derlius
Jaunosios smuikininkės Monika (kairėje) ir Diana Satkauskaitės bei dainininkė Agnė Giedraitytė.
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

,,Derliaus pietų” dalyviai atjautė mažuosius, įvertino pastangas

Tryliktųjų lėšų telkimo pietų dalyvius saulėtą sekmadienio popietę džiugino muzika

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

,,Derliaus pietų” vedėja Rasa Kaminskaitė-Avižienis gausiai rugsėjo 11 d. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje susirinkusiems popietės dalyviams priminė, kad šie lėšų telkimo pietūs – jau tryliktieji. Ji paklausė, kiek žmonių šiemet pietuose dalyvauja pirmą kartą. Tarp daugiau nei 300 popietės dalyvių pakilo tik kelios rankos. Vadinasi, daugelis pietų dalyvių renginyje lankosi kasmet, lieka neabejingi organizacijos „Vaiko vartai į mokslą’’ tolimesniam darbui, remiančiam dienos centrus ir laikinosios globos namus Lietuvoje, kuriuose dirbama su socialinės rizikos grupės šeimų prieaugliu.

Pietūs prasidėjo tylos minute, buvo prisiminti prieš dešimtmetį New York, Washington, DC ir Pennsylvania žuvę 2,983 žmonės, prisiminti jų artimieji, ypač 3,051 mergaitė ir berniukas, netekę tėvelių ir mamyčių. Popietės vedėja dėkojo pietų dalyviams, kad atjaučia mažuosius, prijaučia organizacijos veiklai ir vertina jos pastangas. ,,Mes vertiname kiekvieną iš Jūsų, šiandien čia tokią gražią saulėtą dieną atėjusį praleisti su mumis popietę”, – patikino ji.

Pietų metu buvo pagerbti iš toliausiai atvažiavę svečiai iš Lietuvos: LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, dvi Vytauto Didžiojo universiteto profesorės (literatūros katedros vedėja dr. Dalia Kuizinienė ir profesorė dr. Daiva Dapkutė), australietis dr. Ričardas Červinas, jau 20 metų gyvenantis bei dirbantis Lietuvoje, ir gerb. Barauskai iš Panevėžio. Buvo pagerbta LR konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė ir buvęs Lietuvos garbės konsulas Vaclovas Kleiza. Kiti iš gretimų valstijų atvykusieji pakėlė savo rankas parodyti, kad ir jie į pietus atvyko iš toliau. Žinoma, tarp svečių matėsi ir daug ,,vietinių” svečių, paaukojusių savo brangų laiką, atskubėjusių iš kitų parapijų ir iš kitų renginių.

Savo sveikinime Aniulienė paminėjo, kad dėl ankstesniais metais susiklosčiusių nepalankių aplinkybių ji pietuose dalyvauja pirmą kartą. Ji vertina pietų tikslą ir organizacijos veiklą Lietuvos vaikų labui. Čikagoje gen. konsulu buvęs Daunoravičius, jau nuo savo išvykimo iš Čikagos pietuose nedalyvavęs, prisipažino, kad atvykdamas šį kartą suabejojo, ar salė bus pilna žmonių. Jis su susijaudinimu perskaitė organizacijos lankstinuke išspausdintas jaunos mergaitės eiles „Ačiū už meilę’’.

Rengiant šių metų pietus, jau įprastos šio renginio tradicijos buvo derinamos su naujovėmis. Kaip įprasta, prie įėjimo ir prie scenos buvo išstatytos organizacijos remiamų centrų lankytojų veiklos bei jaunų savanorių iš JAV nuotraukos. Įėjus į salę, dar prieš prasidedant programai, pietų dalyvius pasitiko moterys ir mergaitės, platinusios loterijos bilietus (buvo galima laimėti narių paaukotus gėrybių krepšius). Svečius pasitiko nuotaikinga „Trikampės’’ muzika – akordeonisto Dovo Lietuvninko, smuikininko Kovo Kulbio ir gitaristo Tomo Čyvo melodijos.

Programos metu po sveikinimų jaunoji dainininkė Agnė Giedraitytė su pasitikėjimu, įsijautimu ir skaidriu balsu padainavo dvi daineles ,,Plaukė antelė” ir ,,Oi, tu, rūta, rūta”. Sunku tikėti, kad ji – tik ketvirto skyriaus mokinė, Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro ,,Vyturio” narė, dainavimo besimokanti pas operos solistę Nidą Grigalavičiūtę. (Norėtųsi atsiprašyti, kad skelbiant žinias apie popietę, keliose jų buvo parašytas jaunosios dainininkės mamytės, o ne Agnės vardas.) Rimtus klasikinius veikalus ir nuotaikingą amerikietišką ,,cowboy” melodiją atliko jaunos smuikininkės sesutės Diana ir Monika Satkauskaitės iš Kewanee, IL. Jos nuo pat mažens smuikuoja, vasarą lankė smuikavimo institutą, trejus metus grojo su Čikagos Jaunimo orkestru, o pavasarį koncertavo Orchestra Hall. Jau renginiui einant į pabaigą, visi svečiai buvo kviečiami prisijungti prie bendro dainavimo, akompanuojant ,,Trikampės” muzikantams.

Gėlių puokštė buvo padovanota energingai valdybos narei, vienai iš pagrindinių ,,Vaiko vartai į mokslą” steigėjų Ritai Venclovienei. Ko-pirmininkei Aldonai Vaitienei sukalbėjus maldą, pradėtas skanauti šeimininkės Zitos Kušeliauskienės ir jos talkininkų paruoštas maistas. Ir kiek talkininkų! Vieni – Čikagos kun. Alfonso Lipniūno ir prez. Aleksandro Stulginskio kuopos nariai – nuo pat ryto dengė stalus. Kiti nešė maistą, o vėliau – nuėmė tuščias lėkštes. Jaunimas dar ir dainavo. Popietės vedėja jaunimą apibūdino – „visuomet su šypsena’’... Kuopos globėjai Vaivai Laniauskaitei, taip pat dirbusiai kartu su jaunimu, buvo įteikta gėlių.

Čikagoje nuo rudens iki pavasario lietuvių visuomenė savaitgalio dienomis dažnai turi rinktis iš kelių dėmesio vertų renginių. Kartais net neužtenka savaitgalių visai veiklai bei kilniems tikslams. Netrukus vyks dar vienas renginys, kurį prašome pasižymėti savo kalendoriuose. Čikagos ir apylinkių lietuvių visuomenė kviečiama spalio 23 d. 12:30 val. p. p. į Pasaulio lietuvių centrą, paklausyti pranešimo ,,Lietuvos kaimo socialinės rizikos šeimų vaikų problemos ir jų įveika’’. Kalbės viešnia iš Lietuvos, psichologė Jolanta Virbickienė, Žemaičių Kalvarijos vaikų ir jaunimo centro „Vilties vėrinėliai’’ programų vadovė. Centras yra vienas iš 11 ,,Vaiko vartai į mokslą’’ remiamų centrų Lietuvoje, kuriuos lanko tose apylinkėse gyvenančių rizikos grupės šeimų vaikai.

Šią vasarą Žemaičių Kalvarijoje savanorėmis dirbo trys Čikagos apylinkių lietuviai jaunuoliai (kituose 4 remiamuose centruose savanoriavo: 11 Čikagoje, 1 Colorado ir 1 Kaune gyvenantis jaunuolis). Lietuvos kaime prabėgo daugelio mūsų tėvų ir senelių jaunystė. „Vaiko vartai į mokslą’’ tikisi, kad Čikagos apylinkių lietuvių visuomenė susidomės viešnios iš Lietuvos tema, o tryliktųjų „Derliaus pietų’’ lankytojams lieka padėkoti už apsilankymą ir tarti iki pasimatymo kitais metais.

derl
,,Trikampės” muzikantai (iš kairės): Kovas Kulbis, Tomas Čyvas ir Dovas Lietuvninkas.

derl
Ruošiant ,,Derliaus pietus” savo pagalbą pasiūlė jaunimas.