michMichigan apygardos suvažiavimo dalyviai: Vytautas Jonaitis, Janina Udrienė, pirm. Liūda Rugienienė, Garbės konsulas Algis Zaparackas, antroje eilėje: Artūras Stapušaitis, Kęstutis Černis, Vytas Raguckas, Eleonora Raguckienė, Narimantas Udrys, Leokadija Kizlauskienė, dail. Danguolė Jurgutienė, Kazys Kizlauskas ir Kastytis Giedraitis.

MICHIGAN APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

LIŪDA RUGIENIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės Michigan apygardos metinis suvažiavimas įvyko rugsėjo 30 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre.

Suvažiavime dalyvavo apygardos ir apylinkių valdybų nariai, apylinkų išrinkti atstovai ir Tarybos nariai. Svečių teisėmis taip pat dalyvavo LB garbės konsulas Algis Zaparackas ir dailininkė Danguolė Jurgutienė.

Apie apygardos ribose vykusią veiklą buvo išklausyta keletas pranešimų.

Grand Rapids apylinkės pranešimą, atsiųstą pirmininkės Jolantos Paalksnienės, perskaitė Vytautas Jonaitis. Galima pasidžiaugti, kad Grand Rapids apylinkė šiais metais surengė Lietuvos nepriklausomybės ir birželio trėmimų minėjimus, dalyvavo miesto muziejaus etninių kraštų festivalyje, tačiau svarbiausia – atgaivino lituanistinę mokyklą, kuriai vadovauti sutiko Svaja Mikulionytė.

Apie Detroit apylinkės veiklą kalbėjo pirmininkas Algis Rugienius. Detroit apylinkė taip pat surengė Lietuvos nepriklausomybės minėjimą, o svarbiausias metų renginys buvo Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė, surengta kartu su Michigan apygarda.

Apygardos pirmininkė Liūda Rugienienė plačiau papasakojo apie tūkstantmečio šventę. Šeštadienį vakare, balandžio 18 d., buvo atidaryta paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje”. Parodą ypatingai meniškai parengė iš Lietuvos atvykę menininkai, o visuomenei ją pristatė JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė. Sekmadienį prof. dr. Bronius Makauskas skaitė paskaitą ,,Lietuvos istorija laiko tėkmėje”. Meninę programos dalį atliko Laima Maziliauskienė, Kristina Petrauskaitė ir Ada Šimaitytė.
Tūkstantmečio proga apygarda buvo paskelbusi vaikams konkursą ,,Vaikai piešia Lietuvos gimtadienį”. Konkurse dalyvavo penkiasdešimt Detroito ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokinių. Laimėjusiems buvo įteiktos piniginės premijos. Visi mokinių darbai buvo nufotografuoti ir išspausdinti specialiame leidinyje, kurio kopiją vedėja Vida Pekorienė nuvežė į Nacionalinę Martyno Mažvydo nacionalinę biblioteką.

Šį rudenį Grand Rapids savo naujoje lituanistinėje mokykloje žada tūkstantmečio konkursą užbaigti.

Gegužės mėn. buvo vykdomi rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės XIX Tarybą. Michigan apygardoje kandidatavo ir laimėjo keturi atstovai: tai Birutė Bublienė, Kastytis Giedraitis, Rasa Karvelienė ir Linas Orentas. Michigan apygardoje balsavime dalyvavo lygiai tiek pat asmenų, kiek prieš trejus metus, kas nudžiugino rinkimų komisijų narius, nes kitose vietovėse balsuotojų skaičiai sumažėjo. Visi naujai išrinkti Michigan atstovai rengiasi dalyvauti Tarybos sesijoje Denver mieste.

Suvažiavimas priėmė dvi rezoliucijas ir padėką:

1. Lenkijos spauda informuoja, kad JAV atsisako savo planų Lenkijoje ir Čekijoje įkurdinti priešraketinę sistemą; JAV administracija daug dėmesio skiria Rusijai ir mano, kad pasaulio problemoms spręsti reikalinga Rusijos pagalba, todėl Baltijos kraštams gresia pavojus pasilikti NATO ir ES kraštų buferine zona. Siūlome, kad JAV LB Krašto valdyba stengtųsi susitikti su JAV administracija aukščiausiame lygyje ir išsiaiškintų JAV poziciją Baltijos kraštų atžvilgiu.

2. Michigan apygarda pakartotinai ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo skubiau priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, kuris leistų lietuvių kilmės LR piliečiams, įsigijusiems Lietuvos pilietybę gimimu, jų vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams išsaugoti Lietuvos pilietybę.

3. Michigan apygardos lietuviai dėkoja JAV Kongresui, ypatingai Michigan valstijos atstovams už H./Res. 285, kuri sveikina Lietuvos Respublikos žmones Lietuvos vardo tūkstantmečio sukakties proga.

Po ilgametės veiklos iš apygardos valdybos pareigų pasitraukė Liūda Rugienienė, Vytautas Jonaitis ir Jonas Urbonas. Į naują valdybą išrinkti pirmininkės pareigoms Janina Udrienė, Vytas Raguckas ir Gražina Kriaučiūnienė.

A. Rugienius pasveikino naują valdybą ir padėkojo pareigas ėjusiems.