cicero
Jono Kuprio nuotraukos

Cicero lietuvių įsteigtos parapijos šimtmečio pobūvis

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuvių senosios ateivių kartos įsteigta Šv. Antano parapija savo gyvavimo šimtmetį minėjo gana vykusiai surengtu pokyliu „Crystal Sky Banquets’’ salėje Lyons, IL, ne per toliausiai nuo Šv. Antano bažnyčios.

Šventėje dalyvavo apie 230 žmonių, kurie sumokėjo po 100 dol. už įėjimą ir galėjo ne tik valgyti ir gerti, bet ir pažiūrėti programą, pasilinksminti.

Kadangi dabar parapija yra trikalbė, be senosios parapijos steigėjų atžalų bei bažnyčios statytojų Amerikos lietuvių, čia pamaldos anglų kalba vyksta ir senajais lietuvių kartai. Dauguma parapijiečių – ispanakalbiai, atvykę per paskutiniuosius 12 metų, ir bažnyčioje bei parapijoje turintys svariausią balsą. Dabartinis parapijos klebonas yra Meksikoje gimęs dvasiškis kun. Sergio Solis.

Sukaktuvių proga buvo išleistas specialus leidinėlis su informacine dalimi bei sveikinimais. Jo pradžioje įdėtas dabartinio parapijos klebono įžanginis žodis anglų ir lietuvių kalbomis. Tenka tik apgailestauti, kad klebonas savo žodyje nė vienu žodžiu neužsiminė apie Šv. Antano parapijos steigėjus lietuvius, kurie prieš 100 metų kūrė parapiją, dėjo didžiulius pinigus pradiniam bažnyčios pastatui (jame veikė ir pradžios mokykla), o vėliau – ir gana gražiai bažnyčiai, kuri pagal dabartinę vertę kainuotų ne vieną milijoną dolerių.

Buvo meninė dalis ir vaišės

Klebonas Sergio Solis angliškai bei ispaniškai kreipėsi į susirinkusiuosius. Nuo pat pradžios grojo žinomas meksikiečių orkestras – plačiai Čikagoje ir jos apylinkėse žinomas ,,Mariachi’’ vardu, kuris susirinkusius linksmino ir vakarienės metu. Čia pasirodė ir meksikiečių šokių grupės.

Tautiečiams, žinoma, įdomiausia buvo stebėti lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Suktinis’’ pasirodymą, kuris visus tikrai smagiai nuteikė. Spalvingai apsirengę šokėjai parodė, kad salėje yra nemažai lietuvių (jų buvo apie 60), negailėjusių plojimų saviškiams.

Pavakarieniavus vėl liejosi kalbos. Iš lietuvių pusės pasisakė adv. Saulius Kuprys, kuris vienintelis anglų kalba pateikė informacinės medžiagos apie lietuvius, steigusius parapiją, žymesniuosius Cicero gyvenusius tautiečius, neaplenkdamas ir Vatikane aukščiausią poziciją turėjusio JAV dvasiškio Paul Marcinkaus, kuris yra išgelbėjęs popiežių nuo užpuolikų. Kuprys pabrėžė, kad nemažai Šv. Antano parapijos mokyklos mokinių pasirinko kunigų luomą. Kalbėtojas paminėjo lietuvius klebonus, tarp kurių bene svarbiausią vietą užėmė prel. Ignas Albavičius, kuris ilgus metus sumaniai vadovavo parapijai ir buvo mėgstamas naujai į šį kraštą atvykusių lietuvių. Advokato kalba nebuvo ilga, bet gerai paruošta.

Angliškai į susirinkusiuosius kreipėsi ir senųjų lietuvių ateivių kartos atžala Dona Dybala.

Lietuvius gerai nuteikė pobūvio pabaigoje pasirodęs orkestras „Kaukas”, kurio nariai Jūratė ir Rimantas Grabliauskai savo lietuviškomis dainomis bei šokių melodijomis pradžiugino lietuviškai kalbančius ir su šia parapija bendraujančius tautiečius, nepaisant to, kad pačioje parapijoje lietuviai dabar yra likę kampininkais, ispanakalbiai parapijos veikloje yra aktyvesni.

Sukaktuvinis leidinys

Čia atskirai reikia paminėti ir šiai progai išspausdintą leidinėlį su skelbimais. Daugumą jų sudaro lietuvių sveikinimaiskelbimai: Lietuvių kavos klubo (jame minimas bažnyčią pašventinęs palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis), Čikagos lietuvių moterų klubo, Lietuvių Fondo, Jaunimo centro, Lietuvių katalikų spaudos draugijos, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, Amerikos Lietuvių Bendruomenės, „Racine Bakery’’, „First National Bank’’, adv. Aleksander Rimo Domanskio įstaigos bei kitų.

Paminėti ir pokylio komiteto nariai lietuviai: Aldona Zailskaitė, Mėta Gabalienė, Mindaugas Baukus, Marius Prapuolenis, Saulius Kuprys.

Tarp programos komiteto narių neįrašyti: Birutė Zalatorienė, Milda Šatienė, Jolita KisieliūtėNarušienė ir dar vienas kitas. Per klaidą leidinyje nebuvo patalpintas Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lemont sveikinimas.

Prieš vakarienę invokaciją angliškai ir lietuviškai perskaitė Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Trimakas. Pokylyje dalyvavo ir svečias iš Lietuvos, jaunas kunigas Vytautas Kirka (jo giminaitis gyvena Cicero), o taip pat kelios vienuolės iš Lemont. Matėsi svečių ir iš kitų lietuviškų parapijų. Šis renginys paliko gerą įspūdį, buvo linksmas ir smagus.

Paskutinis Šv. Antano šimtmečio minėjimo renginys vyko spalio 1 d. 3 val. p. p. Šv. Antano parapijos bažnyčioje ir salėje. Šv. Mišiose dalyvaus Čikagos kardinolas Frances George bei prelatas Edmundas J. Putrimas iš Kanados. Po Mišių buvo vaišės parapijos salėje.

cicero

Klebonas Sergio Solis ir kun. Kęstutis Trimakas pradėjo šventė su maldą.


cicero
cicero
Svečius linksmino tautinių šokių grupės ,,Suktinis” šokėjai
cicero
Renginio organizatorė Birutė Zalatorienė ir Šv. Antano parapijos klebonas Sergio Solis linksmame šokio sukūryje.

cic
cic
Šv. Antano parapijos šimtmetį švęsti susirinko gausus būrys svečių.

cic
cic