detroit
Krepšinio sirgaliai Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre stebi Lietuvos–Vokietijos krepšinio rungtynes. Liūdos Rugienienės nuotr.

Įvykių ir renginių pynė prie Detroit


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Janinos Udrienės buvau paprašytas aprašyti JAV LB Michigan apygardos metinį suvažiavimą, įvykusį š. m. rugsėjo 11 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre, Southfield, MI. Aprašyti tik suvažiavimą reikštų dirbtinai atskirti vieną giją iš tą dieną vykusių įvykių ir renginių pynės, todėl noriu aptarti visą tos dienos pynę.

Rugėjo 11 d. kaip tik buvo Švč. Mergelės Marijos gimimo šventė – Šilinės. Tai dienai pritaikytą pamokslą pasakė svečias iš Romos kun. Mindaugas Grigalius, priminęs, jog kaip tik tą dieną Lietuvoje tūkstančiai žmonių rinkosi iškilmėms Šiluvoje. Savo pamoksle jis ypač pabrėžė meilės svarbą tikinčiųjų gyvenime. Nežinau, ar svečias žinojo apie tą dieną įvyksiantį apygardos suvažiavimą, bet vienoje savo pamokslo vietoje teigė, kad, „jeigu mylime Dievą, bus lengva mylėti žmones, turinčius pareigas”. Buvo prisiminta ir tą dieną prieš 10 metų Amerikoje įvykusi tragedija, kur beveik 3,000 žmonių žuvo nuo teroristų išpuolio.

Po šv. Mišių parapijiečiai rinkosi į svetainę, kur su ,,Ilgiausių metų!” ir ,,Napoleono’’ tortu buvo atšvęsti tą mėnesį gimusiųjų gimtadieniai. Tuoj po to trijų Michigan apylinkių atstovai bei svečiai (viso 15a) rinkosi metiniam suvažiavimui, kuriam pirmininkavo apygardos pirmininkė Janina Udrienė. Invokacijoje kun. Gintaras Jonikas dėkojo Dievui už Lietuvos laisvę, prašė palaimos atliekant užsibrėžtus darbus.

Per keliolika minučių buvo priimta darbotvarkė, pernai metų suvažiavimo protokolas. Po to buvo išklausyti trijų apylinkių, sudarančių Michigan apygardą, pranešimai. Sužinota, kad JAV yra per 60 LB apylinkių, nors apie tuzinas jų yra neveiklios. Prie jų priskirtina ir Lansing apylinkė.

Grand Rapids apylinkės valdybos pirmininkės Jolantos Paalksnienės pranešimą perskaitė Valdas Piestys. Pati pirmininkė tą dieną dalyvavo JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavime Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Grand Rapids mieste vyko apylinkės susirinkimas bei rinkimai. Kalėdų metu įvyko bendruomenės Kalėdų eglutė, sulaukta Kalėdų senelio. Programą atliko mokyklos ,,Baltijos krantas” mokiniai. Vasario mėnesio pradžioje dalyvauta miesto muziejaus organizuotame etninių grupių festivalyje, kurio metu rodyti gintaro gaminiai, lininiai audiniai, medžio dirbiniai ir kt. Ir vėl pasirodė ,,Baltijos krantas” mokiniai su direktore Venta Noris. Kovo pradžioje lietuvių parapijos bažnyčioje paminėta Lietuvos Nepriklausomybė, turėtas minėjimas, vyko mokyklos vaikų programėlė, rodytas filmas.

Metų veiklą trumpai apibūdino Detroit apylinkės valdybos pirmininkas Aleksas Mitrius. Buvo suruoštas Naujųjų metų sutikimas, Nepriklausomybės minėjimas, kuriame programą atliko ,,Žiburio” mokyklos mokiniai. Spalio 16 d. planuojamas Mikalojaus K. Čiurlionio minėjimas. Taip pat pranešta, kad ižde turima apie 7,000 dolerių.

Apie apygardos veiklą pranešimą perskaitė Janina Udrienė. Šalia šių pareigų ji taip pat yra JAV LB XIX Tarybos prezidiumo narė bei organizacinių reikalų komisijos pirmininkė. Kartu su Detroit apylinke, apygarda ruošė Vasario 16osios minėjimą. Paskaitininku buvo pakviestas JAV LB XIX Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis. Minėjime priimta rezoliucija buvo išsiuntinėta Michigan valstijos senatoriams ir Atstovų rūmų nariams – viso 17. Įdomu, kad iš kai kurių jų susilaukta ir atsiliepimų. Apygarda taip pat prisidėjo prie Liūdos Rugienienės surengtos spaudos parodos. Per metus pirmininkė apygardai atstovavo daugelyje renginių bei apeigų.

Po valandą trukusio suvažiavimo kai kurie dalyviai prisijungė prie Kultūros centro svetainėje didelį kompiuterio ekraną apspitusių lietuvaičių, laukiančių krepšinio žaidynių iš Lietuvos. Žiūrovai jau buvo pasipuošę sportiniais bei tautiniais marškinėliais, nusipirkę šašlykų ar kitos užkandos, gėrimų, pasiruošę aistringai palaikyti Lietuvos krepšinio komandą. Tą dieną Europos krepšinio čempionato žaidynių dėmesio centre buvo Lietuvos rungtynės prieš Vokietiją. Pačių žaidynių nematė iš toliau atvykę bendruomenininkai, kuriuos vaišėms į savo namus pakvietė apygardos pirmininkė su vyru Narimantu. Ten buvusieji apie tos dienos Lietuvos pergalę sužinojo tik iš vėliau atvykusių.

detroit
LB Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai: valdyba – (sėdi) Valdas Piestys, pirm. Janina Udrienė ir Gražina Kriaučiūnienė; atstovai – kun. Gintaras Jonikas, Rasa Karvelienė, Liūda Rugienienė, Aleksas Mitrius, Virga Šimaitytė, Rigonda Savickienė, Alė Butkūnienė, Andrius Butkūnas, Romualdas Kriaučiūnas ir Algis Rugienius. Algio Rugieniaus nuotr.