Visur taip, tik Lietuvoje kitaip!?


VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Stebėdama Lietuvos ir jos gyventojų gyvenimą, nuotaikas ir būseną pradedu jau daug ko nesuprasti ir vis dažniau galvoju, kad lietuvių, visai nesvarbu, kur jie begyventų, sąmonėje, mąstyme ir elgesyje dedasi kažkas keisto ir labai nesuprantamo – viskas kitoniškai. Ir visai nesvarbu, kaip toje patarlėje sakoma, kad nežmoniškai.

Štai Amerikoje gyvenantys žmonės vadinami amerikiečiais. Pagal kilmę, tiesa, yra jų visokių: prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, argentiniečių, lietuvių ir dar daugybė kitų, bet pasauliui jie vis tiek žinomi kaip amerikiečiai. Niekas dėl to net nediskutuoja ir neprotestuoja. Priešingai, visi tik ir nori jais būti. Kiekvienais metais tūkstančius žmonių ,,įšventinant’’ į amerikiečius, eilėje šios palaimintos akimirkos laukia milijonai. Net lenkai neprotestuoja ir Amerikos Europos Parlamentui neskundžia, kad juos čia kažkas ,,amerikonais’’ per prievartą verčia būti. Čia, Amerikoje, taip, bet va, Lietuvoje su lenkakalbiais lietuviais kitaip.

Vokietijoje gyvena vokiečiai, Kinijoje – kinai, Albanijoje – albanai, Lenkijoje – lenkai, Anglijoje – anglai. Pagal tai, kaip visame margame pasaulyje yra, ko gero, ir pas mus Lietuvoje panašiai turėtų būti. Pagaliau, visi čia gyvenantys žmonės, visai nesvarbu, kokios kilmės jie būtų, jeigu jau savo likimą susiejo su Lietuva, jos žeme ar per kraujo giminystę užsitikrino ryšį su šia šalimi, vadovaujantis pasaulio valstybių patirtimi, turėtų vadintis lietuviais?

Tai suprasdamas popiežius Jonas Paulius II savo lankymosi Lietuvoje metu į čia gyvenančius lenkus, melsdamasis prie Aušros vartų, kreipėsi tokiais žodžiais: ,,Broliai ir sesės lenkų kilmės lietuviai.” Daug ką toks kreipinys nustebino, bet lenkakalbiai lietuviai nei protestavo, nei užsigavo. Tiesa, šiais laikais tokia Šventojo tėvo išmintis nedaug kam reikalinga, to nė viena pusė ir neprisimena, o vertėtų.

Kartą vieno renginio metu į susirinkusius buvo kreiptasi žodžiais: ,,Mieli lietuviai’’. Kalba sukosi apie lietuvius, lietuvių tautą, lietuvių žemę, lietuvių prigimtines teises, Lietuvą Tėvynę. Bet tuos žodžius kažkas pasigavo ir prasidėjo įprastas lietuviškas niurzgėjimas: kaip drįstate tik apie lietuvius kalbėti, juk įžeidžiate kitus Lietuvos gyventojus, nerodote pagarbos kitataučiams, o svarbiausia – trukdote tiems lietuviams, kurie čia susirinko putojančio alaus pagerti. Ką čia apie lietuviškus reikalus bekalbėsi, kai viskas susiveda tik į alaus bokalų skaičių. Ar nebus, kaip toje dainoje: ,,Vyrai gėrė, vyrai gers, kol žemelė apsivers.’’

Kaip ir visada, mes, lietuviai, visur persūdome ir perlenkiame lazdą. Ir susimąstai tai matydama, jog jau visai netoli tas laikas, kaip, kad sakoma tuose, ką tik paminėtos dainos posmuose – ,,kai žemelė apsivers, ant griuvėsių vyrai gers’’. Ant savos žemės, tautos ir valstybės pamatų gersime ir tiek nusigersime, kad po kurio laiko net archeologai negalės įrodyti, kad toje žemėje kažkada lietuvių gyventa.

Neseniai kažkas virtualioje erdvėje įdėjo skelbimėlį su kreipiniu ,,Dėmesio visiems lietuviams”. Matytumėte, kas dėjosi. Negalima taip kreiptis, kitų tautų atstovai įsižeis – nematomos dūšelės šnibždėjo kone iš kiekvieno kampo. O kas čia blogo!? Visi juk taip daro: antai, lenkai radijuje kreipiasi į visus lenkus, čekai – į čekus, vokiečiai – į vokiečius, meksikiečiai – į meksikiečius, o va, lietuviams į lietuvius kreiptis negalima. ,,Nielzia’’ ir viskas, kaip caro laikais, spaudos draudimo metais, sakydavo.

Pavojinga šiais laikais būti lietuviu, tarti, rodos, paprastus žodžius: ,,lietuvis’’, ,,lietuviai’’, ,,lietuvių tauta’’. Gal tuoj bijosime sakyti ir ,,Lietuva’’, gal bus nepatogu ir lietuviškai kalbėti. Anksčiau mūsų senelius ir tėvus už lietuvybę sodino į kalėjimus įvairūs svieto perėjūnai, svetimi Lietuvos grobikai, graždankės ir KGB tarnai. Keista, bet šiandien prie lietuvių tautos naikinimo aktyviai prisideda ne rusai, ne švedai, ne lenkai, ne vokiečiai, prancūzai, ne caro ir sovietų valdžios tarnai, o savi – lietuviai. Ir bijok jau ne priešo, o savo lietuvio, nežinia kam tarnaujančio, sielą šėtonui pardavusio, nežinia ko siekiančio. Toks šėtono tarnas kaipmat tave suės, radikalo, nacionalisto, ekstremisto, fašisto, teroristo, marginalo, išsišokėlio, ultros, nelegalo etikete papuoš. Girdėjau vieno seno protingo lietuvių kalbos mokytojo pasakymą: ,,’Lietuvėlė’ tokia pat graži, kaip ir buvo, tik joje žmonės jau nebe tokie kaip anksčiau: dori, draugiški ir nuoširdūs, visi labai pasikeitę.’’

Kur tik pasisuki, visur kokią stebinančią naujieną pamatai ar išgirsti. Todėl vėl ir vėl dyviniesi, kad visur kažkaip taip, o pas mus kitaip. Nežinau, ar žinote, ar pastebėjote, jog Lietuvoje jau nėra lietuvių? Tiesa, reikia prisipažinti, kad dabar visi esame Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiai, o mūsų lietuviškuose pasuose nebeliko įrašo apie tautybę. Valdžios atstovai nusprendė, jog nereikia, nes kai kas Lietuvoje to nenori, įžvelgia diskriminaciją kitų tautų atžvilgiu. Taigi oficialiai lyg ir nebėra lietuvių. Vienu biurokratų užsimojimu nukirstas ilgus amžius saugotas tautos kodas, nacionalinis tapatumas.

Neliks lietuvių, neliks tautos, kalbos, o be jų nebus ir valstybės. Nereikės nei tankų, nei tų kelių parsidavėlių į Maskvą siųsti saulės iš rytų parsigabenti. Tiesa, kai kas sako, kad trūkstamų gyventojų ir būsimų Lietuvos piliečių bus galima parsivežti iš kitų šalių. Tikriausiai jie bus lojalūs Lietuvos piliečiai, bet ar jie bus lietuviai, ar perims mūsų tradicijas, tai – didelis klausimas. Bent jau šių dienų patirtis su lenkų kilmės lietuviais nieko gero nežada. Nepritariu šūkiui ,,Lietuva tik lietuviams’’, bet ir lietuviams Lietuvoje turi rastis vietos, o Lietuvai, kaip valstybei, taip pat turi būti rodoma pagarba. Čia nuo seno gyvenančiai lietuvių tautai, jos kalbai, kuri yra šios valstybės kalba, turėtų būti kažkokios teisės, kaip ir visame pasaulyje. Bet juk pas mus viskas kitaip. Todėl ir tenka baimintis, kad po šitos Lietuvos netrukus visai neliks jokios Lietuvos.

Violeta Rutkauskienėistorikė, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytoja, beveik 25 m. dirbusi Kauno Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Numizmatikos skyriuje. Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė, JAV LB WaukeganLake County apylinkės narė.