darius

plaque
Atsiradusi atminimo lenta pagaliau bus iškabinta Concourse A salėje Čikagos Midway oro uoste

Jeigu kam sekasi, tai jau sekasi

PETRAS PETRUTIS
AURELIJA DOBROVOLSKIENÈ

Regis, nevalia sakyti, jog mums (lietuviams) nesiseka. Rašinio antraštės žodžiai puikiai nusako pastaruoju metu Čikagos lietuvių pasisekimus. Va, žurnalistė Karilė  Vaitkutė neseniai išaiškino Dariaus ir Girėno paminklo architekto Ch. Koncevičiaus gyvenimo nežinomybes. Prieš porą savaičių tarytum iš dangaus nukrito be žinios dingęs dailininko Adomo Varno tapybos kūrinys „Mindaugo karūnavimas”, o praėjusią savaitę susitikus su Čikagos miesto ir Midway oro uosto pareigūnais buvo išsiaiškintos visos Dariaus ir Girėno atminimo lentos dingimo priežastys, ir nustatyta perkėlimo data ir jos kabėjimo vieta naujuosiuose oro uosto pastatuose.

Kaip žinia, 1993 m. vasarą, minint Atlanto nugalėtojų Dariaus ir Girėno skrydžio 60 metų sukaktį, Midway oro uoste iškilmingai buvo atidengta atminimo lenta. Deja, pertvarkant oro uostą, lenta buvo nukabinta ir, matomai, užmiršta. 60-jų transatlantinio skrydžio minėjimo ir lentos atidengimo iškilmių organizacinio komiteto nariui, oro uosto darbuotojui Jonui Daraškai pavyko ją rasti dulkant kažkur stalių sandėlyje. Atrodo, beliko tik pasirūpinti jos sutvarkymu ir iškabinimu.

Čikaga ir Vilnius yra tarpusavyje susigiminiavę miestai. Juos riša abipusė bendravimo sutartis. Ne per seniai Čikagoje atsilankęs Vilniaus miesto meras Vilius Navickas, susitikęs su meru Richard M. Daley taip pat užsiminė apie atminimo lentos atsiradimą ir pareiškė norą ją vėl iškabinti deramoje vietoje.

Ernestas Lukoševičius, rūpindamasis Dariaus ir Girėno žygio 75-erių metų sukakties rengimo darbais ėmėsi iniciatyvos, kad atminimo lenta vėl būtų iškabinta. Tačiau jo bei kitų bendruomenės narių pastangos susisiekti su oro uosto atsakingais darbuotojais rezultatų nedavė. Tada Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos skyrius ir kitos organizacijos kreipėsi pagalbos į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje. Ką gi, pastangos nenuėjo vėjais.

Generalinė konsulė Skaistė Aniulienė susisiekė su Čikagos miesto merija, kurios darbuotojai geranoriškai padėjo sprendžiant šį klausimą. Rugsėjo 17 d. lietuvių visuomenės atstovai – LR generalinė konsulė Čikagoje  S. Aniulienė, konsulato pareigūnas Ramūnas Astrauskas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas  Stanley Balzekas, Jr., LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos ir JAV LB XIX Tarybos narys Ernestas Lukoševičius, Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos valdybos pirmininkė Aurelija Dobrovolskienė, „Lithuanian Heritage” leidėjas ir redaktorius Val Ramonis, Dariaus ir Girėno legiono vadovai Algis Bartkus ir Viktoras Panaras – buvo pakviesti į susitikimą su oro uosto atsakinga Aviacijos departmento darbuotoja Erin O‘Donnell. Susitikime dalyvavo ir Čikagos merijos Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkas (Deputy Director International Relations, Office of the Mayor) Khaled J. Elkhatib. Lietuviai buvo pagarbiai priimti ir dėmesingai išklausyti. Švariai nuvalyta atminimo lenta gulėjo čia pat, E. O’Donnell kabinete.

Malonu buvo sužinoti, kad jau numatyta ir vieta lentos iškabinimui – vienoje iš pagrindinių oro uosto salių, Concourse A, šalia kitų JAV aviacijos istorijai svarbių žmonių ir įvykių pagerbimui skirtų rodinių. Į ją galima patekti tik turint skrydžio bilietą.

Atidarymo iškilmes planuojama sujungti su Veteranų dienos paminėjimo renginiais Midway oro uoste lapkričio mėnesį. Darius ir Girėnas yra JAV kariuomenės veteranai. Jiedu Antrajame pasauliniame kare garbingai atliko karinius įsipareigojimus. Lentos iškabinimo ir atidengimo iškilmėmis rūpinsis oro uosto vadybininkė Maureen Joyce.

Didelis pasiekimas – gautas žodinis leidimas ateityje gana kukliai atrodančią atminimo lentą pakeisti meniškesne, informatyvesne. Esame dėkingi generalinei konsulei S. Aniulienei, patarėjui R. Astrauskui, kurių dėka pavienių asmenų ir organizacijų pastangos buvo sėkmingai apjungtos ir su Generalinio konsulato Čikagoje nuoširdžia pagalba priartėta prie užsibrėžto tikslo.

Dariaus ir Girėno nuopelnai Lietuvai yra neįkainojamos vertės. Lietuvoje ir svetur yra sukurti jų atminimui paminklai. Čikagoje (Marquette Park) stovintis paminklas tapo nepakeičiamu Dariaus ir Girėno sukaktuvių paminėjimų vieta.

Vienintelis dėl ko tenka apgailestauti – Midway oro uosto naujosiose patalpose Dariaus ir Girėno memorialinės lentos įtvirtinimo iškilmėse lapkričio mėnesį galės dalyvauti tik ribotas mūsiškių skaičius. Reikia paklusti saugumo taisyklėms. Tačiau svarbu, jog buvo pasiektas susitarimas, kuris įgalins Dariaus ir Girėno atminimo lentos įtvirtinimą tarptautinės reikšmės oro uoste.

Platesnė informacija apie iškilmes bus pranešta, kai bus žinoma tiksli renginio eiga.