poster

Į ,,DRAUGO” POKYLĮ KVIEČIAMI VISI

DALIA CIDZIKAITÈ

Šių metų neeiliniam ,,Draugo” 100-mečio pokyliui surengti yra sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja drlogo. Jonas Prunskis.

Prunskio pavardę, pavarčius dienraščio puslapius, galima sutikti jau 1948 metais. Ten minimas kun. Juozas Prunskis, dr. J. Prunskio dėdė, beveik ketvirtį amžiaus – nuo 1948 iki 1972 metų – dirbęs ,,Drauge”. Kaip rašoma neseniai pasirodžiusioje knygoje ,,‘Draugui‘ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”, su dienraščiu prelatas Prunskis buvo tarsi suaugęs – net ir atsisakęs darbo redakcijoje jis „Draugui” rašė straipsnius, kol leido sveikata. Prelatas buvo ir yra vienas didžiausių Draugo fondo aukotojų, paaukojęs net 67,500 dol.

Prunskių šeimos tradicija remti „Draugą”, iš kartos į kartą būti ištikimu jo skaitytoju tam tikra prasme ir atvedė dr. Prunskį į „Draugo” pokylio rengimo komiteto pirmininko pareigas. Kalbamės su juo apie spalio 17 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje (8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) įvyksiantį 100mečio pokylį.

Dr. Prunskis prisipažino, jog pirmininkavimas „Draugo” 100-mečio pokylio rengimo komitetui nors ir yra didelė garbė, yra dar didesnė atsakomybė. ,,Šimtmečio pokylio rengimas yra tikrai didelis uždavinys, – sakė jis, – nes ‘Draugas‘ buvo ryšys tarp visų lietuvių, net ir prieš 1918 metų Lietuvos nepriklausomybę. Todėl buvo svarbu išlaikyti šį laikraštį, taip ilgai jį leisti.” Galbūt todėl pirmininkauti dr. Prunskis iš karto nepasižadėjo, paprašė dienos pagalvoti ir apsispręsti.

Sutikus eiti pirmininko pareigas dr. Prunskis pasitelkė savo patirtį, ruošiant panašius renginius – prieš keletą metų jis buvo JAV ir Baltijos šalių fondo (USBaltic Foundation) metinio renginio pirmininkas. Dr. Prunskis iki šiol prisimena labai gražiai Washington, DC pavykusį renginį, kuris, jo teigimu, buvo vienas iš gražiausių Fondo renginių, kada nors turėtų.

Šį kartą rengdamas neeilinę šventę – ,,Draugo” 100-mečio pokylį, dr. Prunskis iškėlė sau tikslą bandyti pritraukti neseniai atvažiavusius iš Lietuvos lietuvius ne tik į patį pokylį, bet ir į dienraščio skaitytojų būrį. ,,Norėjau, kad būtų kviečiama platesnė publika, kuri apimtų didesnį lietuvių ratą”, – sakė pirmininkas. Todėl jam ir jo vadovaujamam komitetui buvo labai svarbu kuo greičiau paruošti tinklalapį, kur būtų galima bilietus į pokylį užsisakyti internetu.

Jau kuris laikas tą galima padaryti dienraščio internetinėje svetainėje (www.draugas.org) per saugią, daug kur pasaulyje naudojamą „PayPal” sistemą, atsiskaitant kredito ar debito kortele. Kaip sakė dr. Prunskis, ši naujovė įgalina ne tik paprastu ir saugiu būdu nusipirkti bilietą į pokylį, bet ir, negalint jame dalyvauti, paaukoti ir taip paremti tolimesnę dienraščio veiklą. Tokių jau atsirado. Štai prieš keletą dienų į kvietimą dalyvauti pokylyje atsiliepė Tasmanijoje, Australijoje gyvenantis lietuvis. Kadangi į renginį jis atvykti negali, pažadėjo pinigine auka paremti „Draugą”.

Dr. Prunskis neatmetė galimybės, jog net ir pasibaigus pokyliui, „Draugas” ir toliau galės naudotis ,,Paypal” sistema – prenumeratai ir paramai. Jis įsitikinęs, kad apie „Draugą” žino ir norėtų jį skaityti ne tik Šiaurės Amerikos lietuviai, bet ir kitose pasaulio šalyse gyvenantys tautiečiai. Todėl galimybė internetu užsisakyti dienraštį per „Paypal” sistemą būtų didelė paskata laikraščio dar neskaitantiems. Ar ateityje palikti „Paypal”, ar ne, turės nuspręsti „Draugo” taryba ir administracija.

Pamažu bilietų į „Draugo” pokylį skaičius tirpsta, stalai pildosi. Iki šiol jau išsiųsta daug asmeninių kvietimų dalyvauti neeiliniame renginyje. Kviečiami ne tik dienraščio rėmėjai, skaitytojai, bendradarbiai, bet ir gerai žinomos organizacijos kaip JBANC, US-Baltic Foundation, ŠALFASS, JAV LB, PLB ir t. t. ,,Norėjau pakviesti kiekvieną lietuvį, kuris gyvena Amerikoje, – sakė dr. Prunskis, – visus ateitininkus, Lietuvių Bendruomenės narius, skautus, gydytojus ir kitus. Visus kviečiame.”

Dr. Prunskiui rengiant „Draugo” 100-mečio pokylį daug gelbsti ir jo suburtas gausus komitetas, parinktas iš žmonių, atstovaujančių įvairioms lietuviškoms organizacijoms, gyvenančių ne tik Čikagoje ir jos apylinkėse. Jį sudaro: Stanley Balzekas, Sr., Ofelija Baršketis, Birutė Bublienė, Dalia Cidzikaitė, Rimas Domanskis, Rimas Gedeika, Aldona Gintautaitė, Birutė Jodwalis, Jurgis Joga, Marius Kasniūnas, Aušra Karkienė, Algis ir Teresė Kazlauskai, Saulius Kuprys, Vytas Maciūnas, Edis Mickus, Pranas Pranckevičius, Marija Remienė ir Dalia Zarskienė.

Iki pokylio liko nedaug laiko. Jau žinoma, kad garbės svečio teisėmis dalyvaus prof. Vytautas Landsbergis – pirmos Lietuvos Respublikos vadovas, Sąjūdžio pirmininkas, politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, šiuo metu Europos Parlamente atstovaujantis Lietuvai. Dr. Prunskis apgailestavo, jog pokylyje negali dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.

Pokylio svečių laukia ir netikėta meninė programa. Ją šiais metais paruoš jaunas Amerikos lietuvis, muzikas, kompozitorius čikagiškis Kęstutis Daugirdas. Jam talkins jo suburta grupė. Žinoma, netruks ir sveikinimų – juk sukaktis išties neeilinė! Savo sveikinimą dar galite įdėti į „Draugo” 100-mečio pokyliui specialiai leidžiamą programą. Dėl sveikinimo, bilietų ar kitos informacijos kreipkitės į „Draugo” administraciją tel.: 773-585-9500 arba apsilankykite „Draugo” tinklalapyje adresu: www. draugas.org. Į klausimus mielai atsakys ir „Draugo” 100-mečio pokylio komiteto nariai.