suvaz
Suvažiavimo dalyviai su svečiais. Rimo Gedeikos nuotraukos.

Nėra vieno recepto, kaip apylinkės turi dirbti
Pirmasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas

LORETA TIMUKIENĖ

Rugsėjo 10–11 dienomis Čikagos priemiestyje Lemont, Pasaulio lietuvių centre, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) apylinkių pirmininkų ir jų atstovų suvažiavimas – pirmas LB istorijoje, sukvietęs apylinkių pirmininkus iš visų Jungtinių Valstijų. Tarp dalyvių buvo ne tik Čikagoje ir aplinkui veikiančių apylinkių atstovų, bet ir atvykusių iš tolimesnių Florida, California, New Jersey, New York, Massachusetts, Colorado, Connecticut valstijų.

Kaip sakė renginio sumanytojai, JAV LB Krašto valdybos (KV) vicepirmininkė organizaciniams reikalams Sigita Šimkuvienė-Rosen ir KV pirmininkas Vytas Maciūnas, atėjo laikas suburti pačius didžiausius LB darbininkus – apylinkių pirmininkus, jų valdybų narius. S. Šimkuvienė, lankydamasi apylinkėse ir ruošdama JAV LB konferencijas, padarė išvadą, kad būtina surengti atskirą LB pirmininkų suvažiavimą ir suteikti jiems kuo daugiau dalykinės, jų veiklai skirtos informacijos. Be to, pasak vicepirmininkės, Lietuvių Bendruomenės gyvenime dalyvaujantiems žmonėms ramybės neduoda dar vienas svarbus klausimas – tolimesnė LB veikla, jos kaip organizacijos ateitis. Jau senokai svarstoma, kokia šiandien LB misija – galima sakyti, kad, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, LB veikla aprimo, sutriko. Galvojama, kokiu keliu einant ji stiprėtų, pritrauktų naujų žmonių. S. Šimkuvienės nuomone, tik tie žmonės, kurie dirba apylinkėse, turi būti svarbiausi LB ateities veiklos plano kūrėjai, o, sudarant struktūrinį veiklos planą, reikia pasitelkti kuo įvairesnio amžiaus LB narius.

JAV LB KV pateiktas pasiūlymas dėl suvažiavimo buvo priimtas vienbalsiai. Lemont apylinkės pirmininkė Birutė Kairienė sutiko padėti suruošti šį suvažiavimą, pasitelkusi savo valdybos žmones, svetingai visus priėmė, globojo, net apnakvindino.

Suvažiavime dalyvavo 44 žmonės, iš jų 26 – apylinkių pirmininkai arba apylinkių atstovai – iždininkai, valdybų ar tarybų nariai. Suvažiavimo rengėjų numone, tai – geras ženklas, kad LB žmonės nori bendrauti, gauti daugiau informacijos. S. Šimkuvienė sakė, kad šiuo metu Jungtinėse Valstijose gyvuoja ir veikia 54 apylinkės, kitos apylinkės, kurios ,,puošia” Bendruomenės internetinį tinklalapį, jau seniai nebevykdo jokios veiklos (taigi KV laukia dar vienas darbas – sutvarkyti LB tinklalapį ir pateikti naujausią informaciją). Šiandien iš 54 apylinkių pirmininkų 29 yra naujai atvykusieji – trečiabangiai, 18 iš jų – moterys ir 11 vyrų.
Suvažiavimo svečius atvyko pasveikinti Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Skaistė Aniulienė ir Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius. Renginio atidarymo iškilmėse dalyvavo Šaulių organizacijos atstovai.

Suvažiavime kalbėjo keletas pranešėjų – Lietuvių Fondo direktorių Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis pristatė Fondo veiklą, Lituanistikos tyrimų ir studijų centro Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas pasakojo apie Centro darbus, ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė kvietė aktyvius Bendruomenės žmones apie savo veiklą kuo daugiau rašyti spaudoje, XIV Lietuvių šokių šventės Boston Ruošos komiteto pirmininkas Marius Žiaugra papasakojo apie pasiruošimą šventei. JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis paaiškino apie JAV LB Tarybą, prezidiumo darbą, pakvietė visus į Tarybos sesiją, vyksiančią š. m. spalio 7–9 d. Elizabeth, NJ. Apie JAV LB KV veiklą ir svarbiausius uždavinius kalbėjo KV pirmininkas V. Maciūnas. Jis apžvelgė svarbiausius KV atliekamus darbus, papasakojo apie studentų stažuotes, LB konferencijas, šokių ir dainų švenčių organizavimą, bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis.

Grand Rapids, MI apylinkės iždininkas Jonas Treška kalbėjo apie apylinkės iždo tvarkymą, buvo pristatyta naudinga informacija, kurią atsiuntė Atlanta, GA apylinkės iždininkė Virginija Šileikytė.

Atrodo, pagaliau pradeda judėti LB struktūrinio plano sudarymas. LB misija ir jos tikslai buvo viena svarbiausių šio suvažiavimo temų. JAV LB XIX tarybos narys, garbės teismo pirmininkas Laurynas Vismanas pristatė kuriamą Bendruomenės struktūrinį planą, kuris turėtų nusakyti organizacijos misiją, jos tikslus ir būdus jiems įgyvendinti. Dabar, anot L. Vismano, dažnai užsibrėžiami dideli tikslai, kurių, deja, nesugebama pasiekti.

Apie savo apylinkių gyvenimą kalbėję pirmininkai pabrėžė, kad visų pirma reikia ieškoti būdų, kaip į Bendruomenių veiklą įtraukti daugiau žmonių. Suvažiavime dalyvavusieji pasakojo, kaip jiems sekasi, kokie renginiai vyksta, ko pasigendama Bendruomenės veikloje. Vieni džiaugėsi, kad jiems gana gerai sekasi ,,išplaukti į platesnius vandenis” – lietuviai dalyvauja kitų tautybių bendruomenių renginiuose, kuriuose pristato mūsų papročius, tradicijas, valgius. Kiti sakė bandantys pritraukti į savo veiklą jaunus žmones, jiems skirdami konkrečius darbus, organizuodami sporto renginius. Buvo išsakyta mintis stengtis kuo daugiau bendrauti su JAV valdžia, taip pat siūlyta ieškoti galimybių padėti Bendruomenės žmonėms, kuriems atsitinka nelaimė. Seniau gyvuojančių apylinkių žmonės džiaugėsi, kad jie iki šiol remia lietuviškas mokyklas, lietuvišką spaudą, renginius, o naujai susikūrusių apylinkių pirmininkai pasiguodė, kad jiems gana sunkiai sekasi įpratinti naujai atvykusius aukoti. Suvažiavimo dalyviai priėjo išvadą, kad nėra vieno recepto, kaip apylinkė turi dirbti – kiekvienas yra savo kiemo šeimininkas ir geriausiai žino, kaip jame tvarkytis.

S. Šimkuvienės nuomone, suvažiavimas pagrindinį tikslą pasiekė – apylinkių pirmininkai turėjo gerą progą išsisakyti, pasitarti su kitų apylinkių atstovais. Kaip sakė Pietryčių Floridos apylinkės vicepirmininkė Zita Siderienė, jai buvo malonu matyti jaunus naujus žmones, su pasididžiavimu kalbėjusius apie savo naujai susikūrusių bendruomenių darbą. ,,Pradžia džiugina. Be to, gerą įspūdį paliko puikus renginio organizavimas, nauja idėja, naujas darbo stilius. Malonu buvo pajusti lietuvišką dvasią šventės atidaryme – šventiškai ir pakiliai nuteikė Šaulių organizacijos atstovų įnešamos vėliavos, o Lietuvos ir JAV himnų giedojimas sustiprino meilės ir padėkos jausmus gimtajam kraštui bei mus priėmusiai šaliai”, – įspū džiais dalijosi Z. Siderienė.

Suvažiavimo medžiaga bus išsiųsta visoms apylinkėms. Kad Bendruomenių žmonės turi apie ką kalbėti, liudijo ir gana karštos diskusijos, kurias dar labiau pakurstė suvažiavime dalyvavę Judėjimo Lietuvos pilietybei išsaugoti atstovai, kvietę prisijungti prie judėjimo. Tačiau, nepaisant įvairių nuomonių skirtumų, renginyje dalyvavusieji pritarė vieno iš dalyvių išsakytai nuomonei, kad likimas taip lėmė, jog esame viena tauta, ir reikia stengtis, kad tai mus jungtų, o ne skaldytų.

Suvažiavimo dalyviai noriai dalyvavo vakaro programoje – atsakinėjo į Verutės Šimkuvienės iš Worcester, MA paruoštus šmaikščius klausimus, o pasigirdus Elenos Žebertavičienės iš Sunny Hills, FL atliekamoms melodingoms dainoms, visi susibūrė bendram šokiui.

suvaz
Apie JAV LB Krašto valdybos veiklą kalbėjo KV pirmininkas V. Maciūnas.

suvaz
Apylinkių pirmininkai turėjo progą papasakoti apie savo bendruomenių veiklą.