Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Liūda Rugienienė, Janina Udrienė Michigan apygardos pirmininkė, Valdas Piestys, Gražina Kriaučiūnienė, Laura Garnytė, Laima Maziliauskienė. Antroje eilėje (iš kairės):  Linas Orentas, Algis Zaparackas (garbės konsulas), dr. Romualdas Kriaučiūnas, Virga Simaitytė, Rigonda Savickienė, kun. Gintaras Jonikas, Narimantas Udrys, Irena Orentiene, Aleksas Mitrius Detroito apylinkes pirm., Juozas Orentas.  Juozo Vaičiūno nuotr.

Lietuviška dvasia gyva Michigan lietuvių darbuose

LAURA GARNYTĖ

JAV LB Michigan apygardos suvažiavimas, įvykęs šių metų rugsėjo 10 d. subūrė 18 dalyvių, kurie pasidžiaugė ne tik jau nuveiktais darbais. Buvo smagu išgirsti apie planus, mintis ir idėjas, kurias ruošiamasi įgyvendinti ateityje.

Suvažiavimas prasidėjo kunigo Gintaro Joniko invokacija: prisimintas Marijos apsireiškimas Šiluvoje ir sukalbėta malda. Ataskaitiniam metiniam suvažiavimui pirmininkavusi Janina Udrienė pristatė suvažiavimo darbotvarkę. Suvažiavimo sekretorė Gražina Kriaučiūnienė perskaitė praėjusių metų suvažiavimo protokolą. Buvo sudaryta mandatų komisija (Juozas Orentas, Linas Orentas).

Suvažiavime buvo perrinkta apygardos valdyba. Antrajai trejų metų kadencijai išrinkta prieš tai sėkmingai dirbusi valdyba: pirmininkė Janina Udrienė, sekretorė Gražina Kriaučiūnienė ir iždininkas Valdas Piestys. Suvažiavime buvo džiaugsmingai pristatyti į JAV LB XX Tarybą naujai išrinkti nariai: Andrius Anužis, Laura Garnytė, Laima Maziliauskienė ir Robertas Selenis. Pasidžiaugta, kad į lietuvišką visuomeninę veiklą įsitraukia jauni žmonės. Tarybos nariams palinkėta gerų ir sėkmingų darbų įgyvendinimo.

Suvažiavime Valdas Piestys pristatė Grand Rapids apylinkės pirmininkės Jolantos Paalksnienės paruoštą pranešimą apie šios apylinkės praėjusių metų veiklą. Pasidžiaugta, kad apylinkė sulaukė JAV LB Krašto valdybos pagyrimų už aktyvią apylinkės veiklą (surengė Vasario 16osios ir Kovo 11osios minėjimus, dalyvavo etniniame festivalyje, sėkmingai išlaikė ,,Baltijos kranto” mokyklėlę).

Suvažiavime netruko linksmo juoko ir entuziazmu sklindančių kalbų. Detroit apylinkės pirmininkas Aleksas Mitrius taip pat pasidalino jau nuveiktų darbų rezultatais. Pasidžiaugta, kad ir vėl pradėti ,,Žiburio” mokyklos mokslo metai, kad į klases susirinko nemažas būrys jaunųjų lietuvaičių. Prisimintas sėkmingai suorganizuotas JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas, įvykęs šių metų kovo 10 d. Taip pat buvo išreikštas susirūpinimas ir pateiktos naujos idėjos, kaip pritraukti jaunimą į lietuvišką veiklą, kad jiems būtų įdomu ir malonu bendrauti. Viena iš idėjų – įrengti tinklinio žaidimo aikštelę parapijos teritorijoje. Planuojama surengti Naujųjų metų sutikimą Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų parapijos Kultūros centre. Pasidžiaugta pradėjusiu gyvuoti ,,Facebook” puslapiu ,,Lithuanian Life Detroit”, kuriame lietuvaičiai gali rasti informaciją apie apylinkėje vyksiančius renginius, taip pat pasidžiaugti jau įvykusių renginių akimirkomis. Tai puiki galimybė ne tik pasidalinti nuotraukomis, bet ir geras būdas palaikyti ryšį, gauti bei teikti informaciją apie apylinkės veiklą.

Suvažiavime taip skambėjo apygardos pirmininkės Janinos Udrienės pranešimas, kuriame pasidžiaugta sėkmingai įgyvendintais darbais – surengti M. K. Čiurlionio minėjimas bei apylinkės pirmininkų suvažiavimas. Buvo taip pat prisiminti rinkimai į JAV LB Tarybą, pateikti rinkimų rezultatai bei statistika apie rinkimuose dalyvavusių asmenų skaičių. Pasidžiaugta, kad balsuotojų skaičius didėja. Tai rodo, kad žmonės yra neabejingi JAV LB veiklai.

Apygardos iždininkas Valdas Piestys pateikė ataskaitą apie praėjusių metų biudžetą. Netruko ir kitų pasisakymų apie lietuvišką veiklą, jaunimo skatinimą ir įtraukimą į lietuvišką veiklą. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl ,,Draugo” laikraščio vyr. redaktorės likimo, bei išreikšti kiti siūlymai dėl lietuviškos visuomeninės veiklos, kurie bus pateikti JAV LB Krašto valdybai per JAV LB XX Tarybos suvažiavimą, įvyksiantį šių metų rugsėjo pabaigoje Atlanta, GA. Ataskaitinis metinis suvažiavimas buvo užbaigtas bendra nuotrauka bei gera nuotaika. Vyravo noras tęsti jau pradėtus darbus bei pasiryžimas sėkmingai pradėti naujus.