mok
Mokytoja Ingrida Knuppel su mokinukais, norinčiais išmokti lietuvių kalbą.

„Žiburio’’ lituanistinė mokykla


Rugsėjo 11 dieną naujiems mokslo metams duris pravėrė Detroito „Žiburio” lituanistinė mokykla. Mokinukai, kaip skruzdėliukai, pasipylė į klases. Po vasaros visi paaugę, pailsėję, draugų pasiilgę, nespėjo vienas per kitą vasaros atostogų įspūdžiais dalintis. Bet mokslas – dalykas rimtas, teko kibti į vadovėlius, rašyti, skaityti. Tėčiams ir mamoms taip pat šnekų netrūko.

Mokyklos atidarymo metu mokyklos vedėja Vida Pekorienė susirinkusiems pristatė mokyklos mokytojas, net kelios iš jų mokykloje mokytojaus pirmą kartą. Tad ir joms ši diena buvo ypatinga. Pačius mažiausiuosius „Žiburėlio” ir „Liepsnelės” klasės vaikučius šiemet mokins Regina Janukaitienė ir Lina Bublytė. Joms talkininkaus Andrėja Petrulytė, Austėja Uptaitė, Viktorija Stanovaja, Romas Šonta ir Donatas Tukys. Besimokančiųjų klasės (lietuviškai nekalbančių vaikučių) mokytoja – Ingrida Knuppel. Pirmos klasės mokytoja – Judita Ulčinienė, antros – Asta Balčiūnienė, trečios – Diana Tukienė, ketvirtos – Jūratė Žindulienė, penktos – Rigonda Savickienė, šeštos – Judita Kanopsky, septintos – Gina Vaitkaitienė, aštuntos – Eglė Garbenis. Dainavimo pamokas jau kelinti metai iš eilės ves mokytojos Ina Hudson ir Simona Gavrilenko. Šokio mokys nenuilstanti Lelė Viskantienė, tikybą – kun. Gintaras Jonikas. Mokyklos vedėja taip pat pasidžiaugė ir grįžusiais į mokyklą vaikais, kurių šiemet mokykloje bus 65.

Mokslo metų pradžios proga „Dievo Apvaizdos” parapijos klebonas kun. G. Jonikas atnašavo šventas Mišias. Šv. Mišių maldoje buvo prisiminti ir Rugsėjo 11tąją New York mieste, Washington, DC ir Pennsylvania žuvusieji. Gražiai su malda pradėję naujus mokslo metus vaikai išsiskirstė į klases. Prasidėjo rudenėlis. Už langų šnarės vėjo sklaidomi medžių lapai, o Detroito „Žiburio” lituanistinės mokyklos klasėse bus sklaidomi sąsiuviniai ir knygos, skambės lietuviškas žodis.

Ne tik pirmąją mokslo metų dieną tą šeštadienį „Žiburio” lituanistinėje mokykloje šventėme. Pasibaigus pirmoms pamokoms visų mokinių būryje Juozukui Kiaulėnui dainavome „Ilgiausių metų”. Mat Juozukas šventė savo 8tąjį gimtadienį. Juozukas, jau trečios kartos lietuvis, čia, Jungtinėse Amerikos Valstijose, lankantis lituanistinę mokyklą. Juozuko a. a. močiutės Bronislavos Kiaulėnienės brolis Zenonas Tarvainis – vienas Rainių miškelio kankinių.

Nuostabu, kad persipina kartos, persipina išeivijos bangos, bet nemiršta meilė gimtam lietuviškam žodžiui, nenyksta papročiai ir smalsumas pažinti tą nuostabią, tolimą, o kartu ir tokią artimą Tėvynę Lietuvą. Nuostabu, kad mažos kojelės mina lietuviškos mokyklos slenkstį, maži piršteliai verčia lietuviškų knygų lapus, o mažose širdelėse pradeda augti didelė meilė savo tėvų ir senelių kraštui. Su naujais mokslo metais mokinukai!

„Lietuviškų melodijų” radijo valandėlei paruošė
Raminta Vilkienė

 
mok

Mokytoja Jūratė Žindulienė su 4 klasės mokinukais.