lemont

Bendruomenės diena Lemonte

Nors sinoptikai sekmadienį, rug­sėjo 19 d., Čikagoje pranašavo lietų, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Bendruomenės dienos/tarnystės mugės organizatoriai buvo nusiteikę opti­mis­tiškai – lietaus neturi būti. Tad su pakilimu ruošėsi priimti visus atvykstančius lauke – statė stalus, nešė kėdes, tvirtino įvairiausius užrašus. Sekmadienį iš pat ryto prie Pasaulio lietuvių centro būriavosi žmonės. 10:30 val. r. prasidėjo Bendruomenės šv. Mišios. Giedojo ,,Vyturio” choras, vadovaujamas Dariaus Polikaičio (di­rigavo Jūratė Grabliauskienė).

Pasibaigus Mišioms būriai žmo­nių neskubėjo skirstytis. Kas vaikš­tinėjo ir apžiūrinėjo ant gausybės sta­lų išdėstytas prekes, kas domėjosi įvai­­­rių, šventėje pristatomų organi­za­cijų – ,,Vaiko vartai į mokslą”, ,,Sau­lutė”, Lietuvos dukterų draugija ir t. t. – veikla, tautinių šokių grupių ,,Grandis”, ,,Spindulys” kvietimu įsijunti į jų gretas. Žmonės stoviniavo ir prie mūsų dienraščio reklamų, dar kiti klausėsi Povilo Stro­lios dainų, o kas tik šiaip sau vaikšti­nėjo. Visi iš­al­kusieji skubėjo paragauti gau­sybės ne­mokamai siūlomų pa­tiekalų.
Vaikai taip pat neliko nuskriausti – juos viliojo įvairiaspalviai balionai ir iš jų daromos įvairiausios figūros.

Na, o kokia mugė be susitikimų, kal­bų, naujų pažinčių. Tarp svečių ma­tėsi Gediminas Mikelaitis iš Lietu­vos, kuris šiuo metu domisi Putnam, CT, archyve esančia medžiaga. Vaikštinėjo ir detroitiečiai. Aplink gir­dėjosi kalbos, juokas.

Smagu buvo matyti spalvingais marškinėliais vilkinčius savanorius – tiek vyresnius, tiek jaunus. Jie sukosi kaip vijurkai.

Atrodo, kad organizatoriai liko patenkinti Bendruomenės diena ir tarnysčių muge.

Mūsų dienraščio fotografas Jo­nas Kuprys taip pat ten vaikštinėjo, gražias akimirkas ,,gaudė”. Tad kar­tu su juo dar kartą pabūkime puikiai praėjusioje Bendruomenės dienoje.

,,Draugo” info

lemont

lemont


lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont