jusk

Čikagos lietuviška pradžia: kun. Juozas Juškevičius


TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, SJ

Lietuviai, kaip ir kiti žmonės, mėgsta būti pirmi sporte, moksluose, meno pasaulyje. Įdomu žinoti, kas buvo pirmi lietuviai vienoje ar kitoje pasaulio vietoje. Augdamas Waterbury, Connecticut, iš vietinės amerikiečių spaudos žinojau, kad pirmieji lietuviai atvyko 1845 m. iš Pennsylvania valstijos, kažkur užsirašiau ir atvykusiojo pavardę. Atsiradus Brazilijoje, rūpėjo surasti žinių apie pirmuosius lietuvius tame krašte. Pasisekė susekti tik 1888 m., o kiek simboliškai – apie tvirtovę Itamaraca saloje, Pernambuco valstijoje, 1631 m. pastatytą Biržų Radvilų tarnautojo lenko, ir, aišku, apie mišrią latvių-lietuvių koloniją Tobago saloje, 1624 m. prie Venesuelos žemėlapiuose palikusią vietovardį ,,Kuršių įlanka’’.

Čikagoje lietuviška pradžia gana aiškiai nusakyta senose vietos lietuvių istorijose – pirmasis vardu žinomas lietuvis yra kun. Juozas Juškevičius, į Čikagą atvykęs 1869 m. spalio mėn. Sunku tikėti, kad jis tikrai yra pirmasis lietuvis, nes Illinois-Michigan kanalą nuo 1836 m. kasė lenkai, rusai ir kitos tautybės žmonės, pasitelkę angliakasius iš pietų Illinois, kai pasiekė Lemont uolėtą žemės paviršių. Tais laikais, kaip ir iš kun. Juškevičiaus išgyvenimų matyti, tautybių ribos nebuvo tokios ryškios, pavardės buvo rašomos anų laikų rašyba, kartais ir imigracijos įstaigų iškreiptos ar pačių žmonių suamerikietintos. 1870 m. žinomos trys lietuvių pavardės. Europiečiai kunigai mokėdavo daug kalbų, patarnaudavo ne tik savo tautiečiams.

1994 m. ,,Draugas’’ išspausdino trumpą rašinėlį kun. Juškevičiaus atvykimo 125 metų proga su Šv. Bonifaco kapinių sklypus pažyminčios kaladėlės nuotrauka, nes jokio paminklo ar užrašo tada nebuvo. Šių metų liepą pagaliau įmūrytas paminklinis akmuo su įrašu, kad tai – pirmasis lietuvis kunigas, apsigyvenęs Čikagoje. Paminklą parūpino ir visus kapinių reikalus tvarkė Donald Petkus Jr., Petkus laidotuvių namų savininkas.

Sumanymą įgyvendinti trukdė nežinoma Juškevičiaus gimimo ir neaiški jo mirties data – du įprastiniai antkapio duomenys. Pagal Šv. Bonifaco kapų knygą, kunigas palaidotas 1881 m. kovo 7 d., būdamas 78 metų amžiaus. Tačiau mirusysis prieš tai dvejus metus gulėjo Šv. Adalberto kapinėse. Lietuvių ir lenkų šaltiniai gimimo metus nurodo 1809/10, nes 1869–1870 m. minėta jį esant 60 metų amžiaus, kitur – 69 metų. Šių duomenų dar ieškoma, tačiau akmenyje iškalti 1803–1879 metai. Daug istorinės medžiagos surado Pal. Jurgio Matulaičio misijos parapijietė Barbara Kotler.

Viename laiške kun. Juškevičius rašo buvęs klebonu, dekanu ir kanauninku Naugarduke (tuo metu Zwinogrudek, dabar – Navahrudak, Nowogrudek). Vaclovas Biržiška į lietuvių autorių sąrašą įtraukė Juškevičių, tikriausiai buvusį 1852 m. Karaliaučiuje išleistos knygelės ,,Metas Losku arba Jubileuszas” autorių. Juškevičius viename laiške mini studijavęs Sorbonoje ir Romoje, tą kartoja ir lenkai istorikai. Kunigą dėl 1863 m. sukilimo caras ištrėmė į Samarą. Iš Sibiro jis pabėgęs į Japoniją, tada – į Braziliją. Pietų Brazilijoje jėzuitai patarė keliauti į JAV, nes Brazilijoje lietuvių tuomet nebuvę. Kunigas vėliau teigė, kad jį išsikvietė Čikagos lenkai.

Prieš 140 m. keli lietuviai kunigai kartu su seminarijos (tikriausiai Seinų) pažįstamais lenkais aptarnavo tikinčiuosius Wisconsin valstijoje. Kun. Juškevičius minimas 1867 m. Sharon vietovėje, kur jau gyveno daug lenkų, kaip ir Texas, Michigan valstijose, Čikagoje vėliau – nuo 1850 iki 1869 m. lenkų skaičius išaugo iki 400–600 šeimų. 1869 m. spalį Čikagos vyskupijos valdytojas naujai steigiamos, pirmosios lenkų parapijos Šv. Stanislovo Kostkos pirmuoju klebonu paskyrė kun. Juškevičių, kurį pažinojo imigrantams patarnaujantys jėzuitai. Dalis lenkų parapijiečių nebuvo klebonu patenkinti, palaikydami pusmečiu vėliau atvykusį lenkų tautybės kunigą. Šeši kaukėti vyrai Juškevičių grąsindami primušė. Lenkai istorikai sako, kad kun. Juškevičius buvęs vidinės lenkų nesantaikos tarp ,,klerikalų” ir ,,nacionalistų” auka. Dėl įrodymų stokos byla teisme atmesta, kunigas iškeliavo į Mt. Carmel, Pennsylvania. Tais laikais kunigai daug keliaudavo, lankydami mažas bendruomenes, klausydami išpažinčių ir, kiek gali, padėdami. 1871 m. Juškevičius atsiranda Minnesota Watertown, kur įsteigia parapiją Winona (ši vyskupija domisi kun. Juškevičiaus istorija, aplankė jo kapavietę). 1874–1876 m. Juškevičius jau vėl Pennsylvania, kur įsteigia Šv. Adalberto (Vaitiekaus) lenkų parapiją Shamokin. Aršesniems parapijiečiams netiko, kad jų klebonas kartais pamokslus sako lietuvių kalba, išdaužė klebonijos langus. 1876–1877 m. kunigas Nanticoke įkūrė Šv. Stanislovo parapiją, 1878– 1979 m. aptarnavo Šv. Vaclovo parapiją šiaurės Minnesota.

Sugrįžo į Čikagą, kur buvo globojamas vokiečių Kunz šeimos. (Verslininko Martin Kunz sūnus jau XX a. tapo miesto tarybos nariu, atstovu ir senatoriumi Springfield.) Juškevičius mirė 1879 m., palaidotas 1872 m. įsteigtose Šv. Adalberto lenkų kapinėse, o 1881 m. perkeltas į 1863 m. įkurtas Šv. Bonifaco vokiečių kapines, kuriose sklypą kaip tik savo globojamam kunigui palaidoti Kunz šeima nupirko. (Ten 1887 m. palaidota Hedwig, 1906 m. – Martin Kunz.) Čikagos arkivyskupijos archyve ir mirusių kunigų sąraše kun. Juškevičiaus įrašų nėra išlikę.
jusk

Pagrindinė kun. Juškevičiaus įsteigta parapija Čikagoje išaugo į pačią didžiausią lenkų bendruomenę, gal net visame pasaulyje. Kaip ir lietuvių atveju, lenkai ir kitų tautybių imigrantai pirma įkurdavo draugiją parapijos steigimu rūpintis. Tokią 1864 m. suburtą rado ir kun. Juškevičius. Draugija savo vardu pirko sklypus ir statė bažnyčią, kol vyskupija, pagal JAV vyskupų bendrą nuosprendį, perėmė nuosavybę. Panašūs keblumai ištiko ir seniausią lietuvių Šv. Jurgio bažnyčią Shenandoah, Pennsylvania. Ten komitetas parapijai įsteigti susibūrė 1872 m. Čikagos lietuviai 1886 m. įkūrė Šv. Kazimiero draugiją parapijos steigimu rūpintis, 1892 m. jau stovėjo seniausia Šv. Jurgio bažnyčia, nugriauta savo 1999 m.

Apie kun. Juškevičiaus asmenybę iki šiol aptikti šaltiniai yra šykštūs. Jo įpėdinis Čikagoje kaltino kunigą nesugebėjusį parapijiečių sutvarkyti ir susidoroti su ,,girtuokliais”. Vyskupijos valdytojas juo buvo patenkintas (tuomet vyskupas nepagydomai sirgo, laukė naujai paskiriamo), kaip ir dauguma parapijiečių. Būtų labai tinkamas uždavinys moksliniam darbui daugiau apie kun. Juškevičių (lenk. Josef Juszkiewicz) sužinoti, ištirti ir aprašyti. ,,Lietuvių enciklopedija’’ kun. Juškevičių kildina iš Vilniaus srities, tačiau Vilniaus vyskupijos kunigų žinynuose tokios pavardės nėra. Paminklo komitetas stengiasi rasti daugiau ir tikslesnių duomenų.
Tėvas Antanas Saulaitis, SJ ir laidotuvių namų direktorius Donald Petkus. Dainos Čyvienės nuotr.


jusk