njmokNaują lituanistinę Centrinio New Jersey, NJ mokyklėlę ,,Lietuvėlė” palaimino kun. Petras Burkauskas.

Mažoji „Lietuvėlė” Amerikoje

RASA MILIŪTĖ

Nustūmęs vasaros karščius, rudeniškais žiedais pasidabinęs, rugsėjis šiemet ypač džiugiai pasitiko Centrinio New Jersey Lietuvių Bendruomenę. Rugsėjo 4ąją 38 lietuviukai, lydimi tėvelių, senelių ir kaimynų, susirinko Estų namuose, Jackson, NJ, į didelę šventę – naujos lituanistinės mokyklėlės „Lietuvėlė” atidarymą. Ne tik Centrinio New Jersey lietuviai juos pasveikinti skubėjo, bet ir svečiai iš toliau savo palaikymą bei palinkėjimus išsakyti atvyko. Net gamta džiaugėsi šia ypatinga diena, augalotų medžių apsuptyje dovanodama giedrą dangų, saulutės šypseną bei lengvu vėjo dvelksmu gaivindama.

Lietuvišką rugsėjį priminė aikštėje pabarstyti spalvingi klevo lapai, o vaikiškas klegesys bei šypsenos veiduose ne vienam pažadino vaikystės mokyklinių dienų atsiminimus, kai daugelis iš mūsų, dabar jau suaugusių, dar Lietuvoje gyvendami į klases skubėjome...

Šventė prasidėjo Lietuvos, Estijos ir Amerikos valstybinių vėliavų plazdėjimu, nešamų per aikštę ir lydimų būsimų mokinukų bei mokytojų. Trys vėliavos – simboliai trijų šalių ir skirtingų tautų, kurių keliai čia susipynė. Lietuviai, kuriantys gyvenimus svečioje šalyje Amerikoje, neturėdami šiame Centrinio New Jersey regione savo susibūrimo namų nei lietuviškos bažnyčios, susidraugavę su Amerikos estais, po Estų namų stogu įkūrė lietuvišką mokyklą.
 
* * *
Suskambo kanklių stygos ir kepures susirinkusiems kėlė grakščiosios „Kepurinės” šokėjos.

„Mažoji ‘Lietuvėlė’ jau Amerikoje!” – tokiais žodžiais mokyklos organizatorė ir vadovė Auksė Motto paskelbė iškilmių pradžią, visus pasveikindama ir kviesdama Tautiškai giesmei. „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!” – labai prasmingai nuskambėjo paskutinės himno eilutės, jaudulį sukėlusios ne vienam šventės dalyviui. Bendruomenės lietuvių susitelkimas mokyklėlės įkūrimo sumanymą pavertė tikrove. Juk tik vienybėje susibūrę lietuviai savo darbu, idėjomis, parama ir geranoriškumu per tokį trumpą laiką – vos penketą mėnesių – įgyvendino tai, apie ką iki šiol ne retas čia gyvendamas tik pamąstydavo. Bendrijos lietuviai vieningai triūsė, dalyvavo talkose Estų namuose, pelnydami estų pagarbą. Tos draugystės ir savitarpio supratimo pasekmė – susitarimas dėl mokyklėlės po Estų namų stogu. Auksarankiai bendruomenės vyrai ir darbščios moterys atnaujino apleistas patalpas, savo lėšas ir laiką aukodami, kad mokinukams būtų jauku ir šviesu. Svarbiausią darbą nuveikė mokyklos vadovė A. Motto. Ji rinko informaciją apie mokyklos steigimo sąlygas, rūpinosi visais formalumais, taip pat mokytojų būrį subūrė bei nepavargo ragindama tėvelius, kad savo atžalas paskatintų mokytis lietuviško žodžio.

Nuskambėjus Tautiškai giesmei, susirinkusius pasveikino Loreta Garretson, mokinių tėvelių atstovė, cituodama persų filosofo Rumi žodžius: ,,Tegul meilė jumyse tampa tuo, ką jūs darote. Yra šimtai būdų parklupti ir pabučiuoti žemę.”

Garbės svečias kunigas Petras Burkauskas iš Philadelphia Šv. Andrejaus bažnyčios linkėjo sėkmės „Lietuvėlei” ir kvietė visus bendrai maldai bei nepamiršti Dievo, kurio valioje mūsų visų kasdienybė, pasiekimai ir ateinanti diena. Patirtimi vykdant A. P. P. L. E švietimo programą Lietuvoje, dalijosi ilgus metus Amerikoje pedagoginį darbą dirbusi Vida LanysAnton, A. P. P. L. E programos koordinatorė. Ji pastebėjo, jog šiuolaikiškas mokymas ir mokinių ugdymas turėtų būti pagrįstas vaikų sudominimo principu, kad mažieji besimokydami nejaustų prievartos. Linkėjo atrasti raktą į vaikų širdis mokytojoms, pažadėdama dalintis savo patyrimu.

 Nuotaikingai nuskambėjo Jono Vytauto Dunčios, svečio iš Philadelphia palinkėjimai. Gimęs Amerikoje, prisiminęs savo patirtį lietuvių kalbos besimokant, vaikučius paragino stengtis protėvių kalbą pamilti, nesigailint savaitgalių žaidimus iškeisti į lietuvišką knygelę ir lietuviškai kalbančius draugus mokykloje. ,,Dabar madinga būti pasaulio piliečiais, tačiau jeigu tautos supanašės, nesaugos gimtosios kalbos ir savo tautiškumo, pasaulis pasidarys labai neįdomus ir pilkas”, – sakė svečias.

,,O viskas prasidėjo nuo merginų vakarėlių…” – mokyklos atsiradimo istoriją priminė susirinkusiems Linas Pileckis, mokyklos tėvų komiteto pirmininkas. Tikrai, sumanymas įkurti mokyklą gimė Lietuvių Bendruomenės moterų vakaronių pokalbiuose. Ne viena mama pasvajodavo, jog gera būtų turėti lituanistinę mokyklą čia, vietoje, kad nereikėtų vežioti savaitgaliais vaikų į Philadelphia ar Elizabeth mokyklėles, kurios yra ne taip jau arti ir atima daug brangaus laiko tėveliams, o tolimos kelionės vargina vaikučius.

Mokiniams – eiti pažinimo keliu, siekti minties šviesos, mokytojų kolektyvui ištvermės ir neprarasti entuziazmo Bendruomenės vardu palinkėjo šių eilučių autorė, o tėvelius pakvietė šeimoje ugdyti lietuviškumą ir puoselėti lietuvių kalbą, nes tik šeima yra tautos gyvybė ir be tėvų pagalbos mokytojai netaps visagaliais.

Nors jau Centrinio New Jersey LB yra suteikusi paramą mokyklai, atliekant patalpų atnaujinimo darbus, šventės proga rado galimybę dar skirti praėjusių švenčių metu nelengvai uždirbtų lėšų mokyklos įkurtuvėms. V. Latvys, Bendruomenės valdybos narys, ,,Lietuvėlei” nuo bendrijos įteikė paramos čekį. Mokyklėlės iždą papildys ir ,,Ventus Autocenter” piniginė auka, įteikta mokyklėlės atidarymo proga. Net ,,geroji fėja” apsilankė šią dieną. Ją įkūnijusi Loreta Balčaitienė apdovanojo moterišką mokytojų kolektyvą asmeninėmis dovanėlėmis, palinkėdama joms išlikti ne tik stiprioms mokslo metais, bet ir moteriškai žavioms. Mokyklai aukojo ne vienas bendruomenės lietuvis.

* * *
Po sveikinimų ir svečių prakalbų mažieji džiugino nuostabiu koncertėliu. Mokytojos Auksė Motto, Violeta Kondrotienė, Rasa Lukošienė, Onutė Stučkienė, Eglutė AntušaitėVitkauskas nepagailėjo laiko ir energijos, ruošiant vaikučius pasirodymui. Net patys mažiausi, gimę jau čia, Amerikoje, deklamavo eilėraštukus lietuviškai, savo nuoširdumu pavergdami žiūrovų širdis.

Muzikos mokytojai Violetai Kundrotienei akompanuojant vaikų choras padainavo ir lietuviškas daineles, o po to į aikštės vidurį ,,atskrido” mama Pelėda su pelėdžiukais: vyresnės mergaitės Ainutė Balčaitytė ir Kamilė Lukošiūtė talkino mažiesiems, vaidinant spektakliuką ,,Tuoj ir rytoj”. Nereikia atidėti rytojui to, ką galima ir reikia padaryti šiandien – pagrindinė vaidinimo mintis labai prasminga ne tik vaikams, bet ir mums, vyresniems lietuviams. Negalime laukti, kol mūsų jaunoji karta suaugs ir apsispręs dėl savo pasirinkimo. Jau šiandien turime rūpintis, kad mūsų vaikai užaugtų tikrais lietuviais, mūsų pareiga skiepyti jų patriotiškumą ir tautinę savimonę.

Po koncertėlio vaikų laukė dovanėlės nuo Centrinio New Jersey LB – rašymo ir piešimo priemonių rinkinėliai, kuriuos vaikams dalijo Jūratė Jakonytė ir Ingrida Šeduikis. Vaikų šurmuliu alsavo visa aikštė, o džiaugsmingas jaudulys tiesiog tvyrojo ore, kada mokytojoms buvo dovanojamos spalvingų žiedų puokštės.

* * *

Gėlių glėbiu nešina ,,Lietuvėlės” vadovė A. Motto pakvietė visus prie mokyklos svarbiausiai iškilmių akimirkai – peržengti mokyklos slenkstį. Susikaupėme maldai. Aukščiausiojo globos ir malonės prašė kunigas Petras, laimindamas mokyklėlę, būsimus mokinukus ir visus susirinkusius. Garbiam svečiui buvo suteikta privilegija perkirpti juostą – simboliškai atverti duris į mažąją ,,Lietuvėlę”. Ir mokinukai, ir svečiai sugužėjo vidun į šventiškai papuoštas, dar dažais kvepiančias klases. Šventė baigėsi gardžiomis vaišėmis, kurias išradingai paruošė vaikučių mamytės.

Įspūdingas ir gražus renginys! Bet tai tik pradžia. Laukia nelengvas darbas ne tik mokytojų, bet ir visų mūsų Bendruomenės lietuvių. Kad mokyklėlė neišnyktų ir dar ilgai gyvuotų, reikia ne tik lėšų, kurių labai trūksta vadovėliams ir mokymo priemonėms, bet ir visų mūsų pastangų bei vienybės. Kviečiame visus paremti naują šviesos ir pažinimo židinėlį. Tik nuo mūsų visų priklausys, ar mažoji ,,Lietuvėlė” taps lietuvybės švyturiu Amerikos žemėje, ar pateisins ir garsins gimtosios žemės Lietuvos vardą, mūsų protėvių šlovę. Jaunoji karta – mūsų ateitis ir tautos išlikimo sąlyga. Tik nuo mūsų priklauso, ar tose mažose širdutėse užsiliepsnos meilė Lietuvai ir lietuviškai kalbai.

Norintys paremti lituanistinę mokyklą ,,Lietuvėlė” prašome siųsti aukas adresu:

Lithuanian Educational Council of The US,

 ,,Lietuvele” Lithuanian School,
3016 Stowe Ln.,
 Mahwah NJ 07430-3498.

njmok
Net patys mažiausieji deklamavo eilėraštukus lietuviškai.

njmok
,,O viskas prasidėjo nuo merginų vakarėlių…” – mokyklos atsiradimo istoriją priminė susirinkusiems Linas Pileckis, mokyklos tėvų komiteto pirmininkas.

njmok
Mama Pelėda su pelėdžiukais vaidinant spektaklį ,,Tuoj ir rytoj”.