4.
Cleveland naujai įkurtos Šv. Kazimiero parapijos klebonas

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Kun. Juozas Bacevičius (Bacevice) yra trečios kartos Amerikos lietuvis. Nors jo seneliai gimė Lietuvojebacevicius, dar būdami jauni jie atvyko į Cleveland XX amžiaus pradžioje. Seneliai iš tėvo pusės susituokė originalioje Šv. Jurgio parapijoje Oregon ir East 21os gatvėje. Motinos tėvai susituokė dabartinėje Šv. Jurgio bažnyčioje 1921 metais. Kun. Juozo tėvai mokėsi parapijos mokykloje ir susituokė jos bažnyčioje. Jis, jo broliai Antanas ir Jonas buvo pakrikštyti Šv. Jurgio bažnyčioje.

Pagal ano meto tvarką, dokumentuose senelių pavardė buvo rašoma įvairiai: Bacevich, Bacewiscz, Bacevice. Kunigo tėvų pavardė buvo rašoma Bacevice. Dirbdamas tarp lietuvių, kun. Juozas vėl sulietuvino savo pavardę ir tapo Bacevičiumi.

Vyresnysis brolis Antanas pasakoja, kad vaikystėje tėvai su jais kalbėdavę lietuviškai. Kun. Juozas tų laikų neprisimena, nes, jam esant trejų metų, Antanas pradėjo lankyti darželį, ir tėvai nuo tos dienos nusprendė namuose kalbėti tiktai angliškai. Jo vienintelis ryšys su lietuvių kalba buvo apsilankymai pas senelius sekmadieniais, kai turėdavo progos jiems pasakyti kelis, paprastus lietuviškius sakinius.

Kun. Juozas baigė St. Joseph High School 1968 metais. Įstojo į Borromeo College of Ohio (Borromeo Seminary) Cleveland ir ją baigė 1972 metais, įsigydamas bakalauro laipsnį iš istorijos, su šalutiniais laipsniais (minor) iš filosofijos ir teologijos. Būdamas antro kurso seminarijos studentu, kun. Juozas vėl susidomėjo lietuvių kalba. Tuo metu dr. Danguolė Tamulionytė pradėjo vesti lietuvių kalbos kursus angliškai kalbantiems suaugusiems. Kunigo motina susidomėjo tomis pamokomis ir pradėjo jas lankyti. Motinos paragintas, kun. Juozas ėmė lankyti šiuos kursus kartą savaitėje.

Kun. Bacevičius aukštuosius mokslus tęsė St. Mary’s Seminary Cleveland, kur 1976 metais įsigijo Master of Divinity laipsnį. Įšventintas kunigu Cleveland vyskupijoj 1977 m. sausio 15d. Pirmasis pastoracinis paskyrimas buvo St. Jerome’s parapijoje (1977–1979). 1979 metais išvyko į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, kur 4 mėnesius mokėsi lietuvių kalbos. Kun. Juozas įdomiai pasakoja apie tą laiką Romoje. Jo mokytojas, kun. Delininkaitis mokėjo italų, lietuvių ir lotynų kalbas – angliškai nemokėjo. Kun. Juozas mokėjo lotynų ir anglų kalbas. Vienintelė bendra kalba tarp mokytojo ir studento buvo lotynų – lietuvių kalbos gramatikos plonybes jiems tekdavo aiškintis lotyniškai.

Vėliau kun. Bacevičius Catholic University of America, Washington D.C. studijavo kanono teisę. Vienerius metus buvo vikaru Ss. Philip and James parapijoje, o 1980 metais paskirtas klebonu į Šv. Jurgio parapiją, kur iki dabar dirba ir tarnauja parapijiečiams bei apylinkės gyventojams. Be savo tiesioginio darbo parapijoje kun. Bacevičius dirbo Mt. Sinai ir Cleveland Clinic ligoninėse kapelionu, nuo 1983 metų yra Cleveland vyskupijos Defender of the Bond, Cleveland Tribunal (skyrybų bylose jis atstovauja bažnyčią). Jis yra Lietuvių katalikų religinės šalpos, Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų ir Canon Law Society of America organizacijų narys.

Kunigo raštinėje kabo Lietuvos žemėlapis, ant jo darbo stalo matyti ,,Draugo” ir ,,Dirvos” laikraščiai. Jis aptarnauja savo parapijiečius lietuvių kalba, klauso išpažinčių ir laiko Mišias lietuvių kalba. Kilme ir dvasia yra tikras lietuvis, visuomet užstojęs lietuvius pas vyskupą ir rūpinęsis, kad lietuviai turėtų vietą, kur melstis ir burtis. Kai matome, kaip sparčiai mūsų pačių gretose lietuvių kalba ir susidomėjimas lietuviškais reikalais blėsta, belieka gerbti trečios kartos lietuvio kunigo pastangas savanoriškai išmokti nelengvą lietuvių kalbą ir jo ryžtą toliau dirbti tarp lietuvių.

Šv. Kazimieras per amžius globojo Lietuvą ir jos žmones. Pasitikime, kad jis ir toliau globos šią naują lietuvišką parapiją, jos kleboną ir jos parapijiečius ir ves visus vienybės ir artimo meilės keliu.

Pabaiga