Širdyse sėjame gailesčio grūdą

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Taip galima būtų apibūdinti Lietuvos Dukterų draugijos (LDD), vienos iš seniausių lietuvių labdaros organizacijų, veikiančių daugiau nei 50 metų, veiklą. Per tokį ilgą laikotarpį nesuskaičiuotumei, kiek daug žmonių organizacija paglobojo, priglaudė, parėmė, kiek į amžinybę išlydėjo. Gyvenime taip jau yra sutvarkyta, kad kiekvienas žmogus pasijus gerai, tik padėjęs kitam. Tad ir jungiamės į bendrą visuomeninę veiklą, jungiamės į organizacijas ir per jas padedame vieni kitiems. Gerumo jausmo vedami š. m. rugsėjo 12 dieną žmonės rinkosi į LDD surengtus iškilmingus metinius pietus.

Nauja ,,Rudens pietų” vieta

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, surengti ,,Rudens pietūs” – ne eiliniai, bet iškilmingi pietūs, anksčiau juos Dukterys rengdavo kur nors kitur, prabangesniuose restoranuose. Pasikeitus organizacijos valdybai, Dukterims praradus, tiksliau – padovanojus, savus namelius, teko ieškoti prieglobsčio pas savus – Lemonte. Džiaugiamės, kad galėjome sumažinti bilietų kainą, o kad visas pietų ruošos krūvis krito ant valdybos pečių, dėl to nesirūpinome, nes, kaip sakoma, patingėsi – pralaimėsi. Ir jei salė ne visiškai pilnutėlė buvo, negalėjome skųstis, nes dalyvavo nemažai mums pritariančių ir mūsų veiklą palaikančių žmonių, tad ir mūsų darbas atsimokėjo. Salėje malonu buvo matyti buvusią ilgametę LDD pirmininkę, visiems gerai pažįstamą Emiliją Kielienę.

Labai gražiai ir meniškai rudens motyvais stalus papuošė valdybos iždininkė Milda Jakštienė. Vicepirmininkė Gražina Kazėnienė ir Milita Lauraitienė tvarkė loterijos laimikius – jie buvo tvarkingai, gražiai paruošti, supakuoti ir išdėlioti. Tai buvo neeilinė loterija su itin vertingais laimikiais. Stalų ir vietų užsakymus tvarkė Aldona Rukuižienė su Gražina Kazėniene – dėl vietų nebuvo jokios grūsties ar neaiškumų.

Remiame visus, ypač vyresnio amžiaus žmones

Pietūs, kaip ir buvo numatyta, prasidėjo 12:30 val. p. p. Visus susirinkusius pasveikino renginių programos vedėja Nijolė Nausėdienė. Trumpu žodžiu ji priminė šių pietų prasmę, kad savo dalyvavimu mes paremiame šios taurios organizacijos veiklą. Be visuomenės pritarimo ir rėmimo ji nebūtų išsilaikiusi daugiau nei 50 metų. Sunku būtų ir suskaičiuoti, kiek daug pasiaukojusių žmonių joje išdirbo, kiek daug žmonių šios organizacijos buvo paremti, pagloboti. Šiandien LDD ne tik globoja Amerikoje į vargą patekusius lietuvius, bet ir Lietuvoje. Tarp vaiko ir senelio yra tik amžiaus skirtumas – jie abu vienodai nesugeba apsiginti, abu vienodai reikalingi kitų paramos ir dėmesio. Tad LDD daugiausia ir rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėmis. Būtų malonu, sakė N. Nausėdienė, kad vis daugiau narių prisijungtų prie organizacijos, prisidėtų prie jos veiklos, nes su kiekvienais metais vienos narės išeina į užtarnautą ,,pensiją”, o kitos – suvisam į amžinybę. Tylos minute ir atsistojimu pagerbėme amžinybėn išėjusias mūsų seses.

Be garbingų svečių padrąsinančio žodžio

Pagal programą turėjo būti garbingų svečių pristatymas, tačiau jų pietuose nebuvo. Net negavome jokio šilto, padrąsinančio žodžio iš mūsų LR generalinės konsulės Čikagoje. O gaila! Noromis nenoromis prisimeni konsulą Arvydą Daunoravičių, be kurio nepraeidavo nė vienas renginys, nė viena gegužinė, jo šeima visur kartu dalyvavo. Visados ir visur jis pasakydavo šiltus, jausmingus žodžius, visi jusdavome tą šiltą konsulišką globą, pritarimą mūsų veiklai.

Pirmininkės žodis

LDD pirmininkė Irena Grigaitienė trumpai apžvelgė organizacijos veiklą. Paminėjo, kad Dukterims praradus namelius tenka glaustis Lemonte. Nors dar kol kas čia savo kampelio lyg ir neturime, vos tik atsilaisvins koks kampelis, ten ir prisiglausime. O už tą prisiglaudimą mums patiems reikės iš savo pajamų susimokėti. Valdyba stengiasi surinkti lėšų: organizavome pyragų išpardavimą, ruošiame pietus. Bet tai mažos įplaukos, o juk per metus pasiunčiame net 21,000 dol. paramos mūsų šelpiamiesiems. Todėl tokios sumos mes jokiu būdu vien tik renginių metu nesurinksime. Mums labai reikalingas visuomenės dėmesys ir parama. Labai esame dėkingi už bet kokią mums atsiųstą auką, – sakė pirmininkė.

Užbūrusi visą salę

Pietums skirtą meninę programą atliko Dalia Zarskienė. Pasaulio lietuvių centre ją žmonės mato kiekvieną sekmadienį per šv. Mišias, ji atkreipia visų dėmesį savo gražia išvaizda ir elegancija. Kitais sekmadieniais ji šv. Mišių metu veda skaitinius. D. Zarskienė garsėja meniškai papuošianti altorių, tačiau dar nebuvo žinoma kaip dainininkė ir talentinga deklamatorė. Šių pietų metu visi turėjome progos pamatyti jos talentą. Sakoma, kad Dievas kitus žmones apdovanoja su kaupu, taip ir Daliai Dievas talentų nepagailėjo.

 Prieš pradėdama savo programą, D. Zarskienė tarė keletą jautrių žodžių apie dosnumą, gerumą. Ji padainavo keletą dainų, labai gražiai nusakančių gėrio, gerų darbų esmę. Gražiai ir jautriai nuskambėjo deklamuojamas Drilingos ,,Gerumas”. Ne kiekvienam menininkui pavyksta ,,pagauti” publiką, D. Zarskienė tiesiog užbūrė visą salę, kurioje tvyrojo visiška tyla. LDD dėkoja D. Zarskienei už jos paaukotą laiką ir puikiai atliktą programą.

Niekas neatsisakė išbandyti savo laimę

Pietų maldai sukalbėti buvo pakviesta buvusi ilgametė pirmininkė Joana Krutulienė, sugebanti jautriai ir gražiai sukalbėti maldą, tuo labiau, kad tie maldos žodžiai parašyti pačių sesių.

Šiemet ,,Rudens pietus” ruošė šeimininkė Vanda Morkūnienė. Viskas labai skaniai buvo paruošta, o ir maisto buvo daug. Pietų metu susirinkusieji atsipalaidavo, aptarinėjo pietus, gurkšnojo vyną, bendravo vieni su kitais. Pietų metu buvo platinami loterijos bilietai. Nuostabu, jog niekas neatsisakė išbandyti savo laimės. Po pietų vyko loterija, kurią vedė Milita Lauraitienė, jai talkininkavo Gražina Kazėnienė, bilietų traukimas. Ačiū joms už gražiai ir tvarkingai vestą loteriją.

LDD dėkinga visiems apsilankiusiems šiuose ,,Rudens pietuose”, dėkinga visiems, prisidėjusiems savo darbu ar auka. Tikimės visų paramos ateityje ir nesakome sudiev, bet išsiskiriame iki kito mūsų renginio, tikėdamiesi vėl pasimatyti ir pajusti jūsų paramą mums. Ačiū visiems.