Rudens tradicijos bei sukaktys,
o kur dingo ,,Spaudos mėnuo”?


RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Žinia, rudenį yra nemažai sukakčių ir paminėjimų. Kai kurie rudens įvykiai yra kasmetiniai ,,kelrodžiai”, pvz., ūkininkams – derliaus nuėmimo metas ir vasaros atostogų pabaiga. Tad norisi pakalbėti apie kai kuriuos kitus rudens įvykius, rodykles, paminėjimus, tradicijas...

Ruduo – tradicinis sugrįžimo į mokslą metas (nors Čikagoje mokytojai streikavo ir mokslo meto pradžia buvo nukelta vėlesniam laikui). Lemont (IL) Maironio lituanistinė mokykla jau pradėjo naujus mokslo metus, kaip ir kitos užsienio lituanistinės mokyklos. Tačiau įvyko ir istorinis įvykis – š. m. rugsėjo mėn. 7 d. minėtoje mokykloje beveik 100 mokinių penktadienio vakarais pradėjo lankyti antrą pamainą. Tad mokyklos lankytojai nebegalės sakyti, kad važiuoja į ,,šeštadieninę mokyklą”...

Neseniai ,,Drauge” buvo išspausdinta žinutė apie rugsėjo 20 d. Loyola universitete (Čikagoje) vyksiančią konferenciją, skirtą II Vatikano Suvažiavimo 50mečiui paminėti. Dabar net sunku įsivaizduoti, kad suvažiavimo pradžia buvo 1962 m. spalio 11 d. Suvažiavimą sušaukęs popiežius Jonas XXIII mirė 1963 m., bet suvažiavimas tęsėsi toliau. 1965 m. gruodžio 8 d. suvažiavimą baigė popiežius Paulius VI. Reikia tikėtis, kad praėjo tie laikai, kai renginiai užtrunka keletą metų. Norisi trumpalaikių išdavų bei pranešimų ir ilgalaikių pasisekimų.

Spaudos draudimo pradžia taip pat prasidėjo rudenį. 1865 m. spalio 5 d. spaudos draudimo tvarka įsigalėjo visoje Rusijos imperijoje, o nuo 1873 m. sausio 2 d. buvo uždrausti ir lietuviški leidiniai gotiškomis raidėmis. Gerai, kad tie laikai jau seniai baigėsi. Štai dabar skaitome pranešimus, kad Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2013 m. skelbia konkursą kultūros ir šviečiamiesiems projektams valstybės dalinei paramai gauti. Paraiškos šiam konkursui priimamos iki š. m. spalio 1 d. Fondas vienas pats neišlaikys visų Lietuvos laikraščių ir spaudos leidinių, bet reikia nuo ko nors pradėti. Spauda kinta, ir kokiu formatu ji bebūtų pateikta, skaitytojui yra reikalinga.

Rugsėjo mėn. pabaigoje į Atlanta, GA, rinksis JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos nariai. Tarybos sesija – taip pat tradicinis rudens renginys. Kiek teko girdėti, vienas iš 2012 m. sesijos pranešimų bus ,,Spaudos reikšmė JAV Lietuvių Bendruomenėje”. Anksčiau kasmet spalio mėnesį JAV LB (berods, Kultūros taryba) vadindavo ,,Lietuviškos spaudos mėnesiu” (gegužės mėnuo buvo mūsų ,,Knygų mėnuo”). Jo metu vykdavo spaudos vajai, spaudos ir kitokių premijų šventės. (LB istorikai gali plačiau patikslinti šio mėnesio paskirtį). ,,Spaudos mėnuo” buvo tarsi iššūkis burtis. XX Tarybos sesijoje numatomu pranešimu norima, kad LB Tarybos nariai atkreiptų dėmesį į lietuvišką spaudą, ją prenumeruotų, palaikytų, plėtotų, pradėtų gėrėtis. ,,Spaudos mėnuo”  rodo, kad tai ir ,,bendruomenės” reikalas su mažąja ,,b”, ir visos lietuviškos ,,visuomenės” reikalas. 

Ta ,,visuomenė” yra pavieniai asmenys, kurie mato reikalą, problemą ar poreikį ir nelaukdami prašymų, projektų ar tobulybės, veikia patys.

Neseniai teko užtikti jau ne naują, o 2009 m. rugpjūčio mėn. 25 d., Panevėžio viešos bibliotekos Periodikos skaityklos vedėjos Vidos Kuodytės bibliotekos tinklalapyje paskelbtą žinią, kad bibliotekos skaitytojai gali skaityti ,,Draugą”. Tą galimybę skaitytojams suteikė mecenatė Irena Kriaučeliūnienė, kilusi iš Panevėžio, bet dabar gyvenanti Čikagos priemiestyje. Bibliotekos tinklalapyje miesto gyventojams buvo pranešta, kad ,,'Drauge' spausdinami įvairūs straipsniai politikos, ekonomikos, religijos ir kultūros temomis. Buvo pateikti renginių aprašymai, fotografijos, knygų apžvalgos, įvairūs pranešimai.

Laikraštis yra ne tik istorinių įvykių liudytojas, bet ir lietuvių kultūros, literatūros puoselėtojas bei kūrėjas, sumanymų šaltinis, idėjų skleidėjas, organizacijų globėjas. Laikraštis skaitomas ne tik Amerikoje, bet ir Australijoje, Europoje. Nemažai 'Draugo' keliauja ir į Lietuvą".

Gal vieno ,,Spaudos mėnesio” ir neužtenka. Nesvarbu, kur ir kaip bus paminėta spauda ar kas apie ją skaitys pranešimus. Svarbiau yra uždaviniai ir rezultatai – žmonių įsijungimas į visą spaudos ciklą, jų įsipareigojimai. Tam reikia pavienių susipratusių bei dosnių asmenų, kurie prenumeruotų spaudą sau ir kitus ja aprūpintų. Spauda – tarsi klubas, visus kviečiantis jam priklausyti, kad galėtume sužinoti apie anksčiau minėtas/minėtus rudens sukaktis ir suvažiavimus. Gal ir reikia grįžti prie kai kurių tradicijų – ,,Spaudos mėnesių” (žmonės mėgsta šventes), o gal tik reikia veiksmingai išlaikyti to nebeegzistuojančio ,,Spaudos mėnesio” dvasią...