skouts
„Gintaras–Rakas 2010” stovyklautojai. Vytenio Lietuvninko nuotr.

Darbas, džiaugsmas, pareiga


s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

,,Gintarinė stovykla!” – toks šių metų Čikagos lietuvių skautų tuntų vasaros stovyklos šūkis, o stovyklos pavadinimas – „Gintaras–Rakas 2010”. Jau 54 metai, kai Čikagos lietuvių skautai ir skautės, jūrų skautai ir skautės pasistato palapines, stovyklauja žaliuose Rako miškuose, netoli mažo Custer miestelio, Michigan valstijoje.

Vasaros stovykla prasidėjo gražią saulėtą liepos 17 d., šeštadienio, popietę. Suvažiavo stovyklautojai su šypsenomis, savo asmeniniais stovykliniais reikmenimis. Prie vartų su šypsenomis stovyklautojų laukė sesės Audra Brooks, Lidija Viktorienė ir Aušra Jasaitytė-Petry. Užsiregistravę sesės ir broliai nuėjo į jiems paskirtas pastovykles. O tėveliai, atvežę savo prieaugį, turėjo progos apeiti ir pasidžiaugti Rako miškais. Smagu buvo daug pažįstamų veidų matyti.

• • •

Pirmoji diena – tai susipažinimas ir įsirengimas. Sesės ir broliai statėsi palapines ir jas įsirenginėjo, tvarkėsi apie rajonus. Vakare vyko pastovyklių laužai, kurių metu buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, paaiškinti pastovyklių vardai, papasakotos jų legendos.

Kadangi stovykla buvo pavadinta „Gintaras”, stovyklos vadija nutarė, kad kiekviena pastovyklė pasivadintų pagal lietuviškas legendas. „Aušros vartų/Kernavės” skaučių tuntas pasivadino „Jūratės” (viršininkė – vyr. sk. vsl. Rita Stončienė) vardu; „Nerijos” jūrų skaučių tuntas –„Eglė’’ (viršininkė – g.v.v. Vilija Jozaitytė); „Lituanicos” skautų tuntas – „Kastytis” (viršininkai – s.v. fil. Audrius Viktora, s.v.j.b. ps. fil. Eddie Brooks ir ps. fil. Ričardas Chiapetta); „Lituanicos” tunto jūrų skautai, pasivadino „Žalčiais” (viršininkas – j.b. ps. Justinas Novak). Negalime užmiršti mūsų jauniausių stovyklautojų, tai mūsų sesės ir broliai, kurie stovyklavo Jaunų šeimų pastovyklėje, gražiai pavadintoje „Juodasis gintaras”. Jų viršininkės buvo ps. Julija Valaitytė Deuschle ir vyr. sk. vsl. Judita Urbaitė Hoch.

Pirmoji stovyklos diena užsibaigė smagiai. Miške tylu. Skautai ir skautės užmigo sunkiu miegu. Stovyklautojai sapnavo apie ateinančias stovyklos dienas: ką naujo išmoks? ką per ateinančias dienas darys?

• • •

Nakties metu pradėjo lyti, baladojosi griaustinis, žaibavo. Ryte pastovyklių komendantai stovyklautojus prižadino švilpukais. Lietaus nėra, saulė bando pralįsti pro debesis. Sekmadienis. Dienos metu palijo tik truputį, bet šv. Mišias su visų mylimu kunigu Antanu Saulaičiu teko sausai išklausyti.

Malkos šlapios, todėl laužą sunkiai teks užkurti. Bet nuostabūs vakarinės programos vadovai vyr. sk. vsl. Julija Vallee, ps. Audrė Kapačinkaitė ir s.v. Martynas Matutis suruošė stovyklautojams įdomų vakarą su žaidimais, dainomis, slankinimo pasipraktikavimu ir taisyklių pakartojimu.

Įspūdingam vakarui užsibaigus, stovyklautojams nuėjus gulti, jauni vadovai susipažino su Lietuvių skautų sąjungos (LSS) vyriausios skautininkės pavaduotoju v.s. fil. Tomu Dundzila, kuris atvyko iš tolimosios Australijos kartu su Čikagos skautais ir skautėmis pastovyklauti. Žinoma, broliui Tomui Rako miškai nėra svetimi. Jis pats čia stovyklavo ir užaugo. Brolis Tomas sušaukė „Town Hall” susirinkimą. Vadovai turėjo progos klausti brolio Tomo įvairių klausimų apie LSS apie vadovavimą, skautavimą. Brolis Tomas atsakė į visų klausimus, paaiškino apie naują LSS struktūrą.

• • •

Kasdien sesės ir broliai turėjo programą, kuri buvo paskirstyta pagal amžių. Jie dirbo skiltimis/valtimis. Broliai ir sesės tobulino savo skautamokslio žinias: specialybės, pionerijos, iškylavo. Nebuvo laiko nuobodžiauti. Visi turėjo progos net ir šautuvais bei strėlėmis pašaudyti. Šiais metais šaudymo mokytojas buvo brolis Rob Young, o šaudymo strėlėmis – vyr. sk. vsl. Linda Rugienienė.

Brolis Tomas kiekvienam stovyklautojui – jaunam ir vyresniam – davė po užduotį, kuri nebuvo skirta tik Čikagos skautams, bet visiems LSS nariams. Užduotis buvo atlikti septynis gerus darbelius per septynias paras stovykloje. Žinoma, visi Rako stovyklautojai bandė tai atlikti. O atlikę gavo po mažą ženklelį, kurį galėjo įsisiūti ant savo uniformos rankovės.

Vakarais vyko labai įdomios programos: šokiai, laužai, žaidimai. Buvo surengtas vakaras, kurio metu stovyklautojai žiūrėjo „Ice Age 2’’ filmą lietuvių kalba.

Stovyklautojai galėjo kasdien nueiti prie ežero atsigaivinti. Ten jie maudėsi, žuvavo, plaukiojo baidarėmis, kanojomis.

• • •

Dienos greitai prabėgo. Stovyklautojų veiduose matėsi, kad jiems tikrai džiugu stovyklauti šiuose miškuose. Kasdien buvo paskirta nauja tema: legendų, istorijos, atbulumo, kasyčių (Kastyčio), dainų, lietuviškumo, draugiškumo (kuri pasitaikė per sporto šventės dieną), savivaldos, gero darbelio ir ramumo dienos. Ramumo diena įvyko paskutiniąją stovyklos dieną.

Nors daug kas iš stovyklautojų antrai savaitei stovyklauti nepasiliko, tie, kurie pasiliko, tikrai džiaugėsi sporto šventės diena. Jos metu buvo žaidžiamas kvadratas, plaukta, bėgta, įvyko arbūzo karas. Oi, kaip linksma. Oi, kaip gera. Programa vyko nepaisant stovyklautojų skaičiaus.

Uodai kandžioja, lietus lyja, saulė šviečia. Smagiai stovyklaujame, smagiai dirbame.

• • •

Stovyklai buvo padarytas naujas remontas. Labai daug lijo pirmąją savaitę, ir keliui nebuvo laiko išdžiūti. Stovyklos kryžkelėje pasidarė labai nesaugu. Didysis savaitgalis, ką daryti? Tėveliai, svečiai suvažiuoja. Broliai Milan Kluko, Aras Lintakas ir Audrius Viktoras sugalvojo, kad reikia kelią sutaisyti – pripilti daugiau smėlio, išlyginti kelią. Tai sunkus darbas. Ar bus galima per keletą valandų tokį projektą atlikti? Žinoma. Broliai susisiekė su žmogumi, kuris atvežė stovyklai smėlį. Sesės vyr. skautės, gintarės, broliai būdžiai ir vyčiai kartu su broliais Aru, Milan ir Audriumi bei kitais smėlį ant kelio išlygino.

• • •

Stovyklautojams tikrai smagu buvo šioje stovykloje. Iš kalbų girdėjosi, kad visi planuoja ir kitais metais į Raką sugrįžti. Į stovyklą susirinko beveik 250 stovyklautojų. Tai nemažas skaičius. Stovyklautojai, žinoma, daugiausiai iš Čikagos apylinkių, bet buvo atvažiavusių ir iš Florida valstijos, buvo net sesių iš „Neringos” tunto Cleveland miesto.

Stovykla baigėsi liepos 31 d. Dvi savaitės prabėgo nuostabiai greitai. Stovyklos laikas liks mūsų prisiminimuose. Dabar reikia pradėti ruoštis naujiems veiklos metams.

skouts
„Lituanicos’’ tunto tuntininkai. Dabartinis tuntininkas s.v. Dainius Dumbrys, buvę tuntininkai: v.s. fil. Edis Leipus, j.b. s. Robertas Jokubauskas, s.fil. Ričardas Chiapetta ir v.s. fil. Robertas Vitas. Vytenio Lietuvninko nuotr.

skouts
Brolis Tomas Dundzila Teriuko Petry gimtadienio progai iškepė ananasinį tortą. Nuotraukoje: Julijonas Kazėnas, Teriukas Petry ir Tomas Dundzila. Aušros JasaitytėsPetry nuotr.

skouts
Naujos vyr. skautės viena kitą sveikina: Rima Lintakaitė, Diana Ramanauskaitė, Carina Ozers ir Alicija Viktoraitė. Sesės Danos Mikužienės nuotr.

skouts
v.s. fil. Tomas Dundzila perduoda „Lituanicos” tunto vėliavą naujam tuntininkui s.v. Dainiui Dumbriui. Vytenio Lietuvninko nuotr.