aabs
2012 m. AABS konferencija aptars globalų Pabaltįjį per artimiausius 20 metų
Pasiruošimai AABS konferencijai vyksta nuo šių metų pavasario

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Artėja 2011 m. spalio 1 d. Iki tos datos reikia pristatyti abstraktą (paraišką) 2012 m. balandžio 26–28 d. Čikagoje vykstančiai 23-ajai organizacijos Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) konferencijai ,,The Global Baltics: The Next Twenty Years”. Paraiškas gali pateikti Pabaltijo kraštų bei regiono specialistai, bet nebūtinai tik jie. Konferencijos pranešimus gali skaityti profesoriai, doktorantai, magistrantai bei įvairių kitų sričių specialistai visose srityse, išskyrus griežtuosius mokslus kaip matematiką, chemiją ir pan. Pranešimai turi atlikti konferenciją rengiančios organizacijos parinktą temą, o pranešimus skaitantys turi būti organizacijos nariai ar jais tapti (už nario mokestį gaunama konferencijos registracijos nuolaida bei AABS leidžiamo mokslinio žurnalo prenumerata). AABS konferencijos apima daugybę mokslo sričių: lingvistiką, literatūrą, religiją, istoriją, politinius mokslus, teatrą, sociologiją, viešąją sveikatą (public health), ekonomiką ir dauge kitų… Abstraktus reikia siųsti mokslinių sričių vadovams (daugiau informacijos rasti svetainėje www.balticstudiesaabs.org)

Ar tokios konferencijos dar yra reikalingos? Konferencijose dalyvavusieji teigtų, kad jos vis dar prasmingos. Organizacija buvo įkurta su tikslu suburti asmenis, kurie domisi Pabaltijo kraštais, jų kultūra, istorija, politika ir t. t. AABS buvo įsteigta tais laikais, kai nebuvo tikėtasi, nei susilaukta dalyvių iš Lietuvos, Latvijos nei Estijos. Tada nedaug kas galėjo dažniau lankytis moksliniams tyrimams ar informacijos šaltinių paieškoms tuose kraštuose be kokių nors apribojimų. Bet viskas pasikeitė. Dabartinės konferencijos pritraukia dalyvius, pranešimus skaitančius ir šiaip smalsesnius žiūrovus ne vien iš Šiaurės Amerikos, iš Pabaltijo šalių, bet ir iš kitų Europos šalių, net iš Azijos ar kur kitur. Lietuviai šiuo metu gali didžiuotis, nes dabartinis AABS pirmininkas yra lietuvis, University of Tennesse istorijos profesorius Vėjas Liulevičius. Dabartinė AABS administratorė, dirbanti Seattle, WA, AABS būstinėje, yra taip pat lietuvė – Irena Blekytė. 2012 metų konferencijos ruošos komitetui pirmininkauja irgi lietuvis. Tačiau AABS nariai nėra vien lietuviai. Kartais visai nelietuvių kilmės studentai domisi, gilina savo žinias apie Pabaltijo regioną. AABS konferencijų stipendijų dėka konferencijose gali dalyvauti ir jie ir rasti bendrų minčių. AABS konferencijos nėra milžiniškos pagal skaičių (paprastai arti 200 dalyvių), kur sudaroma proga pranešimus anglų kalba – skaitantiems pasidalinti savo žiniomis – apie naują tyrimo sritį, naują istorijos analizę, naują projektą pabaltijiečių etninėje bendruomenėje šiapus Atlanto ar tėvynėje. Rengiamos kultūrinės programos bei plenarinės sesijos. Konferencijos sesijose ir programose gali dalyvauti ir svečių teisėmis užsiregistravusieji.

Visų konferencijų ruoša reikalauja planavimo, darbo, organizatorių bei dalyvių. 2012 m. vyksiančios AABS konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas prof. Giedrius Subačius bei jo sudaryto organizacinio komiteto nariai posėdžiauja, keičiasi elektroniniais laiškais. Į ruošos darbus įtraukti ir kiti talkininkai, pvz., Daukantė Subačiūtė sukūrė konferencijos ženklą. Jau susitarta dėl University of Illinois at Chicago patalpų, kuriose numatoma rengti konferencijos sesijas. Susitarta ir dėl netoliese universiteto esančio viešbučio, kuriame konferencijos svečiai galės apsistoti. Rugsėjo 6 d. vykusiame AABS konferencijos vietinio rengimo komiteto posėdyje buvo aptartos ir kitos detalės, kurias reikia galutinai aptarti, renginiai, kuriuos reikia planuoti. Komitetas nepasitenkino vien konferencijos tinklalapiu: www.balticstudiesaabs.org, buvo sukurta ir ,,Facebook” svetainė: http:// www.facebook.com/facebook?sk=app_10531514314#%21/home.php?sk=group_208552795851797 (arba trumpesnis adresas http://tinyurl.com/ 4yzhxhx). Platesnė informacija apie registraciją, įvairius konferencijos renginius bei konferencijos pranešimų dienotvarkė bus paskelbta vėliau. Ruošos komiteto nariai yra pasiruošę atsakyti į visus klausimus, priimti savanorius talkininkus adresu: aabsconfinfochicago@gmail.com

Kviečiame ,,Draugo” skaitytojus, čikagiečius ir kitus pasidomėti artėjančia AABS konferencija, teikti pranešimus, dalyvauti konferencijos renginiuose ir pranešti kitiems, kuriems gal ji būtų įdomi. 2011 metais lietuviai turėjo progos dalyvauti konferencijose, skirtose lietuviams, pvz., JAV Bibliotekų ir archyvų konferencijoje Čikagoje (rugsėjo 3–4 d.) ar liepos mėn. Lietuvoje vykusiame XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. Konferencijose kaip 2012 metais vyksiančioje AABS konferencijoje, lietuviai turės progos pasidalinti naujais atradimais, mokytis ir bendrauti platesnėje, bet giminingoje kolegų bendruomenėje.

Ramunė Kubiliūtė – AABS vietinio organizacinio komiteto narė.