cleveland
1880 metais statyta Šv. Jurgio parapijos klebonija, veikianti ir šiandien.

Kun. Juozas Halaburda, Šv. Jurgio parapijos klebonas (1907–1919), nupirkęs žemę dabartinėje vietoje esančiai parapijai.

1

Cleveland naujai įkurtos Šv. Kazimiero parapijos klebonas

ŽIVILĖ VAITKIENĖ


Pirmieji Cleveland lietuviai ir pirmoji lietuviška parapija

Pirmieji lietuviai atvyko į Cleveland miestą apie 1870 metus. 1895 metų rugpjūčio mėnesį tuometinis Cleveland vyskupas Ignatius Horstmann įsteigė pirmąją lietuvišką parapiją – šv. Jurgio parapiją ir jos klebonu paskyrė kun. Juozą Delininkaitį. Pastatas stovėjo prie East 21-os ir Oregon (dabar Rockwell) gatvių.

1897 metais kun. Delininkaitį pakeitė kun. Juozas Jankus. Jis patobulino bažnyčios pastatus, pasirūpino pristatyti kuklų mokyklos pastatą. Jam išėjus 1905 metais, pastoracinį darbą 1907 metų tęsė kun. Matas Plaušinaitis ir prelatas Viktoras Paukštis.

Kun. Juozas Halaburda buvo paskirtas šv. Jurgio klebonu 1907 metais ir joje tarnavo iki 1919 metų. Jo rūpesčiu buvo pakviestos Notre Dame vienuolės mokytojauti parapijos mokykloje. Mokykla gerai veikė, ir mokinių skaičius per penkerius metus taip sparčiai išaugo – nuo 28 iki 300 mokinių, kad ne visi norintys mokytis tilpo mokykloje. Lietuvių skaičius Cleveland taip pat augo, nes daugelis angliakasių šeimų, dirbusių Pennsylvania valstijos kasyklose, kėlėsi į Cleveland. Kun. Halaburda, matydamas reikalą, pasirūpino nupirkti didelį, trijų akrų sklypą prie East 67-tos ir Superior gatvių, kur  yra įsikūrusi Šv. Jurgio parapija šiandien.

1919 metais naujasis Šv. Jurgio parapijos klebonas, kun. Vincentas Vilkutaitis pradėjo statybą naujai, didesnei  Šv. Jurgio parapijai. 1921 m. rugsėjo 21 d. naujasis mūrinis pastatas, kuriame tilpo bažnyčia, mokykla ir salė, buvo iškilmingai pašventintas ir atidarytas.

Sėkmingai vadovavęs Šv. Jurgio parapijos statybai, kun. Vilkutaitis išbuvo jos klebonu 40 metų – iki 1959 m. Daugelis lietuvių, palikę tėvynę po Antrojo pasaulinio karo ir atvykę į Cleveland, pirko namus ir būrėsi aplink Šv. Jurgio parapiją. Atvykusiems lietuviams parapija buvo tuometinis Cleveland kultūros centras: ten veikė vysk. Valančiaus lituanistinė mokykla, parapijos salėje kas savaitgalį vyko  renginiai, bažnyčia sausakimša žmonių.

Kun. Vilkutaitis išėjo į pensiją 1959 metais, atšventęs savo kunigystės 50-tajį jubiliejų. Į jo vietą atėjo kun. Bernardas Bartis. Per savo trumpą klebonavimo laiką jis atnaujino bažnyčios ir salės vidų, pradėjo nuostabiai gražios Fatimos koplyčios klebonijos sode statybą, pagyvino parapijos gyvenimą. Netikėta, staigi mirtis 1961 metais nutraukė jo darbus. Nuo 1961 iki 1980 m. klebonu buvo kun. Balys Ivanauskas. Jo kadencijos metu parapijos apylinkė keitėsi, nemažai parapijiečių kėlėsi toliau nuo parapijos. 1970 metais užsidarė parapijos mokykla.

Nuo 1980 metų iki dabar parapijos klebonas yra kun. Juozas Bacevičius (Bacevice). Jo iniciatyva parapijoje buvo įsteigtas šalpos centras (Hunger Center), kuris kasmet išdalina arti 100,000 svarų negendamo maisto apylinkės vargšams. Bendradarbiaudamas su kaimynystėje esančia Faith Tabernacle bažnyčia, jis sėkmingai įvedė  krepšinio programą vietiniam jaunimui. Programa buvo sumanyta padėti aukštos rizikos jaunimui sueiti kartu krikščioniškoje aplinkoje. Jaunimas žaidžia krepšinį parapijos salėje, yra pavalgydinamas, išgirsta tikėjimo tiesų, yra mokomas, kaip vesti dorą gyvenimą.

Keičiantis apylinkei ir gyventojams, Šv. Jurgio parapija sugebėjo išlaikyti lietuviškas tradicijas,  šv. Mišias bei apeigas, tuo pačiu išvystydama platesnę veiklą ir tarnaudama apylinkės gyventojams. Nuo pirmųjų parapijos dienų iki šiai dienai Šv. Jurgio parapija vyskupijos dokumentuose ir Cleveland telefono knygose oficialiai įrašyta kaip: St. George Lithuanian Church.

Bus daugiau.