2.
Cleveland Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija

ŽIVILĖ VAITKIENĖ
kunigai

Kun. Vincentas Vilkutaitis, Šv. Jurgio parapijos klebonas 1919-1959 metais

Kun. Antanas Karužiškis, pasirūpinęs nupirkti žemę Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos parapijai ir tarnavęs pirmuoju klebonu nuo 1929 iki 1939 metų.

Kun. Juozas Angelaitis, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos
klebonas (1939–1974). Jo rūpesčiu vyko didieji statybos darbai, 
rengti piniginiai vajai įkurti ir pastatyti DMNP parapiją.

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapijos klebonas (1974–2009).


Įsisteigia antra lietuviška parapija

Lietuvių skaičius Cleveland augo. Apie 1927 metus kilo sumanymas steigti dar vieną lietuvišką parapiją. Organizacinis komitetas kreipėsi į vyskupą Joseph Schrembs, kuris 1929 m. kovo 15 d. suteikė leidimą steigti parapiją. Parapijiečiai galvojo parapiją pavadinti Šv. Onos vardu, bet kadangi vyskupijoje jau buvo bažnyčia tuo vardu, vyskupas parapijai paskyrė Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos vardą. Tais pačiais metais į Cleveland atvyko kun. Antanas Karužiškis – pirmasis šios parapijos klebonas, savo pareigas ėjęs iki 1939 metų. Parapija turėjo kleboną, bet neturėjo bažnyčios. Kun. Karužiškio rūpesčiu, 1930 metais buvo nupirkta 2 akrų dydžio Hillgrove Inn nuosavybė Neff gatvėje. Parapijai tuo metu priklausė 150 šeimų; jos džiaugėsi turėdamos pastogę kur susirinkti ir išklausyti Mišias.

Pirmieji devyneri metai praėjo be didesnių rūpesčių, kad parapija augtų. 1939 metais atvyko kun. Juozas Angelaitis. Jo rūpesčiu ir nepaprasto taupumo ir darbštumo dėka pirkimo skolos buvo sumokėtos per dvejus metus. Nusprendęs, kad parapijai reikia tinkamų bažnytinių pastatų, 1950 metais gavo vyskupo leidimą ir pradėjo didžiuosius statybos darbus. Bažnyčia buvo pašventinta 1952 metais, likusieji pastatai baigti statyti 1962 metais. Kun. Angelaitis rūpestingai vadovavo parapijai 35-erius metus – iki 1974 metų.

1974 metais kun. Gediminas Kijauskas, SJ buvo paskirtas klebonu, tas pareigas jis ėjo iki šių dienų. Jam vadovaujant, 1987 metais bažnyčios buvo pakeisti vidaus papuošimai. Parapijos vardas sumodernintas ir dabar parapija žinoma Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos vardu. Nors parapijinė mokykla buvo uždaryta 1988 metais, šeštadieniais jos patalpose veikia šv. Kazimiero lituanistinė mokykla. Parapijos patalpose vyksta šokių ir chorų repeticijos, susirinkimai ir koncertai sportuojama.

Rašant straipsnius naudotasi knygomis: ,,Lietuviškoji Enciklopedija”, Kaunas 1937, penktas tomas; ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje”, Vilnius, 2006. Taip pat informacija iš parapijų tinklalapių www.olphofcleveland.org ir www.saintgeorgeparish. org

(Bus daugiau)