lb

Kas vyksta po bendruomenės skėčiu?

LORETA TIMUKIENĖ

Kaip ir kiekvienų metų rudens pradžioje, taip ir šįmet iš įvairių Jungtinių Valstijų vietų rinkosi JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) atstovai. Rugsėjo 25–28 dienomis juos visus saulėtu rudenišku oru pasitiko gražioje kalnuotoje vietovėje Colorado valstijoje įsikūręs Denver miestas. JAV LB XIX Tarybos pirmąją sesiją šįkart ruošė palyginti negausus, bet jaunas ir energingas Colorado apylinkės Lietuvių Bendruomenės būrys.

Sesiją pradėjo XVIII Tarybos prezidiumo pirmininkė Danguolė Navickienė. Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus, Bostono miesto šv. Petro lietuvių parapijos klebonas emeritas prelatas Albertas Kontautas sukalbėjo invokaciją. Buvo pagerbti iškeliavusieji Anapilin šviesaus atminimo lietuvių bendruomenės nariai – a. a. Vaiva Vėbraitė, Kęstutis Miklas, Česlovas Mickūnas, Algis Augūnas, kunigas Ričardas Repšys, Lionginas Pliūra, Stasė Bublienė.

Susirinkusius pasveikinęs sesijos rengimo komiteto pirmininkas Romualdas Zableckas sakė, kad Tarybos sesija Vakarų Šiaurės pusėje vyksta pirmąkart. Jis sesijos dalyviams palinkėjo dirbti sutartinai, nesikarščiuojant ir perspėjo, kad esame gana aukštai virš jūros lygio – bekalbant gali pritrūkti oro.

Sesijos dalyviams atsiųstame sveikinime Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė teigia, kad šiandieninė Lietuva gali daug ko pasimokyti iš JAV Lietuvių Bendruomenės – pasitikėjimo, susitelkimo, bendro tikslo siekimo. Sveikinimus atsiuntę LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga, LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, prelatas Edmundas Putrimas ir Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys Tarybos nariams linkėjo savo darbe nestokoti energijos, susitelkimo ir prasmingų įžvalgų.

Buvo patvirtinta JAV LB Tarybos prezidiumo sudaryta sesijos darbotvarkė. Prezidiumo sekretoriui Jurgiui Jogai pateikus praėjusios sesijos protokolą jis buvo patvirtintas.

Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Romas Veitas perskaitė pranešimą apie vykusius Tarybos rinkimus. Jis sakė, kad naujas balsavimo būdas internetu yra gana brangus, nors tai yra viena iš galimybių įtraukti naujai atvykusius žmones į bendruomenės veiklą. Internetu balsavo 10 proc. balsavusiųjų – tai yra 351 Lietuvių Bendruomenės narys. Komisijos pirmininkas apgailesta vo, jog mažėja dalyvaujančių rinkimuose (nuo 4,986 2006 m. iki 3,925 šiais metais). Buvo siūloma ieškoti būdų, kaip su mūsų bendruomenės darbais geriau supažindinti visus Jungtinėse Valstijose gyvenančius lietuvius.

Buvo sudarytos Nominacijų ir Mandatų komisijos. Prezidiumo pirmininkė Navickienė perskaitė prezidiumo pranešimą.

Po pertraukėlės išklausyti JAV LB Krašto valdybos (KV) pirmininko Vyto Maciūno, KV narių ir KV padalinių atstovų pranešimai. Buvo pasidžiaugta besikuriančiomis naujomis Lietuvių Bendruomenėmis (pvz., Roanoke, VA), ne vienas pastebėjo, kad šioje Taryboje matyti nemažai jaunų žmonių. Kaip sakė viena KV narė, JAV LB palaiko ryšį su Jungtinių Valstijų valdžia ir galime didžiuotis, jog ,,lietuviai turi vietą už stalo”.

Paminėta, kad svarbiausią finansinę paramą JAV LB darbams suteikė Lietuvių Fondas. Pasidžiaugta sėkmingai vykstančia Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programa. Pagal ją į Lietuvą šiemet vyko stažuotis 29 įvairių sričių studentai. Tęsiama ir Kaimo fondo programa, pagal kurią remiamos vasaros užimtumo stovyklos Lietuvos rajonuose. Vyksta bendravimas su Lietuvoje veikiančiu Piliečių santalkos fondu. Pasidžiaugta dalyvavimu VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Sesijos dalyviai turėjo galimybę pamatyti, kaip veikia Švietimo tarybos pastangomis sukurti tinklalapiai vaikams (www.eglute.org ir www.laikaivaikams.org). Kalbėta apie būtinybę atnaujinti JAV LB tinklalapį ir siūlyta pagalvoti apie filmuotos medžiagos, atspindinčios mūsų bendruomenės gyvenimą, platinimą internetu.

KV pirmininkas sakė, kas Valdyba įsigijo spausdinimo įrangą, kuria spausdinami kai kurie JAV LB ir kitų organizacijų leidiniai (žurnalas ,,Bridges”, ,,Skautų aidas”), dokumentai. Paminėta atsiradusi puiki galimybė lengviau pasiekti po visą Ameriką išsibarsčiusius lietuvius, naudojantis turimu kompiuterizuotu adresynu, kuriame yra apie 70,000 lietuviškų pavardžių. Pagal jį galima surasti konkrečioje vietovėje įsikūrusius tautiečius. KV pirmininkas pranešė, kad 2012 metų tautinė šokių šventė vyks Boston mieste.

V. Maciūnas, kalbėdamas apie svarbiausius KV tikslus, sakė, jog reikia galvoti apie savarankiškumą, iniciatyvumą, o veiklos kryptį turėtume dalintis su Lietuva. Tarybos nariai pasiūlė nustatyti JAV LB ateities veiklos gaires, atsižvelgiant į besikeičiančią padėtį tiek pačioje bendruomenėje, tiek ir jos aplinkoje.

Penktadienį vyko susipažinimo vakaras, kurio metu sesijos dalyviai turėjo progą susipažinti, pabendrauti, pašokti ir padainuoti.

Šeštadienį vyko XIX Tarybos prezidiumo rinkimai. Juozas Polikaitis išrinktas pirmininku, Arvydas Barzdukas, Vilija Vakarytė, Irena Vilimienė, Loreta Timukienė ir Janina Udrienė – nariais.

Išklausytas Garbės teismo pranešimas apie gautą skundą dėl internetinio balsavimo XIX Tarybos rinkimuose. Išklausytas LR Seimo ir PLB komisijos pranešimas bei PLB pirmininkės Reginos Narušienės atsiųstas pranešimas.

Renkant JAV LB KV pirmininką buvo pasiūlytas vienas kandidatas – V. Maciūnas. Jis buvo išrinktas dar vienai kadencijai. Taip pat buvo išrinkti Garbės teismo, Kontrolės ir Įstatų komisijų nariai. Ilgiau užtruko rinkimai į LR Seimo ir PLB komisiją, kadangi buvo pasiūlyta būsimiems kandidatams pateikti daugiau informacijos apie jų būsimas pareigas. Po diskusijų išrinkti penki komisijos nariai: Vytas Maciūnas, Jurgis Joga, Jonas Prunskis, Giedrė Stankūnienė ir Birutė Bublienė.

Po pietų sesijos dalyviai rinkosi į komisijas, kur buvo stengiamasi nustatyti JAV LB veiklos kryptis ir veiklos būdus. Po darbo komisijose Tarybos nariai rinkosi į šv. Mišias, kurias aukojo prelatas A. Kontautas. Vakare vyko pokylis, kurio metu gražios bendro gyvenimo sukakties proga buvo pasveikinti aktyvūs bendruomenės nariai Teresė ir Algimantas Gečiai. Susirinkusius savo dainomis linksmino ir šokti kvietė ,,Kolorado vabalai”.

Sekmadienis prasidėjo finansinių apyskaitų patvirtinimu ir JAV LB 2010 m. sąmatos priėmimu. Visa likusi dienos dalis prabėgo klausant Tarybos komisijų nutarimų, juos svarstant ir tvirtinant. Kai kurie nutarimai buvo atmesti, kiti papildyti, nemažai nutarimų buvo patvirtinta be ilgesnių diskusijų.

Tradiciškai prieš išsiskirstydami Tarybos nariai sustojo nusifotografuoti, o kitais metais susirinkti buvo pakviesti į Orlando, Florida valstijoje. Ne vienas kalbintas sesijos dalyvis džiaugėsi atjaunėjusia taryba, bet kartu išsakė norą, kad JAV LB atsižvelgtų į besikeičiančią padėtį ir peržiūrėtų jos pagrindinius tikslus bei uždavinius. Taip pat kalbėta, jog reikia svarstyti LB lėšų klausimą. Ne paslaptis, kad ir ši sesija būtų sulaukusi daugiau dalyvių, jeigu jiems būtų suteikta finansinė parama. Tikėkimės, kad šis ir kiti svarbūs Lietuvių Bendruomenės veiklos klausimai neliks tik mintyse ar popieriuje – jie turėtų būti svarstomi po metų, kitą rudenį saulėtoje Florida valstijoje.

lb