saulaitis

Spalis – puiki galimybė parodyti lietuviškai katalikišką pilietybę

KUN. ANTANAS SAULAITIS SJ

Daug kam labai gerai pažįstamas, – nebūtinai mėgstamas šūkis ,,Visų šalių proletarai vienykitės”. Amerikiečiai svarbiu reikalu vis paragina – ,,Atsistokite ir būkite įskaičiuoti” (Stand up and be counted). Šis rašinėlis pabrėžia spalio mė-nesio svarbą mūsų parapijų ateičiai.

Čikagos katalikų arkivyskupija spalio mėnesį skaičiuoja savaitgalinių Mišių lankytojus. Visi dėl lietuviškų parapijų ar pamaldų krokodilo ašaras lieję gali pasidėti nosinaites ir prisijungti prie mūsų parapijų, misijų ir kitų religinių centrų Mišių lietuvių kalba spalio sekmadieniais (ir, aišku, išvakarėse šeštadieniais).

Pastaraisiais metais labiausiai išgarsintas atvejis buvo New York miesto Aušros Vartų bažnyčios uždarymas. Joje lietuvių kalba pamaldų jau nebuvo dešimtmetį ar daugiau. Labai uoliai grupė žmonių būrėsi ją gelbėti, priešintis arkivyskupo nuosprendžiui visokiais įmanomais būdais. Boston miesto Šv. Petro parapija sugebėjo uždarymą atidėti ir labai gyvai buria bei ugdo apylinkės lietuvius.

Šiuo metu uždaroma Cleveland miesto Šv. Jurgio parapija, sujungiama su uždaroma Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos (DMNP) parapija, su lietuviu klebonu iškilsiančia naujo švento globėjo pavadinimu DMNP sodyboje. Seniausia lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia Shenandoah, PA, atrodo, bus griaunama, nepaisant ten gyvuojančios bendruomenės ir likusių išteklių. Labai suprantama, kad ne viskas priklauso nuo parapijiečių, klebonų ar vienuolių. Vyskupijos turi savo programą ir planą. Tai būtų atskira kalba.

Čikagoje skaudžiai išgyvenome savo seniausios Šv. Jurgio bažnyčios baigtį (parapijiečiai priskirti prie Visų Šventųjų/Šv. Antano parapijos). Jau senokai apgailėjome didžiausios lietuvių Šv. Kryžiaus bažnyčios netektį. Geriau pasakius, lietuviškų pamaldų pabaigą, nes ispaniškai kalbančių bendruomenė nuostabiai klesti. Kai vietoj lietuvių kunigų klebonijon buvo paskirti vienuoliai klaretiečiai, buvo paliktos kiekvieno sekmadienio lietuviškos Mišios. Metų metus lietuviai jėzuitai iš jėzuitų namų prie Jaunimo centro šias Mišias aptarnavo.

Šv. Kryžiuje sekmadieninis lietuvių būrelis vis mažėjo, kol kai kurie žmonės ragino jėzuitus dėl mažo dalyvių skaičiaus šias Mišias nutraukti. Jėzuitai paliko patiems Mišių ištikimiems lankytojams spręsti. Pagaliau, kai 1,400 sėdimų vietų bažnyčioje  keletą sekmadienių tebuvo devyni asmenys, įskaitant zakristijonę, vargonininką ir jo žmoną giesmininkę, šie susibūrė apie atvykusį kunigą ir pasakė, kad nebeatvažiuotų.

* * *

saulaitis

Šiais metais spalio mėnesio skaičiavimus paveikia ypatingos aplinkybės. Žinoma, jos būna statistinėje lentelėje pažymėtos.

Visų pirma, spalio 16–17 d. vyksta milžiniška arkivyskupijos ,,Tikėjimo šventė” (Festival of Faith). Šiemet nebus atskirų tautybių ,,būdelių” ar stotelių, nes bus dalijami labai gražūs lankstukai, pvz., apie europietiškas parapijas bei misijas, jų kilmės valstybes, tautas ir krikščionijos istoriją. Tačiau arkivyskupija į labai įdomią ir įvairią programą kviečia visus, įskaitant jaunimą, į jiems pritaikytus renginius. Mišios  vyks šešadienį vakarą.

Bendrasis lietuvių įvykis yra spalio 25 d., 3 val. p.p. Čikagos katedroje. Tikimasi į Lietuvos evangelizacijos ir vardo 1000 metų pamaldas sukviesti bent 1,000 lietuvių. Giedos ,,Dainavos” ansamblis, o Mišioms vadovaus arkiv. kard. Francis George ir Kauno arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, dalyvaus ir lietuvių liuteronų bendruomenė. Po pamaldų – suneštinės vaišės.

Nebent mūsų žmonės dukart tą patį savaitgalį Mišiose dalyvautų, mūsų bažnyčios bus pustuštės, nes spalio sekmadienį lietuvių katalikų penkiose vietose per aštuonerias Mišias iš viso būna apie 2,200. Kai vyksta mėnesinės lietuvių Mišios šiauriniuose priemiesčiuose, spalio lankomumas kiek padidėtų. (Lenkų pamaldas 90-tyje arkivyskupijoje vietų lanko 350,000 arba 44 nuošimčiai žinomų tautiečių. Lenkijoje krikščionybė plito apie 500 m. anksčiau negu Lietuvoje.)

Jeigu Katedron suvažiuotume kaip per Velykas ir Kalėdas, džiaugtumėmės ir mes patys, ir Čikagos arkivyskupija. Vien Palaimintojo J. Matulaičio misijoje per pastarąsias Velykas buvo  daugiau nei 3,000 tikinčiųjų. Turėtų būti buvę dvigubai per visas kitas keturias bažnyčias –  Šv. Antano Cicero, Nekalto Prasidėjimo Brighton Park,  Šv. Mergelės Marijos Gimimo Marquette Park ir tėvų jėzuitų koplyčioje.

Spalio mėnuo – puiki galimybė išreikšti savo lietuviškai katalikišką pilietybę.

saulaitis

Dariaus Brazionio nuotraukos