lb
Sesijos dalyviai posėdžiuose. Eugenijos Misevičienės nuotraukos

Įspūdžiai iš JAV LB XIX tarybos 2 sesijos


ANTANAS DUNDZILA

Manau, kad kiti, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Tarybos 2 sesijos programą Orlando mieste, Florida, ištisai stebėję, dar nesuspėjo visko nuosekliau spaudoje išdėstyti, todėl čia – prabėgomis sužymėti tik vienos dienos – rugsėjo 25-osios – posėdžių įspūdžiai.

Kaip žinia, LB Taryba yra mūsų žymiausios visuomeninės organizacijos vyriausias organas. Retkarčiais stebėjus kai kurių didžiųjų demokratijų posėdžiavimus, skaičiumi daug mažesnės LB Tarybos posėdžių eiga šiek tiek priminė debatus britų parlamente... Pastaruosiuose juk vis atsistoja kokį klausimą referuoti ar strykteli ant kojų reiškinį ginti, atsakinėti į užklausimus premjeras ar valdžios atstovas. Šeštadienį pas mus buvo panašiai, kai pirmoje eilėje sėdėjęs LB Krašto valdybos (KV) pirmininkas Vytas Maciūnas nebūtų ką nors aiškinęs ar kitaip nepasisakęs. Vis dėlto, aptariant kai kuriuos reikalus, keistokai atrodė, kad KV pirmininkas nebuvo anksčiau informuotas apie siūlymus ar kad savo pastabų nepristatė siūlymą formuluojančiai grupei ar komisijai. Tokiame elgesyje nėra nieko neigiamo, ypač kad pirmininko pasisakymai visuomet pabrėžė platų jo LB reikalų supratimą ar bent žinojimą apie juos. Nėra abejonės, kad jau nežinia kelintą kartą Krašto valdybai pirmininkaujantis V. Maciūnas Bendruomenės reikaluose yra įsigyvenęs, jais, turbūt kaip deguonimi alsuoja. Ilgametės jo pastangos LB vadovybėje skatina klausti klausimą: o kas toliau? Gal vadovavimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei? Taip pat kyla galimybė natūraliam „pavojui”, kad per ilgai tose pat pareigose užsilikus, gali išsiritulioti savotiška vadovavimo arogancija. Istorijoje tokių pavyzdžių juk turime.

LB Tarybos sesijos yra Tarybos prezidiumo „nuosavybė”, tiek sesijai ruošiantis, tiek ją vedant. Iš matytų sesijai paruoštų ir atspausdintų dokumentų, pvz., darbus vykdančios KV veiklos bei finansinę ataskaitą (viso apie 80 psl.), nesileidžiant į smulkmenas, galima pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Dirbama įvairiose srityse daug, atliekama daug ir Tarybai atsiskaitoma nuosekliai, atsakingai. Praėjo laikai, kai apyskaitos būdavo perskaitomos žodžiu. Šiandien medžiaga sesijai išsiuntinėjama iš anksto ir laukiama, kad Tarybos nariai atvyktų su ja susipažinę, svarstymams pasiruošę ne tik paskutinės mados šukuosenomis ar išeiginiu rūbu, bet ir darbotvarkei skirtais duomenimis. Čia turime būti dėkingi dabartinei, Amerikoje išaugusiai profesionalų kartai ir paplitusioms, beveik nieko nekainuojančioms spausdinimo, kopijavimo ir elektroninių ryšių priemonėms. Įdomu ir reikšminga, kad LB, panašiai kaip ir JAV federalinę valdžią, varžo taip vadinamos „laisvos” bei kaip nors „įpareigotos” pajamos. Taigi LB KV iš 2011 m. numatomų 156 tūkst. dol. pajamų savo iniciatyva tegali operuoti 25 tūkstančiais dol. (palyginimui pagalvokime apie JAV „Entitlement Program” kaštus).

Grįžtant prie apsirengimo, tai dėl be priekaištų veikiančio vėsinimo viešbučio salėse dalyvių apranga buvo vis dėlto hmm... įvairi, sakykime „floridiška”. Ši pastaba, aišku, netaikoma posėdžiuose dalyvavusiam svečiui, naujai Amerikai paskirtam ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui, Tarybos prezidiumo nariams, KV pirmininkui ir kai kuriems kitiems dalyviams. Jie visi dėvėjo švarkus, kaklaraiščius, sukneles ir t.t. Taip pat daug kas nepastebėjo labai taiklaus Tarybos pirmininko Juozo Polikaičio gesto priešpiečių metu. Kai išvykdamas Ambasadorius trumpu žodžiu visus atsisveikino, jį iš salės išlydėjo „mūsų” Polikaitis. Valio!

Prezidiumas laikėsi darbotvarkės ir posėdžius vedė be didesnių nukrypimų. Tuo pačiu ir Tarybos nariai laikėsi korektiškos drausmės, ryškiai nenukrypdami nuo temos. Kai įstatų pakeitime buvo pradėta lyg ir slysti į lankas, tam svarstymui pirmininkavęs Arvydas Barzdukas visus „susigrąžino” juokeliu iš amerikiečių patirties apie žinomo komiko Johnny Carson pokalbį su anuometiniu New York miesto meru. Carson norėjo žinoti, ar meras miesto politikos sūkuriuose atranda miesto tarybos pritarimą. Meras atsakė pavyzdžiu – kai jis buvo atsidūręs ligoninėje, miesto taryba 22 balsais prieš 20 (!) nubalsavo jam palinkėti greit pasveikti... Ir vėl kalbant rimtai, iš komisijų pranešimų matėsi, kad ir už šių posėdžių sienų pastangų buvo įdėta apsčiai. Ypatingą reikšmę reiktų teikti LB strateginiam planavimui, kurį profesionaliai su skaidrėmis išdėstė L. Vismanas.

Vietiniai šeimininkai – Mindaugo Šato pirmininkaujama jaunutė JAV LB Orlando apylinkė – pasirodė ypač gražiai, žinoma, Tarybos prezidiumo gairėse. Ypač įspūdingai atrodė internete paskelbti duomenys apie sesijos planus bei programą. Bent šeštadienio dienos metu viešbučio patarnavimai bei įrengimai veikė sklandžiai, be priekaištų. Iš registracijos sąrašo matyti, kad užsiregistravo 47 Tarybos nariai, dar keli dalyvavo iš valdybos.

Artėjame prie dviejų dešimčių JAV LB vadovybės kadencijų, apimančių 60 metų veiklą. Posėdyje girdėjosi balsų, kad, svarstant strateginius tikslus, reikia pažvelgti ir į esminius Bendruomenės kūrimo dokumentus, net į Lietuvių Chartos tekstą. Procedūriškai gavęs Tarybos narės, savo žmonos balsą, buvęs KV pirmininkas Algimantas Gečys siūlė pasisakymuose šalia Vasario 16osios įjungti ir Kovo 11ąją, nes ji artimesnė ir suprantamesnė paskutiniu metu atvykusiems iš Lietuvos, į Bendruomenę besijungiantiems. Chartoje išsakytiems tikslams gali reikėti ir kitų pakeitimų. Visa tai rodo, kad, prisimindami 1951 metais lietuvybės rūpesčiais gyvenusią mūsų tėvų kartą, šiandien LB vadovybėje galime džiaugtis savo kartos vadovais, vaikais ar jaunesniais broliais, sesėmis ir riedėti link 2051 m. akiračio.


lb
JAV LB XIX Tarybos II-oji sesijos prezidiumas. Kalba JAV LB Orlando apylinkės pirmininkas Mindaugas Šatas