Kardinolo T. Dolan invokacija dviejų partijų suvažiavimuose

KĘSTUTIS TRIMAKAS

Kaip žinome iš žiniasklaidos, neseniai įvyko abiejų JAV partijų – Demokratų ir Respublikonų – kandidatų į prezidentus priešrinkiminiai suvažiavimai. Ir respublikonai, ir demokratai baigiamajai invokacijai sukalbėti pakvietė JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininką, New York kardinolą Timothy Dolan. Spauda praneša, kad ir respublikonų, ir demokratų suvažiavimuose kard. Dolan invokacija buvo labai panaši savo turiniu.

Cituoju invokaciją iš demokratų suvažiavimo: „Dieve, mes prašome Tavo palaiminimo tiems, kurie laukia gimti, kad jie būtų priimti ir apsaugoti.” Kas laukia gimti? Ogi tie negimusieji kūdikiai, kurie jau yra pradėti, bet tebėra motinų įsčiose: jie laukia, kada ateis laikas jiems gimti. Ko prašo kardinolas? Nuo ko jie labiausiai turi būti apsaugoti? Nuo aborto, nuo jų nužudymo.

Kalbu apie faktus: demokratų suvažiavimo platforma yra už, respublikonų – prieš abortus. Antra, savo invokacijoje kardinolas Dolan taip pat meldžia, „kad Dievo įsteigta institucija nebūtų performuluota”. Supraskime: pagal Šv. Raštą Dievo įsteigta institucija yra santuoka tarp vyro ir moters.

Demokratai pasisako už santuokos institucijos performulavimą: tos pačios lyties dviejų asmenų partnerystę visiškai sulyginant su santuoka tarp vieno vyro ir vienos moters. Respublikonai pasisako prieš tos pačios lyties dviejų asmenų partnerystės santuokos pripažinimą.

Trečia, invokacijoje kardinolas taip pat prašo Dievo „visuose mūsų piliečiuose atnaujinti pagarbą pilnai religinei laisvei”. Būtent, kad piliečiai ir įstaigos nebūtų verčiamos elgtis prieš savo sąžinę ir prieš religiją. Demokratų valdžia jau priimtu įstatymu yra pasiryžusi net religinio pobūdžio įstaigas, kaip ir darbdavius, versti savo darbuotojus aprūpinti apdraudomis, apmokančiomis abortų preparatus, kontracepcijos piliules bei sterilizaciją. Respublikonai yra numatę šį įstatymą atšaukti.

Keliasdešimt religinių įstaigų, tarp jų kard. Dolan vadovaujama New York katalikų arkivyskupija, padavė į teismą prezidento Barack Obamos valdžią už tai, kad ji verčia elgtis prieš JAV Konstitucijoje užtikrintą religijos bei sąžinės laisvę.

Išvada: Katalikų Bažnyčios kardinolas Dolan sukalbėjo panašią invokaciją abiejų partijų priešrinkiminiuose suvažiavimuose. Tik skirtumas toks, kad kardinolas meldėsi, jog demokratų partija nesielgtų taip, kaip ji oficialiai savo suvažiavime nutarė pasielgti. Respublikonų partijos atžvilgiu malda labiau išklausyta: jie užstoja negimusius kūdikius, Dievo įsteigtą santuoką ir religijos bei sąžinės laisvę.