cleve
Pasirašant Šiaulių ir Kent State universitetų bendradarbiavimo sutartį. Įgyvendinant sutartį darbavosi: Šiaulių universiteto prof.  Stasys Tumėnas, ŠU rektorius dr. Vidas Lauruška, Regina Lauruškienė, LR Garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Kent State University prezidentas Lester A. Lefton, KSU Lituanistinės programos pirmininkas dr. Viktoras Stankus, KSU Outreach programos direktorė Sandra Morgan, Kent College of  Arts and Sciences dekanas dr. Timothy Moerland. Debbie Hamson nuotr. ClevelandPeople.com


Šiaulių ir Kent State universitetų draugystė

VIKTORAS STANKUS

Nuo 1970 m. veikianti dr. John Cadzow įsteigta Lituanistinė programa Kent State University (KSU) (netoli Cleveland, Ohio) siekė plėtoti lituanistinę programą, lietuviškus archyvus, lituanistinį stipendijų Fondą, vasaros (ar bet kuriuo kitu laiku) tyrinėjimo programą, ilgainiui užmegzti oficialų bendradarbiavimą su Lietuvos universitetu. 2010 m. pavasarį dr. Viktoras Stankus, ilgametis Kent Lituanistinės programos pirmininkas, pasiūlė KSU vadovybei 2010 m. rudens stažuotei pasikviesti Šiaulių universiteto (ŠU) Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentą (associate professor) Stasį Tumėną, daugelio mokslinių knygų autorių, išleidusį daugiau nei 200 knygų. Tarp kitų doc. Tumėno apsilankymo KSU tikslų buvo – tirti lietuviškus archyvus, pradėti rašyti mokslinę studiją ir užmegzti ryšį tarp universitetų.

Pirmuosius bendradarbiavimo tarp universitetų žingsnius prof. Tumėnas aprašė laikraštyje „Šiaulių universitetas” 2010 m. lapkričio 10 d. (perspausdinta „Drauge”). Straipsnyje „Kent State University – naujas Šiaulių universiteto partneris” jis rašo: „Šįkart (2010 m. rudenį) JAV viešėjau Kent Valstybinio universiteto ir ten veikiančios Lituanistinės programos prezidento dr. Viktoro Stankaus kvietimu. Jie kartu ir finansavo mano 10 dienų stažuotę. Lietuvos garbės konsulės Ingridos Bublienės rūpesčiu baigiama derinti Kent ir Šiaulių universitetų bendradarbiavimo sutartis.”

Dr. Stankus ir KSU dekanas Tim Moore parašė laišką ŠU rektoriui dr. Vidui Lauruškai ir prof. Tumėnui, kad Kent vadovybė, Arts and Sciences kolegijos dekanas dr. Timothy Moerland palankiai vertina dr. Tumėno lietuviškų archyvų (viso 12,000 vienetų) tyrinėjimą ir laukia jo sugrįžtant 2011 m. tolimesniems tyrinėjimams.

Bendradarbiavimo tarp ŠU ir KSU sutartį ruošiant dirbo KSU Outreach programos direktorė Sandra Morgan, o su ŠU derino Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė  I. Bublienė. Bendradarbiavimo sutartį ,,Memorandum of Understanding” 2011 m. birželio 9 d. pasirašė KSU prezidentas Lester A. Lefton ir ŠU rektorius dr. Lauruška. Sutartyje numatyti: skatinti fakultetų, dėstytojų ir studentų mainus (siųsti ŠU bibliotekos specialistus toliau nagrinėti lietuviškus archyvus KSU), bendri moksliniai ir kultūriniai tyrimai, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, bendrų studijų programų kūrimas.

Taip pat galvojama bendradarbiauti naujuose moksliniuose tyrimuose biomedicinos, inžinerijos, energetikos, ekologiškos technologijos, visuomenės sveikatos ir kitose srityse. KSU prezidentas Lefton, kurio senoliai yra kilę iš Vilniaus, sužinojęs, jog du lazeriai, pagaminti Lietuvoje, yra naudojami KSU Liquid Crystal Institute, pasiūlė bendradarbiauti tyrinėjant ir skystuosius kristalus.

Rektorius Lauruška savo ruožtu pasiūlė KSU jo vadovaujamame universitete dėstyti marketingą, ekonomiką, visuomenės mokslus bei administravimą. Taip pat išsakytas noras toliau plėsti ryšius tarp KSU NATO instituto ir ŠU.

Pasirašyta sutartis – reikšmingas įvykis ne tik abiems universitetams, bet ir lietuvių išeivijai JAV ir pačiai Lietuvai. Sutarties tarp KSU ir ŠU pasirašymo proga savo sveikinimus atsiuntė Ohio gubernatorius John R. Kasich ir Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.

London „Times Higher Education” KSU vertina kaip vieną iš 200 geriausių universitetų pasaulyje, Amerikoje jis pakliūna tarp pirmaujančių aukštųjų mokyklų. KSU Fashion School yra tarp trijų geriausių Amerikoje. Lietuviai garsiam šios mokyklos madų muziejui galėtų padovanoti lietuviškų drabužių rinkinį, įskaitant tautinius. KSU su 44,000 studentų Kent (nuo šio rudens 2011–2012 m. semestro) ir 8 universitetiniais miesteliais universitetas yra antras didžiausias valstybinis universitetas Ohio valstijoje su pusės milijardo dolerių metiniu biudžetu.

Universitetas ir jį baigusieji į Šiaurės Rytų Ohio biudžetą atnešė beveik 2 mlrd. dolerių. Per studijų programas užsienyje, vasaros ir trumpalaikes bei apsikeitimų programas KSU yra užmezgęs apie 200 tarptautinių ryšių visuose pasaulio žemynuose, yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su 41 kraštu, turi padalinius Venecijoje, Ciuriche, Beijing ir universiteto centrą (bei partnerystę) Indijoje. Daugiau apie KSU galima rasti universiteto tinklalapyje (www. kent.edu).

Apie sutartį tarp KSU ir ŠU rašė Clevelandpeople. com, KSU leidinys, Šiaurės rytų Ohio spauda, Record-Courier ir kt. Dėmesio susilaukė ne tik ŠU, kurį lanko 12,000 studentų, kuris turi užmezgęs 130 universitetinių ryšių Lietuvoje ir užsienyje, o JAV bendradarbiauja su KSU, University of Nebraska-Omaha, Creighton University, Omaha, University of Northern Colorado ir University of California, bet ir Šiaulių miestas.
• • •

Atvykusios į Cleveland-Kent birželio 4 d., šeštadienį, ŠU delegacijos (dr. Lauruška, ŠU anglų kalbos dėstytoja Regina Lauruškienė ir prof. Tumėnas) viešnage rūpinosi KSU Outreach programos direktorė S. Morgan ir dr. Stankus, šios viešnagės metu ėjęs vairuotojo ir gido pareigas.
Cleveland oro uoste lietuvių delegaciją su gėlėmis pasitiko dr. Stankus ir tautiniais drabužiais dėvinti JAV LB Cleveland apylinkės vicepirmininkė tarptautiniams reikalams Jurgita Dicevičienė. Svečius lydėjo oro uosto pareigūnas, baigęs aviacijos mokslus KSU.

Iš oro uosto delegacija keliavo į priėmimą, o vėliau į nakvynės vietą – Cleveland University Circle rajoną, kurį ,,Time” žurnalas pavadino ,,moderniais Atėnais”, mat vienoje kvadratinėje mylioje turi daugiausia mokslo, kultūros, socialinių ir medicinos institucijų pasaulyje. Čia pat – muziejai, archyvai, kuriuos lankys delegacija.

Sekmadienį ŠU delegacija dalyvavo šv. Mišiose Šv. Kazimiero parapijoje. Po Mišių parapijos kavinėje susitiko su parapijos klebonu Joseph Bacevice (Bacevičius), Cleveland leidžiamo laikraščio „Dirva” administratoriumi-leidėju Algirdu Matulioniu, visuomene.

Pietums delegacija pakviesta į Lietuvių kultūrinių sodelių (Lith. Cultural Garden) vadovybės rengiamą gegužinę ežero Erie pakrantėje. Čia dr. Lauruška ir prof. Tumėnas susirinkusiems papasakojo apie ŠU delegacijos lankymosi tikslą.

Po to svečiai iš Lietuvos nuvyko apžiūrėti Lietuvių kultūrinius sodelius, įsteigtus 1930 m. Cleveland Rockefeller Cultural Gardens parke (žemė dovanota milijonieriaus  John D. Rockefeller). Tai unikalūs 46 įvairių tautybių kultūriniai sodai, įsteigti 1925 m. Vakarop ŠU delegacija vyko į East Cleveland istorinę apygardą, Rockefeller sūnaus architekto statytus KSU Outreach programos direktorės S. Morgan namus vakarienės su KSU, Cleveland University Circle mokslininkais.

Pirmadienį pradėti apžiūrėti Universiteto žiedo kultūriniai lobiai. Po Cleveland Museum of Art važiuota į Artists Archyves of the Western Reserved (taip vadinamas Cleveland ir Šiaurės rytų Ohio, nes įsteigti 1796 m. kaip Connecticut valstijos Vakarų rezervas), kur laikomi 1,000 Cleveland menininko, grafiko Kęstučio Kizevičiaus kūriniai (dr. Tumėno pastangomis ŠU įsteigtas toks pat K. Kizevičiaus grafikos centras).

Po to kilome į kalną, į Lakeview Cemetery kapines aplankyti JAV prezidento Garfield mauzoliejų-paminklą ir Rockefeller kapą bei paminklą. Toliau keliavome atiduoti garbę All Souls kapinėse esančiai Lietuvos prezidento Antano Smetonos amžinojo poilsio vietai.

Trumpai pažvelgėme į ežero Erie pakrantės didžiausią pliažą Headlands Park, aplankėme Cleveland miesto centrą, Progressive Field stadione kartu su KSU dekanais, fakultetų vadovais stebėjome ,,Cleveland Indians” beisbolo (Amerikos „demokratiškiausio” sporto) varžybas. Ložę tam vakarui padovanojo ,,Indians” savininkas Lawrence J. Dolan, o vaišėmis ir bilietais pasirūpino KSU dekanas dr. Moerland ir direktorė S. Morgan.

Antradienį nuo nakvynės vietos pėstute ėjome į Western Reserve Historical  Society, kur kolekcijų vice-prezidentas dr. John Grabowski, žydų istorijos kuratorius dr. Sean Martin mielai leido apžiūrėti lietuviškus archyvus. Vėliau dalyvavome KSU Outreach programos direktorės Morgan ir WRHS bendromis jėgomis surengtoje dr. Tumėno paskaitoje apie lietuviškų archyvų KSU ir WRHS (nors ir mažesnės apimties) svarbą lietuviams. Prof. Tumėną WRHS direktoriams, nariams ir plačiajai visuomenei pristatė dr. Martin.

Trečiadienį KSU vyko delegacijos iš Šiaulių pasitarimai su KSU prezidentu Lefton, su visuomenės sveikatos, mokslo ir meno, verslo, technologijos ir bibliotekos skyrių dekanais, su Office of International Affairs vadove Mary Ann Saunders ir NATO instituto vadovu. Susipažinta su Lituanistinės programos studentų prižiūrėtoja dr. Pamela Tontodonata.

Ketvirtadienį KSU bibliotekos Archyvų kambaryje vyko KSUŠU bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Po pasirašymo vyriausioji archyvistė Cara Gilgenbach ir bibliotekininkė Amanda Faehnel ŠU delegacijai aprodė lietuviškus archyvus.

Vakare Lietuvių namuose Cleveland vyko atsisveikinimas su ŠU delegacija. Lietuvių radijas „Šiaurinis krantas” įrašė pokalbį su delegacija, dr. Stankumi, KSU Outreach programos direktore Morgan. Įdomiu sutapimu radijo programoje dalyvavo ir Šiaulių roko grupė „Vairas”, pirmoji muzikos grupė iš Lietuvos, patekusi į Cleveland Rock and Roll Hall of Fame and Museum archyvus.

• • •

Ryšys tarp Cleveland ir Šiaulių ne tik egzituoja, bet ir yra glaudus.  Amerikos gyventojai kasdien naudoja grakštų Lincoln centą, kurį suprojektavo, nukaldino šiaulietis David Victor Brenner (Baranauskas). Garsus Šiaulių pilietis dr. Jonas Šliūpas darbavosi lietuvių aruoduose JAV ir Lietuvoje. Dr. Tumėnas po 1990 m. Lietuvos išsilaisvinimo netrukus į KSU atvežė ansamblį „Saulė”, norėdamas pareklamuoti lietuvių folklorą, atkreipti dėmesį į Kent Lituanistinę programą.
Kent yra garsus NATO institutas, daugelį metų rengęs NATO žinovų konferencijas, išleidęs tų konferencijų paskaitų leidinius, knygas. Būtų natūralu NATO studijų programą įsteigti ŠU bendradarbiaujant su KSU, nes Šiauliuose yra įsikūrusi NATO bazė.

Miestus jungia abiejuose juose įkurti grafiko Kizevičiaus meno centrai.

Reikšminga yra ir KSU įtaka Cleveland miesto Šiaurės rytų Ohio istoriniam Western Reserve. Dr. Laurušką sudomino Cleveland miesto centre, Playhouse Square teatrų rajone, įsikūręs KSU architektūros, urbanistikos ir dizaino fakultetas (KSU Cle veland Urban Design Collaborative), padedantis Cleveland ir Šiaurės rytų Ohio su statybos ir architektūros projektais. ŠU rektorius užsiminė, jog šio fakulteto studentai galėtų Šiauliams sukurti, pvz., Šiaulių oro uosto projektą.

Ir KSU medicinos fakulteto patirtis išeitų į naudą Šiauliams, ŠU ir Cleveland. Visai prie Kent, Rootstown, kur saugomi specialūs archyvai, yra jungtinė KSU, Akron University, Cleveland State University ir Youngstown University medicinos mokykla Northeast Ohio College of Medicine (NEOCOM).

Northeast Ohio Research Education Medical Alliance (NEOREMA), kurį globoja KSU Outreach programos direktorė Morgan, pritraukė apylinkių gimnazistus susipažinti su medicinos mokslų šakomis, stažuojantis Cleveland Clinic. Šioje ligoninėje praktiką atliko Kent Lituanistinės stipendijos doktorantė audiologijos srityje (klausos moksle) Kristina Petraitytė.

Kultūros srityje KSU bendradarbiauja su Cleveland Karamu House teatru, seniausiai veikiančiu daugiakultūriniu teatru Amerikoje, garsiojo poeto, dramaturgo Langston Hughes kultūrine dirbtuve.

KSU bibliotekos dekanas prof. dr. James K. Bracken, KSU Outreach programos direktorė Morgan ir dr. Stankus tariasi, kaip galima būtų plėsti lietuviškus archyvus KSU, skaitmeninti svarbius lietuviams dokumentus, lietuviškus archyvus, juos išsaugant ir padarant prieinamus pasauliui.

Šis projektas, kaip ir visa Kent Lituanistinė programa, prisidėjusi finansiškai (apie 50 proc.), remiant ŠU ir KSU bendradarbiavimą, tikrai turėtų susilaukti lietuvių visuomenės dėmesio ir paramos. Norintys padėti gali aukoti: Kent Lithuanian Program # 20079, TAX ID #34-6576307; Dean, College of Arts and Sciences, 104 Bowman Hall, Kent State University, P.O. Box 5190, Kent, Ohio 44242-0001 (aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių). Savo auka paremsite tolimesnį ŠU ir KSU bendradarbiavimą, o taip pat ir lituanistiką ir apskritai mokslą abiejose Atlanto pusėse.

cleve
Prieš prof. Tumėno paskaitą Western Reserve Historical Society (iš k.): WRHS kolekcijų viceprezidentas dr. John Grabowski, prof. Stasys Tumėnas ir žydų istorijos kuratorius dr. Sean Martin. Dr. V. Stankaus nuotr.

cleve
Priimant Šiaulių universiteto delegaciją (iš k.): prof. S. Tumėnas, Kent lituanistinės programos pirmininkas dr. Viktoras Stankus, JAV LB Cleveland apylinkės vicepirmininkė tarptautiniams reikalams Jurgita Dicevičienė, Regina Lauruškienė ir Šiaulių universiteto rektorius dr. Vidas Lauruška. Dr. V. Stankaus nuotr.