alt
Šv. Jurgio bažnyčios didžiojo altoriaus vaizdas šiandien. 

3.

Cleveland lietuviškų parapijų susijungimas

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Dideli pasikeitimai Cleveland vyskupijoje

Vyskupas Anthony Pilla, ėjęs vyskupo pareigas Cleveland nuo 1980 iki 2006 metų, leido mieste esančioms parapijoms veikti be didelių nurodymų. Nors miesto katalikų parapijos vis sunkiau vertėsi, o pašaukimų stoka sunkino apaštalavimo darbus, vyskupas nesiryžo daryti jokių pakeitimų, mažinti parapijų skaičių. 2006 metų pavasarį vyskupas Pilla išėjo į pensiją ir į jo vietą iš Boston miesto atvyko vyskupas Richard Lennon. Neilgai laukęs, naujasis vyskupas išsamiai ištyrinėjo Cleveland vyskupijos būklę. Buvo akivaizdu, kad trys priežastys pastatė vyskupiją į dabartinę sunkią padėtį:

1. Sumažėjęs tikinčiųjų skaičius. Nuo 1950 iki 2006 metų katalikų skaičius Clevelando miesto centre buvo sumažėjęs 60 proc., (nors užmiestyje patrigubėjo), tačiau parapijų skaičius nepasikeitė. Per daug parapijų, per mažai žmonių.

2. Finansiniai neištekliai. Vyskupijoje 42 proc. parapijų turėjo skolų. Prieš metus tik 29 proc. parapijų turėjo skolų. Kasmet turimos skolos didėja.

3. Kunigų trūkumas. 1990 metais Cleveland vykupijoje buvo 427 kunigų. 2006 metais jų buvo tik – sumažėjimas per 39 proc.! Nepakanka kunigų aptarnauti visas parapijas.

Suprasdamas, kad parapijų skaičius turi būti suderintas su egzistuojančia tikrove, vyskupas Lennon pradėjo vykdyti didelius pakeitimus. Jis sugrupavo parapijas į mažas geografines grupes (clusters) ir nurodė, kiek parapijų kiekvienoje grupėje turės užsidaryti ar susijungti. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos (DMNP) parapija buvo priskirta keturių parapijų grupei. Tai grupei buvo liepta sumažėti iki trijų. Šv. Jurgio parapija buvo priskirta šešių parapijų grupei, kuriai liepta sumažėti iki trijų.

Pagal vyskupo nurodymą, parapijų skirti atstovai privalėjo kas mėnesį posėdžiauti su kitais tos ,,cluster” grupės nariais ir kartu vertinti savo ir kitų parapijų veiklą, finansus, parapijiečių skaičių, tarnystę apylinkėje ir bendrą parapijų padėtį. Palaipsniui, per dvejus metus, tie tarpusavio vertinimai ir diskusijos turėjo atstovus privesti prie sunkaus sprendimo – kurias parapijas uždaryti ar sujungti su kitomis, kad patenkinti vyskupo nurodymus ir sumažinti parapijų skaičių.

2008 m. vasaros gale kiekviena grupė balsų dauguma balsavo, kurias parapijas savo grupėje sujungti arba uždaryti. Rugsėjo mėn. visos grupės oficialiai įdavė vyskupui savo nuosprendį. DMNP grupė nubalsavo sujungti jų DMNP parapiją su netoliese esančia St. Jerome amerikiečių parapija. Šv. Jurgio grupėje sprendimas buvo uždaryti parapiją.

Vyskupo sprendimas, palietęs lietuviškas parapijas

Gavęs grupių siūlymus, vyskupas juos vertino. Praėjus šešiems mėnesiams, 2009 metų kovo 15 dieną, paskelbė savo sprendimą, dėl visų vyskupijos bažnyčių: vyskupijoje bus 52 parapijomis mažiau – 29 uždaromos, 41 sujungiamos su viena ar daugiau parapijų.

Daugeliu atvejų vyskupas priėmė grupių siūlymus ir patvirtino jų pačių padarytus sprendimus dėl parapijų sujungimo ir uždarymo. Tačiau buvo ir netikėtumų. Toks netikėtas, palankus sprendimas pasiekė abi Cleveland lietuvių parapijas. Šv. Jurgio ir DMNP parapijos yra maždaug 10 mylių viena nuo kitos; jos priklausė visai skirtingoms grupėms. Dėl tų priežasčių niekas nesitikėjo, kad vyskupas nuspręs sujungti šv. Jurgio ir DMNP. Vyskupas savo laiške rašė: „The merger of St. George and Our Lady of Perpetual Help is intended to unite and strengthen ministry to the Lithuanian community, while involving this community in service to the wider community.” Vyskupas, pagal jam įteiktus grupių siūlymus, galėjęs vienu mostu uždaryti abi lietuvių parapijas, padarė lietuviams labai palankų sprendimą, sujungdamas abi lietuviškas parapijas į vieną, naujai steigiamą parapiją.

Parapijų susijungimo eiga

Pagal vyskupo nurodymus, parapijų susijungimo procesas reikalauja, kad abi parapijos užsidarytų ir abu klebonai ir personalas atsistatydintų. Tuomet Vyskupas psskiria naują kleboną. Abiejų buvusių parapijų turtas, žemė ir bažnyčios vidaus įrengimai priklauso naujai sukurtai parapijai. Naujasis klebonas turi teisę daryti sprendimus, ar bendrą turtą panaudoti, sandėliuoti ar parduoti.

Naujai sukurtai parapijai išrenkamas visai naujas vardas. Pagal vyskupo nurodymus, jungiamų parapijų parapijiečiai buvo prašomi pasiūlyti 5 vardų sąrašą. Vyskupas, peržiūrėjęs tuos vardus, padarė galutinį sprendimą, kuriuo vardu (vienu iš siūlytų vardų ar jo paties išrinktu, visai skirtingu vardu) naujoji parapija bus vadinama. Lietuviai šiuo atveju iš vyskupo vėl sulaukė palankaus sprendimo: naujai kuriamai parapijai buvo skirtas Lietuvos šventojo ir globėjo vardas – Šv. Kazimieras vardas.

Šių metų spalio 18 dieną bus atmintina diena Cleveland lietuviams – uždaromos abi lietuvių parapijos. 9 val. r. vyskupas Richard Lennon atnašaus iškilmingas uždarymo Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje. Po jų parapijiečiai susirinks bažnyčios salėje kartu pavalgyti pusryčius ir atsisveikinti su 114 metų lietuviams ir apylinkės gyventojams tarnavusia parapija. 12 val. r. vyskupas Lennon atnašaus iškilmingas uždarymo Mišias Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje. Jos parapijiečiai atsisveikins su savo parapija. Spalio 25 dieną 10 val. r., naujai įkurtoje Šv. Kazimiero parapijoje vyskupas Lennon atnašaus iškilmingas atidarymo Mišias.

Parapijų susijungimas yra naujovė, dėl kurios Cleveland lietuviai tikrai gali džiaugtis – ši lietuviška parapija yra pirmoji lietuviška parapija, įsteigta Cleveland vyskupijoje per pastaruosius 70 metų. Parapijų uždarymų gadynėje mes toliau turėsime vietą, kur galėsime lietuviškai melstis, susirinkti, bendrauti ir veikti, turėsime neeilinę progą atsinaujinti ir suartėti. Šv. Kazimiero prieglobstyje visi rasime savo vietą. Jo užtarimo dėka galėsime toliau tarnauti Viešpačiui, tėvynei ir savo artimui.


 (Bus daugiau)

alt

Dabartinis Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčios vidaus vaizdas.