Sovietų žudynės ir trėmimai nesiskaito – teigia anglų korespondentas

DONATAS JANUTA

Anglijos laikraščio ,,The Guardian” korespondentas Jonathan Freedland reikalauja, kad Lietuvos partneriai – Europos Sajunga (ES) ir NATO – spaustų Lietuvą pakeisti savo požiūrį į istoriją. Jis kaltina Lietuvą, jog ši bando lyginti ir sutapatinti sovietų ir nacių nusikaltimus. Tokiu kaltinimu jis neigia ,,dvigubo genocido” – sovietų ir nacių – sąvoką ir teigia, kad tik nacių įvykdytas žydų žudynes galima vadinti genocidu. Freedland baigia savo straipsnį, sakydamas, kad lietuviai naudojasi ,,dvigubo genocido” sąvoka, kaip būdu nukreipti dėmesį nuo pačių lietuvių kaltės dalyvaujant vokiečių suruoštose žydų žudynėse. Visą Freedland straipsnį galima rasti ,,The Guardian” 2010 m. rugpjūčio 14 d. internetinėje laidoje http://www. guardian.co.uk/commentisfree/2010/sep/14/doublegenocide-lithuania-holocaust-communism.

Įdomu, kad Freedland, kilęs iš Lietuvos žydų šeimos iš Baisiogalos miestelio, puola ,,dvigubo genocido” temą, kuri žydų rašytojai ir mokslininkai patys pasinaudoja, kai jiems tai naudinga. Dov Levin, Lietuvoje gimęs, garsus Izraelio istorikas, besispecializuojantis Holokausto tyrinėjimuose (už tai jis daug kartų apdovanotas), vienoje iš pagrindinių savo knygų aprašo Lietuvos, Lenkijos ir gretimų kraštų žydus sovietams valdant 1939–1941 metais. Toje knygoje, pavadintoje ,,Mažesnė iš dviejų blogybių”, jis lygina ir sovietus, ir nacius ir nusprendžia, kad sovietai buvo mažesnė blogybė negu naciai. Bet vien jau tai, kad Levin pareiškia, jog buvo ,,dvi” blogybės ir kad jas lygina vieną su kita, jis pripažįsta, kad yra vietos kalbėjimui apie du genocidus. Levin nėra vienintelis žydas, kuris lygina tuos ,,du” – sovietų ir nacių – nusikaltimus.
 
Freedland nesąžiningai kaltina Vilniaus genocido muziejų, kad ten rodomos tiktai sovietų aukos ir nėra nieko apie nacių įvykdytas žydų žudynes. Jis nepasako, kad ne taip toli Vilniuje yra taip pat valdžios išlaikomas atskiras Lietuvos Nacionalinis žydų muziejus, kuriame rodomos tiktai žydų Holokausto kančios ir nieko neminima apie nežydų kančias. Jeigu Freedland būtų sąžiningas, jis būtų aprašęs ir žydų muziejų, o jeigu kritikuoja Genocido muziejų už tai, kad jame nieko nėra apie žydų kančias, turėjo pakritikuoti ir žydų muziejų, jog ir jame nieko nėra apie nežydų kančias.

Žydas, gimęs, augęs ir mokslus išėjęs ir dar dabar gyvenantis ne Anglijoje, kaip Freedland, bet Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signataras, Sąjūdžio ir Lietuvos Respublikos Seimo narys, vienas iš Nacionalinio žydų muziejaus Vilniuje steigėjų Emanuelis Zingeris šitaip yra pareiškęs apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, kuriam priklauso ir Vilniaus genocido muziejus: ,,Norėčiau padėkoti nepaprastai tiksliai veikiančiam Genocido ir rezistencijos centrui, kuris savo atsiradimu Lietuvoje galų gale patikslino visą genocido laikų tematiką. Nepaisant to, kad jo darbai daugiausia susiję su rezistenciniu laikotarpiu, o žydų muziejaus (...) daugiausia susiję su žydų genocido tragedija, bet iš esmės tai yra broliška, visiškai broliška žydų visuomeninėms organizacijoms ir akademinėms organizacijoms (…)”.
 
Savo straipsnyje Freedland pasinaudoja ,,dvigubo genocido” tema, norėdamas tiktai supainioti arba nukreipti dėmesį nuo pagrindinio fakto. Neaišku, kas pirmas pavartojo ,,dvigubo genocido” terminą, tačiau dabar aš dažniausiai užtinku šį terminą tokiuose straipsniuose kaip Freedland, kur šis terminas vartojamas kaip įžanginis žingsnis atmetant nežydų nusiskundimus apie nežydų kančias. Arba, angliškai tariant, tas ,,dvigubo genocido” terminas pasitarnauja kaip ,,red herring”.
 
Pagrindinis faktas yra tas, kad žydus ir nežydus lietuvius ištiko baisios tragedijos, ir kiekviena tauta turi teisę apraudoti, skųstis ir pasauliui išaiškinti savo kančias. Izraelis ir žydai aiškina ir pabrėžia savo tragediją, ir vien tik savo tragediją, kuri buvo didelė ir žiauri, kai jie tai daro, jie nemini kitų tautų tragedijų. Lietuviai, ukrainiečiai, armėnai ir kiti taip pat turi teisę apraudoti ir išryškinti savo kančias atskirai nuo kitų. Ir už tai neturi susilaukti tokių išsišokimų kaip Freedland reikalavimas, kad ES ir NATO lietuvius nutildytų.

Gėda skaityti rimtame leidinyje kaip ,,The Guardian” tokius nesąžiningus kaltinimus kaip Freedland straipsnis. Kaip lietuviui, man taip pat gaila, kad Lietuvos valdžia ar kokia kita lietuvių visuomeninė organizacija neturi pastovaus ir veiklaus būdo atsiliepti į tokius išsišokimus, kurie gana dažnai pasirodo tarptautinėje žiniasklaidoje. Pavienių asmenų ,,komentarai” nesulaukia tiek dėmesio ir savo įtaka neprilygsta Freedland ir kitiems panašiems straipsniams. Valdiškos ar visuomeninės įstaigos bei jų nuomonės rastų daugiau dėmesio ir turėtų daugiau įtakos ir tarptautinėje politikoje, ir istorijoje.