Šv. Atminimo Mišios už kun. Rimšelį buvo aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
J. R. Kuprys nuotraukos

Kun. V. Rimšelis, MIC: 80 metų tarnystės bažnyčiai ir visuomenei


Vienas iš daugybės kun. dr. Viktoro Rimšelio, MIC straipsnių, paskelbtų ,,Drauge”, vadinosi ,,Kaip Dievas mane saugojo”. Tame straipsnyje kun. Rimšelis, prisiminė, kaip, karui jau vykstant, žiemos metu jis pėstute kirto Lietuvos-Vokietijos sieną, kaip tris dienas praleido kalėjime, vėliau dirbo pas ūkininkus, galiausiai pateko į Tiubingeną, kur pradėjo studijuoti teologiją. ,,Universitete mokslas sekėsi gerai, – rašė jis, – bet šventintis kunigu norėjau tik Lietuvoje.” Ir nors iš Vokietijos tais laikais buvo uždrausta išvažiuoti į kitą valstybę, Rimšelis, tada dar jaunas vaikinas, privažiavęs prie Lietuvos sienos, parodė savo universiteto dokumentus ir jį sienos apsauginiai praleido. Autobusas jį nuvežė tiesiai į Kauną.

Čia Rimšelio, į kunigus įšventinto 1943 metais, klajojimai nesibaigė. Be Lietuvos ir Vokietijos, jam teko gyventi Italijoje, ilgiausiai – Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur šių metų rugpjūčio 9 dieną ir pasibaigė jo žemiškoji kelionė. Sulaukta gražaus amžiaus – 97-erių metų. Pasak Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos (sutrumpintai – Marijonų vienuolija) provincijolo kun. Kazimierz Chwalek, už kun. Rimšelį rugsėjo 1 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje laikiusio šv. Atminimo Mišias, kun. Viktoras stengėsi žydėti visur, kur jį nublokšdavo gyvenimo audros. Ir visur jis tarnavo Bažnyčiai ir lietuviškai bendruomenei.

Kun. Rimšelis marijonams ypač brangus ir gerbtinas dėl pavyzdingai eitų pareigų, daugiausia administracinių, Marijonų vienuolijoje. 1947 m. jis buvo paskirtas filosofijos ir teologijos dėstytoju Marijonų seminarijoje Clarendon Hills, IL, nuo 1954 iki 1955 metų buvo seminarijos rektoriumi, o 1957–1960 m. ėjo vyresniojo pareigas. 1963–1969 m. kun. Rimšelis tapo marijonų Šv. Kazimiero provincijos JAV provincijolu. 1969 m. paskirtas į Vyriausiąją kuriją, kur tarnavo kaip Marijonų vienuolyno Romoje vyr. vikaras ir vyresnysis. Kun. Rimšeliui sugrįžus į JAV, jis dar kartą paskirtas Šv. Kazimiero provincijos provincijolu, šias pareigas ėjo 12 metų – iki 1993-ųjų.

Ryškų pėdsaką kun. Rimšelis yra palikęs ir lietuviškoje visuomenėje, ypač Amerikos. Šv. Atminimo
Mišiose kalbėję lietuviai visuomenininkai prisiminė daugybę kun. Rimšelio lietuviškose organizacijose eitų pareigų, nuveiktų darbų, gražių sumanymų įgyvendinimo. Marija Remienė, šalia kitų pareigų einanti ir\ Draugo fondo tarybos pirmininkės pareigas, prisiminė kun. Rimšelio, ilgus metus dirbusio ,,Draugo” vyr. redaktoriumi, rūpestį dienraščiu. Būtent jis iškėlė mintį įkurti Draugo fondą, kuris padėtų laikraščiui išgyventi. Šiais metais Draugo fondas švenčia savo įkūrimo 20-metį.

Juozas Polikaitis Atminimo mišių dalyviams priminė, jog kun. Rimšelio būta nepaprastai gabaus švietėjo, kuriam nebuvo svetima nei ateitininkų veikla (kun. Rimšelis į Ateities federaciją įstojo dar besimokydamas Marijampolėje), nei vasaros stovyklos. Savo straipsniuose jis dažnai kėlė moralės, religinio auklėjimo klausimus, ypač tarp jaunimo.

Kaip yra pastebėjęs kun. Vaclovas Aliulis, MIC, kun. Rimšelis turėjęs lengvą plunksną ir lengvą žingsnį. Jo lengvai plunksnai priklauso daugybė straipsnių, paskelbtų lietuviškoje spaudoje bei 36-erių tomų ,,Lietuviškoje enciklopedijoje” (Boston, 1953–1969). Jis taip pat yra knygos apie ,,Tėvą Pijų” autorius. Nuo 1954 iki 1957 metų redagavo kunigų žurnalą ,,Lux Christi”, daugelį metų ėjo moderatoriaus pareigas ,,Drauge”.

Saulius Kuprys pasidžiaugė, jog bent keli kun. Rimšelio siekiai išsipildė, ir dar jam gyvam esant – Lietuva ir Katalikų Bažnyčia tapo laisvos, ,,Draugas” tarnauja lietuviškai bendruomenei, skleisdamas Gerąją naujieną, o arkivysk. Jurgis Matulaitis, MIC 1987 metais popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbtas palaimintuoju.
 
,,Draugo” info


Šv. Atminimo Mišių už kun. Rimšelį pagrindinis celebrantas buvo Marijonų vienuolijos provincijolas kun. Kazimierz Chwalek.
Prisiminimais apie kun. Rimšelį, draugą, dvasinį vadovą ir kolegą, dalijosi Juozas Polikaitis, Marija Remienė ir Saulius Kuprys.