mai

Maironio lituanistinė mokykla Lemonte pradėjo mokslo metus

ASTA ZIMKIENĖ

Rugsėjo 11tosios rytą Pasaulio lietuvių centro (PLC), Lemont, IL prieigos gaudė nuo automobilių gausos, vaikų bei tėvelių labinimosi šūksnių – nauji mokslo metai prasidėjo! Vasaros kelionių įspūdžiai, stovyklų nuotykiai, seni ir nauji draugai, išpuošti koridoriai, gėlės, juokas, mokytojai, tėveliai ir mokiniai užplūdo PLC patalpas visai taip, kaip Lietuvoje rugsėjo 1-ąją. Pernai savo 50-metį atšventusi mokykla, šiais metais duris atvėrė 500 mokinių. Džiugesį temdė gal tik tai, kad, deja, ne visiems norintiems šią mokyklą lankyti pakanka vietos, ir laukiančiųjų sąrašas neišnyksta.

Šiais metais prie mokyklos vadovavimo vairo stojo ilgametė mokytoja Svajonė Kerelytė, pasiryžusi ne tik tęsti gražias tradicijas, bet ir patobulinti tai, kas laikui keičiantis, reikalauja kitokio dėmesio. Energingas tėvų komitetas taip pat išsirinko naują pirmininkę – Godą Misiūnienę. Komiteto ,,kalvėje” pasirodė naujų tėvelių, kurie ,,kals” ne tik naujas idėjas, bet ir viską, kas reikalinga Maironio mokyklos gyvybingumui.

Kol vaikai klasėse susipažino su savo mokytojais, tėveliai Lietuvių Fondo salėje turėjo progos susitikti su nauja mokyklos direktore, sutvarkyti neužbaigtus užsakymus, mokesčius bei padiskutuoti įvairiais klausimais. Smagu buvo stebėti susikaupusius jų veidus – tai aiškiai rodė, kad visiems rūpi vaikų ir mokyklos ateitis. Ypač svarbus įsipareigojimas, kurį mokykla davė PLC, yra tas, kad per penkerius metus maironiečiai surinks 60,000 dol., reikalingų padengti priešgaisrinės sistemos įvedimui klasėse. Mat, pagal Lemonto miesto reikalavimus, ši sistema būtina kiekvienoje mokykloje. Įsipareigojimas rimtas, bet įmanomas, tai jau daugelį kartų įrodė tėvų dosnumas. Pavasarį pradėjus lėšų telkimo vajų šiam reikalui, tėveliai paaukojo daugiau nei 6,000 dol. Tėvų komiteto moterys prikepė pyragų bei sausainėlių ir tėvų susirinkimo metu surinko net 760 dol. Labiausiai čia tiktų patarlė – daug rankų didelę naštą pakelia. Dosnumas, aukojimas ir supratimas mokyklai bus ypač reikalingas per visus ateinančius penkerius metus. Pelno nesiekianti mokykla ne tik moko lietuvių kalbos, literatūros, kultūros, istorijos bei geografijos, tačiau visomis priemonėmis brandina lietuvišką asmenybę. Abiturientų akcija ,,Žaislai sergantiems Lietuvos vaikams” pernai paskatino visų klasių mokinius pasidalinti savo žaislais su ligoniukais Lietuvoje. Šią vasarą abiturientė Rūta Misiūnaitė surinktų gėrybių dėžes nuvežė Vilniaus Santariškių klinikose besigydantiems vaikams. Pasidalintas džiaugsmas tampa dvigubu. Ačiū, maironiukai.

Šeštadienį laikrodžio rodyklei artėjant prie pusiaudienio, visi dirsčiojo į dangų – ar pavyks sustabdyti dulkiantį lietutį, kad ir vėl pusės tūkstančio minia surengtų eitynes mokyklos ažuoliuko link? Deja, šlapia veja šiek tiek baugino, todėl šių mokslo metų šventės pradžiai visi sugužėjo į Jaunimo rūmų salę. Direktorei žengiant priekyje, abiturientai įvedė gausų pirmokėlių būrį. Mokslo metų atidarymą skelbė naujoji direktorė S. Kerelytė, linkėdama visiems sėkmingų mokslų, prasmingai leidžiamų šeštadienių. Seselė Laimutė, mokanti vaikus tikybos, pakvietė visus pasimelsti dainele, kaip Dievui reikia mūsų visų. Ši maldelė – nuostabi savo paprastumu, visada sušildo mažas ir vyresnes širdis.

Žodį tarė ,,Dance Duo” vadovė Sandra Krumhorn. Ji viso kolektyvo vardu pasveikino mokyklą ir įteikė labdaringo pavasarinio ,,Dance Duo” koncerto metu surinktas lėšas – 2,819 dol. Maironio mokykla ypač įvertino šį nuostabų koncertą ir dalyvių bei vadovų geranoriškumą, remiant mokyklą. Tai puikiausias pavyzdys, kaip galime skleisti gerumą ir meilę vieni kitiems, vaikus pratindami pasijusti svarbiais, galinčiais linksmai, kūrybingai prisidėti prie bendro tikslo. Šis dosnus čekis irgi nukeliavo į priešgaisrinės sistemos įvedimo krepšį – ačiū, ,,Dance Duo”! Norėtume padėkoti ir verslininkei Angelei Kavak, kuri ypač nuoširdžiai sutiko pernai paremti mūsų mokyklą.

Na, o grįžtant prie mokslo metų pradžios, tai Jaunimo rūmuose skambėjo dainos, šoko Eglės Kliknaitės vadovaujamas pramoginių šokių kolektyvas ,,Danceworld”, nuskaidrinęs visų veidus šypsniu. Paskui visa gausi minia skandavo ,,Lie-tu-va, Lie-tu-va”, taip paremdama Lietuvos krepšininkų kovą su JAV komanda, kol galiausiai, susikabinę rankomis, sudainavo ,,Žemėj Lietuvos”. Jauni-mo rūmai virpėjo nuo jaunatviškos energijos. Ir aš ten buvau, ,,Lie-tu-va, Lie-tu-va” skandavau, ne tik krepšinį galvoje turėdama, bet ir tą mielą šalį, iš kurios kažkada atvykau.

mai

mai


mai

mai

Živilės Ramašauskienės ir Rasos Ibianskienės nuotraukos