Šv. Kazimiero lit. mokykla pradėjo mokslo ir pažinimo kelionę

DAURAS DARGIS

Regis, tai buvo eilinis rudenėjančio Los Angeles šeštadienio rytas. Gal toks ir buvo, bet tik ne lietuvių bendruomenės šeimose. Jau rugsėjo 8 dienos rytą mūsų parapijos prieigose buvo jaučiamas pagyvėjimas. Pailsėję per vasarą mūsų senosios mokyklos pastatai vėl suklego nuo vaikų balsų. Nuo pat ryto gražiai išsipuošę vaikai negalėjo atsidžiaugti vėl sutikę savo draugus, dalinosi praėjusios vasaros įspūdžiais ir prisiminimais. Mokyklos kiemas buvo pilnas šurmulio. Tėveliai irgi stengėsi neatsilikti nuo savo vaikų – buvo daug šypsenų ir kalbų. Jau 63ą kartą šventė atėjo į mūsų kiemą.

Laikrodžiui išmušus 9 val. r., pirmos mokslo dienos šventės vadžias į savo rankas tvirtai perėmė mūsų nepailstančioji Marytė Sandanavičiūtė Newsom, visų mylima ir gerbiama direktorė, pradėjusi 26uosius vadovavimo mokyklai metus. Iš viso šioje mokykloje ji dirba per 30 metų. Buvo sukalbėta malda, prašant, kad Dievo šviesa lydėtų visus, pagerbta Amerikos vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas. Kelionė per mokslo ir pažinimo kalnus ir kalnelius prasidėjo.

Prieš sėdant į suolus visi mokinukai ir jų tėveliai buvo pakviesti į Šv. Kazimiero bažnyčią trumpoms maldoms ir susikaupimui bei maldų pynei. Kadangi rugsėjo 8ta skirta Šiluvos Marijos garbei, buvo iškilmingai įnešta Švč. Mergelės Marijos vėliava. Mokytoja Žydra Van Der Sluys iškilmingai vedė maldas, kuriomis prašyta Marijos užtarimo.

Mūsų mielos mokytojos priėjo prie savo auklėjamų klasių mokinių, susipažino su naujais auklėtiniais ir, paėmusios juos savo globon iki pat mokslo metų pabaigos, nuvedė į salę oficialiam mokslo metų atidarymui. Salėje sveikinimo kalbą pasakė direktorė. Buvo perskaityti LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės, LR užsienio reikalų ministro Audronio Ažubalio, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės Daivos Navickienės ir kitų sveikinimai, palinkėjimai, pasidžiaugta vis gausėjančiu mokinių būriu (šiais metais tikimasi sulaukti per 150 mokinių).

Mokiniai buvo supažindinti su mokytojomis bei pagrindinėmis taisyklėmis. Žodį tarė ir tėvų komiteto pirmininkas Augis Gedgaudas. Pagyrimo raštais buvo apdovanoti net 30 mokinių, kurie praėjusiais mokslo metais pasižymėjo ypač pavyzdingu lankomumu. Taip pat buvo pranešta, kad tiems mokiniams, kurie praėjusiais mokslo metais nepraleido nė vieno šeštadienio, bus sumažinti mokslapinigiai.

Pasibaigus oficialiajai daliai, mokytojai ir mokiniai pradėjo mokslo žinių siekimo kasdienybę. Tėveliai su pasididžiavimu ir pasitikėjimu palydėjo akimis savo per vasarą paaugusius vaikus į klases, o patys suskubo rūpintis registracija.

Mokyklos direktorė tiesiog negalėjo atsiginti nuo tėvelių klausimų ir aktyvumo. Registracija vyko kaip visada greitai. Prie mokyklos raštinės vedėjos Laimos Gajauskienės stalo gyvenimas virte virė – visiems reikėjo naujų vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių, tik spėk suktis. Tačiau užvis labiausiais visi norėjo būti arčiau Dalios Ragauskienės virtuvės durų, iš kur sklido per vasarą primirš  tas skanus lietuviškų cepelinų kvapas, daug kam priminęs mūsų Tėvynę.

Pirmoji mokslo metų diena prabėgo nepastebimai greitai. Šventės baigėsi. Pasibaigus pamokoms, mokiniai iš klasių išėjo jau susirūpinusiais veidais – šventės šventėmis, o namų darbus mokytojos vis tiek užduoda. Tokia kasdienybė bei šventės tęsis visus 32 šeštadienius, kurie praeis taip pat greitai bei prasmingai, kaip ir visi iki šiol buvę mokslo metai.
Sėkmės Jums, mokiniai, sėkmės Jums, mokytojai, sėkmės Jums, tėveliai! Dar kartą sveikiname visus su naujais mokslo metais.

Dauras Dargis – Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Lietuvos istorijos ir geografijos mokytojas.