kons
Naujoji LR garbės konsulė LA Daiva Čekanauskaitė-Navarrette su šeima: vyru Carlos ir Isabella, Katarina ir Tomu.

Garbės konsulė D. Čekanauskaitė-Navarrette tęs savo tėvelio darbą


LORETA TIMUKIENĖ

Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, a. a. Vytauto Čekanausko ir Janinos Budriūnaitės vyriausia duktė, gimė ir augo Los Angeles mieste, California valstijoje, su dviem seserimis – Rita (Žukiene) ir Vida (Bruožiene). Dabar gyvena Los Angeles priemiestyje Oak Park, su vyru Carlos augina tris mažus vaikus – 6 metų dvynukes Isabellą ir Katariną bei 5 metų sūnų Tomą. Studijavo University of California, Los Angeles, apsigynė bakalauro laipsnį ekonomikos srityje, vėliau porą metų tęsė tarptautinės komercinės veiklos studijas. 17 metų dirbo investavimo patarimų bendrovėje Santa Monica mieste, prižiūrėdama ir tvarkydama daugiau kaip 14 bilijonų vertės kapitalą.

Paklausta, kaip visur suspėja, D. Čekanauskaitė-Navarrette atsakė anglų mokslininko Sir Matthew Hale žodžiais ,,Kuo daugiau esi užsiėmęs, tuo daugiau gali ir atlikti.” Neseniai prisidėjo dar vienos nemažai laiko ir atsakomybės reikalaujančios pareigos – šių metų rugpjūčio 9 dieną Lietuvos Respublikos ambasada Washington, DC pranešė, kad JAV Valstybės departamentas ją akreditavo kaip naująją LR garbės konsulę Los Angeles, California. Kaip sakė konsulė, šis darbas yra įvairus ir apimantis vis daugiau pareigų. D. Čekanauskaitė-Navarrette įsitikinusi, kad jai teks ne tik bendrauti su žmonėmis, padėti jiems, bet ir stiprinti kultūrinius bei ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir California valstijos, palaikyti artimus ryšius su vietos lietuviais, su kitų šalių konsulais, taip pat miesto ir apskrities atstovais.

Garbės konsulė yra baigusi Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą ir dabar dar vis aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje. D. Čekanauskaitė-Navarrette iki šiol gerai atsimena, kaip vaikystėje jos dėdė, ilgametis lietuviškos mokyklos direktorius a. a. Vladas Pažiūra vis primindavo: ,,Kalbėkite lietuviškai!” Pašnekovė pripažįsta, kad šeima ir ypatingai tėveliai jau nuo pat jaunystės turėjo didelę įtaką įkvepiant mylėti Lietuvą, aktyviai dalyvauti ir pasiaukoti lietuviškai bendruomenei. Ši aktyvi moteris ne tik turi ilgametę patirtį investavimo ir finansų rinkų srityje, bet yra ir JAV nacionalinės investuotojų organizacijos, daugelio JAV lietuvių organizacijų narė.

D. Čekanauskaitė-Navarrette perėmė savo tėvelio V. Čekanausko, ilgamečio Lietuvos generalinio garbės konsulo Los Angeles, pareigas. V. Čekanauskas buvo LR garbės generalinis konsulas Los Angeles nuo 1977 metų iki pat savo mirties praėjusių metų lapkričio 30 dieną. Jis paaukojo daug metų, tarnaudamas kaip savo mylimos gimtinės atstovas. D. Čekanauskaitė-Navarrette sakė sieksianti tęsti tėvelio pradėtą darbą ir išreikšti didžiausią pagarbą savo lietuviškai kilmei. ,,Man didelė garbė ir privilegija atstovauti Lietuvai su tokiu pat pasišventimu, tikslu ir užsidegimu bei kuo plačiau supažindinti pasaulį su mūsų kraštu”, – sakė konsulė.

* * *
Šiemet minint atkurtos nepriklausomos Lietuvos diplomatinės tarnybos dvidešimtmetį prisimenama, kad tai yra vienintelė pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikų institucija, liudijanti valstybės tęstinumą, nenustojusi veikti iki pat mūsų valstybės atkūrimo prieš 20 metų. Kaip pasakojo D. Čekanauskaitė-Navarrette, kai prieš 32 metus jos tėvelis buvo paskirtas į konsulo pareigas, JAV patvirtino jo paskyrimą ir tuo pačiu pabrėžė Jungtinių Valstijų nuostatą nepripažinti Baltijos šalių okupacijos. Tuo metu į tėvelio poziciją buvo žiūrima kaip į Lietuvos vilties simbolį. Prieš 20 metų Lietuvai atgavus nepriklausomybę paaiškėjo, kaip reikšmingai pasikeitė konsulo vaidmuo. JAV taip pat pritarė Lietuvos atnaujintos nepriklausomybės tikslo siekimui. Prasidėjo prekybos ir turizmo skatinimas, pagalba atvykstantiems iš Lietuvos, svarbių asmenų priėmimai ir daugelis kitų naujų atsakomybių. Pasak konsulės, visi šie darbai bus ir toliau tęsiami.

* * *

Šią vasarą liepos mėnesį konsulė savaitę praleido Lietuvoje, kur teko dalyvauti garbės konsulų suvažiavime Vilniuje. Suvažiavimas vyksta kas treji metai, šį kartą buvo susirinkę 100 garbės konsulų iš 66 kraštų. Konsulė įsitikinusi, kad tai buvo labai prasminga ir naudinga kelionė. Tokie susitikimai ir toks tarpusavio bendravimas suartina žmones ir padeda geriau pažinti vieni kitus, o tuo pačiu – geriau susipažinti su jų poreikiais bei siekiais.

* * *

Šių metų kovo 31 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje buvo pristatyta strategija ,,Globali Lietuva”. Teigiama, kad ji turi būti visų lietuviais save laikančių ir lietuvių išeivijos telkimo idėjai pritariančių bendras kūrinys ir nuosavybė. Visi norintys teikti pastabas ir siūlymus dėl strategijos kūrimo yra kviečiami tai daryti iki rugsėjo 24 dienos. D. Čekanauskaitė-Navarrette įsitikinusi, jog ši strategija yra vienas iš būdų įtraukti į Lietuvos gyvenimą užsienio lietuvius kartu su Lietuvos visuomene. Pasak konsulės, tokia strategija ypatingai svarbi šiais laikais, kai toks didelis skaičius lietuvių išvyksta iš šalies. Ji įsitikinusi, kad ,,Globali Lietuva” veiks, jei pačiai visuomenei to reikės.

Pastaruoju metu kalbant apie mūsų valstybės atstovavimą užsienyje pabrėžiamas ekonominių siekių gynimas ir ekonominių ryšių su kitomis šalimis stiprinimas. Pasiteiravau konsulės, kokie darbai jos laukia vadinamoje ,,ekonominės diplomatijos” srityje. Ji sakė sieksianti atrasti būdus, kaip panaudoti ypatingus Los Angeles išteklius bendriems čia gyvenančios lietuvių bendruomenės ir Lietuvos tikslams. Juk Los Angeles turi geriausius universitetus ir tyrinėjimų įstaigas, pasaulio filmų sostinę Hollywood, du didžiausius JAV jūrų uostus ir trečią didžiausią oro uostą pašonėje.

Paklausus, ar diplomatinės tarnybos gali palengvinti mūsų, lietuvių, įvairių bangų atstovų susikalbėjimą, D. Čekanauskaitė-Navarrette sakė: ,,Priklausyti tautai arba grupei yra vienas iš socialių žmogaus poreikių. Žmonės nori jaustis priimami ir vertinami. Tarp visų žmonių egzistuoja skirtumai, bet kaip nors turime išmokti suprasti vieni kitus. Nėra skirtumo, ar mes būtumėm po karo atvažiavę į Ameriką, ar gimę čia, ar būtumėm naujieji ateiviai. Los Angeles lietuviams yra daug progų ir galimybių vieniems su kitais dirbti ir bendrauti, tačiau tai reikalauja ir visų pusių pakantumo bei pastangų. Ne vien tik diplomatinė tarnyba, bet visi mes galime daryti įtaką vadinamam įvairių bangų atstovų geresniam susikalbėjimui. Turime nenutolti nuo lietuvybės.”

Pašnekovė pasidžiaugė, kad Los Angeles gyvena tokia didelė, talentinga ir energinga lietuvių kolonija. Pasak D. Čekanauskaitės-Navarrette, džiugu, kad jau yra žmonių, pasisiūlančių pagelbėti tvarkant konsulato reikalus. ,,Būsiu atvira naujoms idėjoms, esu dėkinga visiems už pastabas bei pasiūlymus”, – sakė konsulė.


kosul
Naujoji LR garbės konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskaitė-Navarrette su LR premjeru Andriumi Kubiliumi.