuvos Vyčių organizacijos Lietuvos reikalų pirmininkas, garbės narė Bernice Avižaitė ir Robert Duda buvo pakviesti pakalbėti apie dabartinę Lietuvą bei jos gyvenimo aktualijas. Prelegentai pasidžiaugė, kad šiuo metu Lietuvos mokyklose daug daugiau dėmesio skiriama anglų kalbos mokymui. Ir nors Lietuva yra Europos Sąjungos narė, jos ekonomika prastėja. Mažėja uždarbis, bedarbystė pasiekė 14 procentų. Lietuvoje stengiamasi žengti ekologinės energetikos link. Ignalinos atominė elektrinė bus uždaryta, o nauja, saugesnė, pastatyta 2018 metais. Buvo paminėta pirmoji moteris prezidentė Lietuvos istorijoje Dalia Grybauskaitė, kuri rinkimuose surinko apie 68 proc. balsų.

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje dalyvavo 90 balsuojantys delegatai: 48 suvažiavimo delegatai, 9 apygardos delegatai, 6 garbės nariai, 7 centro valdybos nariai, 20 svečių, atstovaujantys 5 rajonams ir 18 kuopoms. Dalyvavo 11 jaunų ir paauglių ,,vyčiukų.”

Lietuvos Vyčių organizacijos šimtmečio komiteto vardu Robert A. Martin, Jr. perskaitė trumpą pranešimą apie vykdomus planus. Yra numatyta ruošti Lietuvos Vyčių organizacijos šimtmečio jubiliejinį suvažiavimą 2013 m. rugpjūčio 7–11 d. Naujosios Anglijos rajone, netoli Boston, MA. Būsimą jubiliejinį suvažiavimą globos Centro valdyba. Buvo pasirinktas būtent šis rajonas, nes 1913 m. Lietuvos Vyčių organizacija buvo įsteigta Lawrence, MA.

Finansų patikrinimo komitetui buvo pristatytos rezoliucijos dėl Lietuvos Vyčių organizacijos aukų išdalijimo. Delegatai vienbalsiai nutarė skirti aukas: Šv. Kazimiero gildijai, Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje langų įstatymo projektui; keturioms seselių vienuolių kongregacijoms: Nukryžiuotojo Jėzaus, kazimierietėms, Nekalto prasidėjimo ir pranciškonėms, bei spaudai: ,,Draugui”, ,,Dirvai” ir ,,Amerikos lietuviui.”

Finansų patikrinimo komitetą sudarė: garbės narė Bernice Avižaitė, Centro valdybos iždininkė, Delores Herbert ir Joanna Rudževičius, Centro valdybos iždo patikėtiniai: Lee Moore (86 kuopa), Barbara Tryb (17 kuopa), Becky Pataki (90 kuopa) ir Irene Svekla (3 kuopa). Po to vyko naujos Centro valdybos rinkimai.
 
Naują 2009–2010 m. Centro valdybą sudaro:

Dvasios vadas – prelatas kun. Juozas Anderlonis (3 kuopa, Philadelphia); pirmininkė – Bernice Avižaitė HudsonMohawk (1360 kuopa); I vicepirmininkas – Brian Johnson (19 kuopa, Pittsburgh); II vicepirmininkė – Becky Pataki Kearny (90 kuopa); III vicepirmininkas (jaunimui) – Erin Petkus (96 kuopa, Dayton); protokolų sekretorius – garbės narys Robert Martin, Jr. (16 kuopa, Chicago); finansų sekretorė – June Grenier (6 kuopa, Hartford); iždininkė – Debbie Martin-Rudmin (16 kuopa, Chicago); iždo patikėtiniai – Dolores Herbert (3 kuopa, Philadelphia); Elena Nakrošis Kearny (90 kuopa).

Komisijos

Lietuvių reikalų – John Mankus (72 kuopa, Binghamton); Lietuvių kultūra/kalba – Julia Schroder E. (152 kuopa, Long Island); Garbės narystė – Rita Sussko (29 kuopa, Newark); Ritualų – Georgiana Macke (157 kuopa, Lemont); Stipendijų – Rita Johnson (19 kuopa, Pittsburgh); Ryšių su visuomene – garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuopa, Detroit); Archyvų – Frances Burmila (1 kuopa, Brockton); Lietuvos Vyčių fondas – Irene Ozalis (3 kuopa, Philadelphia); Šv. Kazimiero gildija – Mark Bell (96 kuopa, Dayton); Mergelės Šiluvos fondas – kun. Antanas Markus (112 kuopa, Chicago).

Centro valdybos 3-čioji pirmininkės pavaduotoja, dirbanti su jaunais vyčiais, Erin Petkus šio posėdžio metu papasakojo apie jaunimo veiklą. Suvažiavime dalyvavo 11 jaunų vyčių ir paauglių. Penktadienį, rugpjūčio 7 d., jaunieji vyčiai turėjo smagią išvyką į Brookfield zoologijos sodą. Suvažiavimo dalyviams buvo rodytos skaidrės apie jų išvyką. Visi vaikai papasakojo savo įspūdžius išvykos metu. ,,Vyčiukai” čia pat pašoko smagų šokį ,,Klumpakojį”. Suvažiavimo metu ,,vyčiukai” platins laimės bilietus. Surinktas pelnas bus skiriamas ,,Saulutei” paremti. Kiekvienam dalyvaujančiam jaunam vyčiui buvo įteikti suvažiavimo žymenys ir po 50 dol. stipendija.

2010 metų 97-sis seimas bus ruošiamas Binghamton, NY. Jį globos Lietuvos Vyčių 72 kuopa, veikianti Binghamton, NY. Suvažiavimas įvyks 2010 m. rugpjūčio 5–8 d. ,,Binghamton Regency” viešbutyje ir konferencijos centre.

Malda ir Lietuvos Vyčių himnu oficialiai baigėme 96-ąjį Lietuvos Vyčių suvažiavimą/seimą. Vėliau seimo ruošimo komitetas surengė pobūvį naujai išrinktai Centro valdybai ir garbės nariams bei svečiams. Viešbučio pokylių salėje įvyko iškilmingas seimo uždarymo pokylis.

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos Vyčių seimas, baigus darbo posėdžius ir išrinkus naują Centro valdybą ateinantiems veiklos metams, pabaigiamas iškilmingu pokyliu. Taip ir 96-tojo suvažiavimo pabaigtuves šventėme šeštadienį, rugpjūčio 8 d., ,,Drake Oak Brook” (Wyndham) viešbučio pokylių salėje.

Pokylį sveikinimu pradėjo seimo komiteto vakaro pranešėjas Ken Rudmin. Garbės stalo svečiai buvo palydėti į salę, kiekvienas jų pristatytas publikai: dr. Petras Povilas Zansitis (16 kuopos pirmininkas), Lietuvos Vyčių organizacijos centro naujai išrinkta valdybos pirmininkė Bernice Avižaitė, buvusi šiais metais kadenciją baigus eiti centro valdybos pirmininkė Elena Nakrošienė, garbės narys, dr. prelatas J. Anderlonis, stipendijos komisijos narė Rita Johnson, lietuvių reikalų pirmininkas John Mankus, St. Ignatius College Prep direktorė dr. Cathy Karlir kun. Antanas Markus. Invokaciją sukalbėjo dvasios vadas prel. Anderlonis.
Po gardžios vakarienės vyko programa. Rita Johnson stipendijų komiteto vardu paskelbė ir išvardijo Lietuvos vyčių stipendijas laimėjusius asmenis: Becky Pataki (90 kuopa, Kearny, NJ) – 2,500 dol.; Zachary Miller (141 kuopa, Bridgeport, CT) – 2,000 dol.; Stephanie Couitt (103 kuopa, Providence, RI), Vika Rimkūnas (136 kuopa, Schenectady, NY) – 1,500 dol.; Natalia Padalino (112 kuopa, Chicago, IL) – 500 dol.; Debbie Miller (72 kuopa, Binghamton, NY) – 1,200 dol.; Ann Domalakes (144 kuopa, Anthracite, RI) – 1,200 dol.; Meredith Domalakes (144 kuopa, Frackville, PA) – 1,200 dol. ir James Distin (71 kuopa Milwaukee, WI) – 500 dol.

Lietuvos reikalų komiteto pirmininkas John Mankus pristatė šių metų ,,Lietuvos draugo” apdovanojimą (Friend of Lithuania award) pelniusią organizaciją. Tai – St. Ignatius College Prep. Šiuo žymeniu yra apdovanojami ne lietuvių kilmės asmenys, kurie padėjo Lietuvos žmonėms. Šių metų apdovanojimą atsiėmė St. Ignatius College Prep mokyklos direktorė dr. Cathy Karl. J. Mankus papasakojo apie šią mokyklą, kuri buvo įsteigta prieš 140 metų. Per visą tą laiką the Jesuits of the Lithuanian, the Chicago Province ir St. Ignatius College Prep bendradarbiavo su lietuviais Chicago, Marquette Park, Bridgeport ir Pilsen rajonuose. Paskutiniuosius 9 metus vyksta studentų mainų programos, jų metu mokiniai iš Lietuvos atvyksta į Čikagą, o studentai iš anksčiau minėtų rajonų keliauja į Lietuvą vasaros kursams. St. Ignatius College Prep bendradarbiauja ir palaiko ryšius bei remia Baltic Jesuit Project, projekto misiją remti jėzuitų programas ir idealus Baltijos šalyse. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo keli šios mokyklos kunigai/mokytojai apklausė jėzuitus apie jų gyvenimą sovietiniais laikais. Šie pokalbiai buvo įamžinti dokumentiniame filme. Dr. Cathy Karl padėkojo Lietuvos Vyčiams už suteiktą garbę St. Ignatius College Prep.

Kelis žodžius tarė buvusi Centro valdybos pirmininkė, ką tik baigusi savo trejų metų kadenciją E. Nakrošienė. Ji išreiškė nuoširdžią padėką Centro valdybai už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą per tuos trejus metus. Palinkėjo naujai pirmininkei sėkmės, vadovaujant Vyčių organizacijai. Padėkojo seimo/suvažiavimo komitetui už puikią programą. Naujai išrinkta Centro valdybos pirmininkė, garbės narė Bernice Avižaitė padėkojo visiems, kad ją išrinko, ir pabrėžė, kad mūsų jauni ,,vyčiukai” yra mūsų ateitis. Džiaugiamės, kad jie dalyvauja suvažiavimuose. Kasmet matome, kaip jie auga ir įsijungia į Vyčių veiklą. Lauksime, kada jie užaugs ir galės perimti šia mūsų kilnią organizaciją.

Suvažiavimo komiteto vardu garbės narys Robert A. Martin, Jr. padėkojo visiems delegatams ir svečiams už dalyvavimą suvažiavime ir visiems prisidėjusiems prie sėkmingo seimo. Padėkojo savo pareigingam komitetui už sąžiningai atliktą darbą. Padėkos ženklan Debbie Martin Rudmin buvo įteikta puokštė gėlių. Oficialioji pokylio dalis pasibaigė kun. Markaus sukalbėta malda. Buvo malonu pašokti, pabendrauti ir atnaujinti pažintis su seniai matytais draugais. Atrodo, kad ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės šoko ir trypė. Delegatai ir svečiai puikiai praleido laiką!

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., suvažiavimo užbaigimo šv. Mišios buvo atnašaujamos Visų Šventų/Šv. Antano bažnyčioje. Šv. Mišias koncelebravo parapijos klebonas kun. John Parker, prel. Juozas Anderlonis, prel. Bartkus, prel. Šiurys ir kun. Markus. Prieš pradedant šv. Mišias prel. Anderlonis vadovavo ritualui, kurio metu buvo įteikti ketvirto laipsnio medaliai ir žymenys. Nauja Centro valdyba davė priesaiką.

Po Mišių visi susibūrė prie bažnyčios laiptų oficialiai seimo nuotraukai. Vėliau parapijos salėje buvo surengtos skanios, tikros lietuviškos vaišės. ,,Vyčiukai” baigė platinti laimės bilietus. Džiugu pranešti, kad loterijos metu buvo surinkta aukų paremti du našlaičius per ,,Saulutės” organizaciją. 2009 metų seimas/suvažiavimas buvo darbingas ir sėkmingas. Iki malonaus pasimatymo ateinančiais metais 97ame seime, įvyksiančiame Binghamton, New York 2010 m. rugpjūčio 5–8 d.!