saul
Elaine Norkus, dr. Linas ir Rima Sidriai, Indrė Tijūnėlienė, dr. Rasa McCarthy.
,,Saulutės” spinduliai Čikagoje

INDRĖ RUDAITYTĖ-JESKE

Vaizdas tiesiog pasakiškas.  Nuo 82 aukštų dangoraižio ,,Aqua” verandos Čikagos miesto centre – akys negali viso grožio aprėpti.  Stovime didžiulėje verandoje, kuri apsodinta spalvingų ir skoningų sodelių, ir   džiaugiamės plačiu, banguotu Michigan ežeru rytuose ir įspūdingu Millenium Park pietuose tarp neįtikėtinai aukštų architektūrinių miesto pastatų.  Greitas žmonių judėjimas, stiklo/cemento dangoraižiai ir gamta susilieja į meno kūrinį. 

Šių metų rugpjūčio 21 d. vakare susirinkome ne tik pasigrožėti saulutės spinduliais, besileidžiančiais į ežerą, bet ir paremti ,,Saulutės” organizaciją.  Dr. Rasa ir Pat McCarthy suruošė šį vakarą mieste sušelpti Lietuvos našlaičius per ,,Saulutės” veiklą.  ,,Saulutė” arba ,,Sunlight Orphan Aid for Lithuania” buvo įsteigta 1993 metais ir lig šiol stipriai laikosi.  Organizacijos tikslas – ,,remti beglobius vaikus, našlaičius, daugiavaikes šeimas, invalidus vaikus, vaikų maitinimą mokyklose bei labdaros virtuvės ir Lietuvoje studijuojančius studentus”. 

Draugai, jaunimas, lietuviai ir nelietuviai, iš viso beveik šimtas, susirinko pabendrauti smagioje aplinkoje.  Be ,,Aqua” verandos naudojomės svečiams skirtais kambariais.   Viduje svečius linksmino ,,Tadas su gitara”. Tai Tadas Birutis, kuris padovanojo savo vakarinę programą šiam lėšų vajui.  Prie gitaros muzikos ir dainų žmonės linksmai šoko, dainavo ir kartu juokėsi su Tadu.  ,,Tadas & His Guitar” dažnai groja įvairiems lėšų telkimo vajams. 

Tuo pačiu svečiai vaišinosi įvairiais užkandžiais, sumuštiniais ir saldumynais.  Prie maisto ruošos prisidėjo Daina Siliūnienė, Nida Verachtert, Rima Birutienė, Linda Rugienienė, Rūta Musonytė-Bražūnienė ir Indrė Rudaitytė-Jeske.  Salės kambariai buvo gražiai išpuošti našlaičių nuotraukomis ir trumpais aprašais. 

Indrė Tijūnėlienė, ,,Saulutės” pirmininkė, kartu su Laima Braune ir Birute Naliene (,,Saulutės” sekretorės), atsakinėjo klausimus apie organizacijos veiklą. Aukojantiems buvo proga laimėti Elenos Norkutės paaukotą didžiulį ,,Dreamworks” vaikų flimų ir žaislų krepšelį.  Šią dovaną laimėjo dr. Linas ir Rima Sidriai.  Salės sienos buvo išpuoštos saulutėmis ir aprašymais, vaikų, kuriems dar reikia surasti rėmėjus. Per ,,Saulutę” galima prisidėti prie konkretaus vaiko rėmimo programos, aukojant 30 dol. per mėnesį, tai yra 360 dol. metams remti konkretų vaiką. 

Manau, kad vakarui pasibaigus, visi dalyviai pajuto, kad kažką pakeitė Lietuvos vaiko gyvenime.  Jei norite prisidėti prie ,,Saulutės” darbų, kreipkitės į Indrę Tijūnėlienę (Saulute, 414 Freehauf St, Lemont IL, 60439) arba į Ramintą Marchertienę (el. paštu: ramintam@hotmail. com). 

saulDalia Jodwalis, Goda Misiūnienė, Daine Quinn, Rimantė Gurevičienė, Lina Smilgienė, Rita Maleiškienė

saul

,,Saulutės” ,,Aqua” vakaro svečiai:  Paulius Jurgutis, Nida Verachtert, Mike Verachtert ir Dana Rugieniūtė.

saul

Lina Žliobienė, Daina Siliūnienė, dr. Aras Žlioba.  

Rasos McCarthy nuotraukos